Komunikat dotyczący rekrutacji na studia w roku akademickim 2021/2022

Publikujemy komunikat dotyczący rekrutacji na studia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych oraz na studia cywilne stacjonarne i niestacjonarne.
STUDIA DLA KANDYDATÓW NA ŻOLNIERZY ZAWODOWYCH

Zgodnie z harmonogramem postępowanie rekrutacyjnego na studia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych (studia wojskowe), Uczelniana Komisja Rekrutacyjna (UKR) dokonała w dniach 25 – 29 sierpnia 2021 r. analizy i weryfikacji orzeczeń lekarskich i psychologicznych dostarczonych do WAT przez Wojskowe Komendy Uzupełnień (WKU) oraz samych kandydatów. Osoby, w przypadku których Uczelniana Komisja Rekrutacyjna nie uzyskała pozytywnych orzeczeń, zostały skreślone z list kandydatów wstępnie zakwalifikowanych do przyjęcia. Na ich miejsce, po konsultacjach telefonicznych, zostały przyjęte osoby z list rezerwowych wg punktów rekrutacyjnych, które spełniły wszystkie warunki do zakwalifikowania. Wyniki ostatecznej kwalifikacji zostały ogłoszone na indywidualnych kontach kandydatów w Internetowej Rejestracji Kandydatów w zakładce INFORMACJE DLA KANDYDATA. Dla tych osób WKU wyda skierowanie do pełnienia służby kandydackiej z terminem stawiennictwa w WAT 9 i 10 września 2021 r.

STUDIA CYWILNE

Na cywilne studia stacjonarne nadal  prowadzona jest rekrutacja uzupełniająca do wyczerpania limitu miejsc (nie dłużej niż do 24 września). Warunkiem uczestniczenia jest posiadanie wskazanej minimalnej wartości punktów rankingowych. Rekrutacja dotyczy kierunków:
 • bezpieczeństwo narodowe – minimum 37 punktów
 • budownictwo zrównoważone – obniżono minimum na 30 punktów
 • chemia – minimum 30 punktów
 • elektronika i telekomunikacja – minimum 35 punktów
 • energetyka – minimum 30 punktów
 • geodezja i kataster – minimum 40 punktów
 • informatyka – obniżono minimum na 58 punktów
 • infrastruktura komunikacyjna i transport multimodalny – minimum 20 punktów
 • inżynieria bezpieczeństwa – minimum 25 punktów,
 • inżynieria geoprzestrzenna – minimum 30 punktów
 • inżynieria materiałowa – minimum 25 punktów
 • kryptologia i cyberbezpieczeństwo – obniżono minimum na 58 punktów
 • logistyka (profil praktyczny) – minimum 35 punktów
 • lotnictwo i kosmonautyka – minimum 40 punktów
 • mechatronika – minimum 40 punktów

Na studia niestacjonarne również nadal prowadzona jest rekrutacja uzupełniająca  do wyczerpania limitu miejsc (nie dłużej niż do 24 września). Dotyczy kierunków:
 • bezpieczeństwo narodowe – minimum 15 punktów
 • budownictwo zrównoważone – minimum 15 punktów
 • elektronika i telekomunikacja – minimum 20 punktów
 • energetyka – minimum 20 punktów
 • geodezja i kataster – minimum 18 punktów
 • informatyka – minimum 36 punktów
 • logistyka (profil ogólnoakademicki) – minimum 20 punktów
 • logistyka (profil praktyczny) – minimum 15 punktów
 • mechanika i budowa maszyn – minimum 20 punktów
 • obronność państwa – minimum 15 punktów.
Kandydaci, którzy chcą uczestniczyć w rekrutacji uzupełniającej, muszą mieć wskazaną minimalną wartość punktów rankingowych na wybrany kierunek, złożyć w Sekcji ds. Rekrutacji odpowiedni wniosek/ankietę osobową i przedłożyć oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości.