Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego

Autor zdjęcia: SG WP

gen. Rajmund T. Andrzejczak

Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, jak "pierwszy żołnierz Rzeczypospolitej" podlega bezpośrednio Ministrowi Obrony Narodowej i jest jego organem pomocniczym w kierowaniu całokształtem działalności Sił Zbrojnych RP w czasie pokoju. Powierzone zadania wykonuje przy pomocy Sztabu Generalnego Wojska Polskiego oraz podporządkowanych mu jednostek organizacyjnych. 
2 lipca 2018 roku prezydent Andrzej Duda wręczył gen. Rajmundowi Andrzejczakowi akt mianowania na stanowisko szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.
 
Za służbę w Polskich Kontyngentach Wojskowych odznaczony został Orderem Krzyża Wojskowego II klasyKrzyż Komandorski, „Gwiazdą Iraku” i „Gwiazdą Afganistanu”, a za długoletnią służbę w wojsku i bardzo dobre wyniki w realizacji zadań obronnych odznaczony został także srebrnymi medalami „Siły Zbrojne w służbie Ojczyzny” oraz „Za Zasługi dla Obronności Kraju”.

Zadania Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego

 • - dowodzenie Siłami Zbrojnymi, z wyłączeniem Wojsk Obrony Terytorialnej – do czasu osiągnięcia pełnej zdolności do działania przez Wojska Obrony Terytorialnej;
 • - planowanie strategicznego użycia Sił Zbrojnych;
 • - planowanie organizacji i funkcjonowania wojennego systemu dowodzenia Siłami Zbrojnymi;
 • - planowanie i organizowanie mobilizacyjnego i strategicznego rozwinięcia Sił Zbrojnych;
 • - przygotowanie i wyszkolenie Sił Zbrojnych na potrzeby obrony państwa oraz udziału w działaniach poza granicami państwa;
 • - określenie celów i głównych kierunków w zakresie działalności operacyjnej i szkoleniowej Sił Zbrojnych;
 • - zapewnienie utrzymania w Siłach Zbrojnych gotowości mobilizacyjnej i bojowej;
 • - programowanie wieloletniego rozwoju Sił Zbrojnych;
 • - programowanie rzeczowo-finansowe w Siłach Zbrojnych oraz udział w planowaniu wydatków rzeczowo-finansowych;
 • - planowanie i koordynowanie systemu logistycznego Sił Zbrojnych;
 • - reprezentowanie Sił Zbrojnych w najwyższych kolegialnych organach wojskowych organizacji międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest członkiem;
 • -doradzanie Ministrowi Obrony Narodowej, sekretarzom stanu oraz podsekretarzom stanu w Ministerstwie w sprawach dotyczących ogólnej i operacyjnej działalności Sił Zbrojnych;
 • - przygotowanie i utrzymanie stanowisk kierowania w rejonach rozwinięcia zapasowych stanowisk kierowania obroną państwa dla Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów oraz ministrów i centralnych organów administracji rządowej wskazanych przez Prezesa Rady Ministrów;
 • - ochrona obiektów i urządzeń o szczególnym znaczeniu oraz zapewnienie ich funkcjonowania.