Konkurs o przyznanie grantu na prace przedwdrożeniowe

Wojskowa Akademia Techniczna wspólnie z Uniwersytetem SWPS w ramach konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Inkubator Innowacyjności 4.0”, pozyskała dofinansowanie na komercjalizację technologii, które powstały w naszych uczelniach.

Na każdej z uczelni wyłonione zostaną technologie o najwyższym potencjale komercjalizacyjnym, których stan zaawansowania pozwoli na przygotowanie ich do pełnej komercjalizacji przy zachowaniu założonych reżimów czasowych i poziomu ich dofinansowania. Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o przygotowane kryteria, które pozwolą dokonać wstępnej selekcji zgłoszonych do konkursu technologii. Jednym z kryteriów formalnych będzie wpisywanie się zgłoszonej inicjatywy w Krajowe Inteligentne Specjalizacje. Technologie zakwalifikowane w pierwszym etapie selekcji zostaną poddane szczegółowej weryfikacji przede wszystkim pod względem analizy ich potencjału wdrożeniowego.

 

Ostatecznego wyboru rozwiązań badawczych i technologii dokona 8‑osobowa Rada Inwestycyjna, na podstawie „Regulamin konkursu o przyznanie grantu na prace przedwdrożeniowe”, w skład której wejdą przedstawiciele uczelni (po jednej osobie z WAT i Uniwersytetu SWPS) oraz 6 przedstawicieli środowisk gospodarczych i funduszy inwestycyjnych. Każdy z konsorcjantów zaprosił do udziału w Radzie trzech ekspertów, których wiedza merytoryczna i doświadczenie biznesowe pozwoli dokonać najlepszego wyboru technologii do szybkiego wdrożenia. Członkowie Rady, po zaprezentowaniu przez Twórców zgłoszonych do konkursu technologii, ocenią ich potencjał wdrożeniowy w oparciu o kartę oceny formalnej i merytorycznej. Dla potrzeb sprawnego przebiegu posiedzenia Rady Inwestycyjnej CTT WAT i CTW USWPS przygotuje dokumentację rekomendowanych rozwiązań badawczych i technologii wyłonionych we wstępnej fazie konkursu. Prezentacje technologii i posiedzenia Rady odbędą się w trybie zdalnym.


Dzięki wsparciu pozyskanemu z programu Inkubator Innowacyjności 4.0 możliwe będzie zwiększenie rozpoznawalności oferty komercyjnej i komercjalizacyjnej obu uczelni oraz utrwalenie i rozwój mechanizmów wsparcia transferu wiedzy do otoczenia społeczno-gospodarczego. 


W ramach realizacji projektu w WAT dofinansowanych zostanie 5 technologii. Dofinansowanie w wysokości do 100.000 zł netto (dla każdej z technologii) przeznaczone jest na podniesienie poziomu TRL lub adaptację technologii do wymogów przedsiębiorcy zainteresowanego jej wdrożeniem.


Termin naboru technologii do konkursu 13 stycznia – 15 lutego 2021 r.


Szczegółowe informacje dotyczące konkursu zamieszczono na stronie Centrum Transferu Technologii WAT, w przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z pracownikami CTT.