Strzelnica w powiecie

W celu zapewnienia obywatelom możliwości doskonalenia posługiwania się bronią palną w sposób bezpieczny oraz rozwijania przez nich umiejętności strzeleckich w społeczeństwie, co jest pożądane z punktu widzenia interesów narodowych w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności państwa, minister obrony narodowej ma możliwość dofinansowywać powstawanie nowych strzelnic oraz rozwijanie istniejących, a także propagowanie rozwoju strzelectwa sportowego w kraju.

W tym celu powstał program wspierania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie budowy i rozwoju infrastruktury strzeleckiej „Strzelnica w powiecie”, który określa możliwości zwiększenia infrastruktury strzeleckiej do wykorzystania w realizacji zadań przez MON poprzez dofinansowywanie zadań jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego, związanych z budową, remontami i utrzymaniem strzelnic oraz rozwijaniem sportu strzeleckiego, w szczególności wśród dzieci i młodzieży oraz organizacji proobronnych.

Wprowadzenie programu Strzelnica w Powiecie ma na celu:
 1. zwiększenie infrastruktury strzeleckiej, co umożliwi propagowanie i rozwój sportu strzeleckiego w społeczeństwie, a przez to wzrost sprawności fizycznej obywateli zwiększenie potencjału bezpieczeństwa militarnego Rzeczypospolitej Polskiej przez:
 • wzrost liczby wyszkolonych pod względem strzeleckim obywateli, stanowiących bazę zasobów rezerw osobowych dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
 • zwiększenie możliwości prowadzenia szkolenia strzeleckiego przez dzieci i młodzież w wieku szkolnym, organizacje proobronne, a także formacje uzbrojone niewchodzące w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
Ideą tego programu, z punktu widzenia obronności państwa, jest pobudzenie zainteresowania i pasji do strzelectwa sportowego dzieci i młodzieży, w szczególności uczniów klas o profilu wojskowym (w przyszłości także Oddziałów Przygotowania Wojskowego), a także członków organizacji proobronnych, rozwijania ich umiejętności strzeleckich w kierunku możliwości zwiększenia ilości wyszkolonych i świadomych obywateli, którzy mogliby w przyszłości wstąpić do  Wojsk Obrony Terytorialnej, wojsk operacyjnych, czy też stanowić wyszkolone rezerwy.
 
Podstawę prawną programu stanowią: art. 42 ust. 2 pkt 5 c oraz ust. 11-13 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530) oraz rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 lipca 2018 rokuw sprawie dofinansowania z budżetu państwa zadań związanych z budową, remontami i utrzymaniem strzelnic oraz rozwijaniem sportu strzeleckiego (Dz. U. poz. 1335).

Więcej informacji można uzyskać za pośrednictwem e-mail: gwiktorski@mon.gov.pl lub tel. 261 877 722.
 
W celu realizacji założeń programu minister obrony narodowej cyklicznie ogłasza konkursy ofert na poszczególne zadania:
 1. budowę strzelnic, na które składają się:
 • konkursy ofert na budowę strzelnic,
 • konkursy ofert na budowę strzelnic pneumatycznych.
 1. remont strzelnic – konkursy ofert na remont i utrzymanie strzelnic.
 2. rozwój strzelectwa sportowego, na które składają się:
 • konkursy ofert na stworzenie „Wirtualnych strzelnic”,
 • konkursy ofert na rozwój strzelectwa sportowego,
 • konkursy ofert na organizację cyklu szkoleń strzeleckich.
Ogłoszenia o konkursie można znaleźć pod adresem: https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/konkurs-strzelnica-w-powiecie