Programy osłonowe dla żołnierzy zawodowych

Programy osłonowe realizowane są zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie świadczeń socjalno-bytowych dla żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 87, poz. 565 z późn. zm.):
 
 
Żołnierzowi zawodowemu pozostającemu w związku małżeńskim lub posiadającemu dzieci pozostające na jego utrzymaniu przyznaje się następujące rodzaje świadczeń socjalno-bytowych:
 
1) Dofinansowanie zorganizowanego wypoczynku dla dzieci i młodzieży:
 
 • Dofinansowanie zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży w formie kolonii, obozów i zimowisk, w tym również wypoczynku połączonego z leczeniem albo pobytem na leczeniu sanatoryjnym.
 • Przysługuje w zależności od dochodu na osobę w rodzinie i wynosi od 40% do 90% ceny. 
 • Przyznaje się je nie częściej niż raz w roku, na każde dziecko pozostające na utrzymaniu żołnierza zawodowego. 
 • Wypłata dofinansowania następuje na złożony przez żołnierza zawodowego wniosek, do którego załącza się dowód wniesionej opłaty, potwierdzenie przez organizatora pobytu dziecka na wypoczynku lub leczeniu oraz dokumenty potwierdzające wysokość dochodów w rodzinie. 
 • Na wniosek żołnierza zawodowego, umotywowany trudną sytuacją materialną rodziny, należna kwota dofinansowania może zostać wypłacona w formie zaliczki przed wniesieniem opłaty.
 
2) Dopłata do turnusów rehabilitacyjnych dzieci:
 
 • Przyznawana na dziecko, które posiada aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub grupie inwalidzkiej albo przyznany zasiek pielęgnacyjny, wynosi 80% poniesionych kosztów.
 • Jeśli dziecko wymaga stałej indywidualnej opieki, przyznaje się dodatkowo dopłatę w wysokości 40% poniesionych przez opiekuna kosztów zakwaterowania i wyżywienia.
 • Dopłatę przyznaje się nie częściej niż dwa razy w roku.
 • Wypłata dofinansowania następuje na złożony przez żołnierza zawodowego wniosek, do którego załącza się dowód wniesionej opłaty, potwierdzenie przez organizatora pobytu dziecka na wypoczynku lub leczeniu oraz dokumenty potwierdzające wysokość dochodów w rodzinie.
 • Na wniosek żołnierza zawodowego, umotywowany trudną sytuacją materialną rodziny, należna kwota dofinansowania może zostać wypłacona w formie zaliczki przed wniesieniem opłaty.
 
 
3) Dopłata do wypoczynku w ramach programu „Tanie wczasy”:
 
Dopłata dla żołnierza zawodowego i jego rodziny:
 
 • Dopłata przyznawana jest do wypoczynku żołnierza oraz jego małżonka i dzieci pozostających na utrzymaniu żołnierza, na jego wniosek. Program adresowany jest do rodzin, w których średni miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 45% kwoty najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego. 
 • Program realizowany jest w formie wypoczynku rodzinnego na 14-dniowych turnusach poza sezonem, w całorocznych ośrodkach wypoczynkowych - obecnie Oddziałach AMW REWITA. 
 • Dopłata obejmuje wyżywienie i zakwaterowanie. 
 • Można z niej skorzystać raz na 2 lata.
 
Dopłata dla żołnierza zawodowego skierowanego do pełnienia służby poza granicami państwa na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa, który został ranny lub zachorował w związku z pełnieniem tej służby:
 
 • Bez względu na wysokość uzyskiwanych dochodów na podstawie orzeczenia właściwej wojskowej komisji lekarskiej lub zaświadczenia wystawionego przez lekarza jednostki wojskowej na podstawie przeprowadzonych badań, którymi są objęci żołnierze zawodowi powracający do kraju po zakończeniu służby poza granicami państwa, na wniosek żołnierza zawodowego.
 • Program realizowany jest na bazie ośrodków wypoczynkowych AMW REWITA w: Międzyzdrojach, Juracie, Solinie, Waplewie i Zakopanem w ciągu całego roku.
 • Dopłata obejmuje wyżywienie, zakwaterowanie oraz dwa zabiegi profilaktyczno-lecznicze dziennie. 
 • Przyznaje się ją dwukrotnie w okresie 24 miesięcy, licząc od miesiąca następującego po miesiącu, w którym żołnierz zawodowy powrócił do kraju.
 
4) Pełne pokrycie kosztów wypoczynku dla dzieci:
 
 • Przysługuje dzieciom z rodzin wojskowych, w których średni miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekroczył 40% kwoty najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego. 
 • Program realizowany jest w formie kolonii i obozów w okresie letnim organizowanych w ośrodkach wypoczynkowych AMW REWITA. 
 • Terminy wypoczynku, jego zasady oraz wykaz ośrodków realizujących taki wypoczynek określane są w wydawanej corocznie decyzji Ministra Obrony Narodowej. 
 • Przysługuje raz w roku i następuje na wniosek żołnierza udokumentowany wysokością dochodów osiąganych w jego rodzinie. 
 • W danym roku kalendarzowym można przyznać dopłatę do wypoczynku dziecka żołnierza zawodowego w ramach programu "Tanie wczasy" lub "pełne pokrycie kosztów wypoczynku”.
 
 
Kontakt: 
 
Departament Spraw Socjalnych 
Ministerstwo Obrony Narodowej
Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa
tel. 261-874-684 lub 261-846-138
 

Oferta wypoczynku zagranicznego

Poniżej znajdziecie Państwo oferty wypoczynku zagranicznego w ramach działalności socjalno-wypoczynkowej Wojska Polskiego.

KONTAKT

Departament Spraw Socjalnych 
Ministerstwo Obrony Narodowej 
Al. Niepodległości 218, 
00-911 Warszawa 
 
tel. 261-874-804  (zagraniczne wyjazdy indywidualne i grupowe) 
tel. 261-874-684  (międzynarodowe obozy młodzieżowe) 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 RODO tj. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję Panią/Pana że:

Administratorem danych osobowych jest Minister Obrony Narodowej z siedzibą w Warszawie, przy Al. Niepodległości 218, tel. 22 628 00 31. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować poprzez pocztę elektroniczną na adres: iod@mon.gov.pl lub listownie na adres: Ministerstwo Obrony Narodowej Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych".

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Ministrze Obrony Narodowej. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej i Regulaminem Organizacyjnym Ministerstwa Obrony Narodowej. Celem przetwarzania danych jest organizowanie wypoczynku, w tym poza granicami Polski, w związku z członkostwem Polski w organizacji międzynarodowej jaką jest Międzynarodowy Komitet Koordynacyjny Wojskowych Służb Socjalnych (CLIMS) i realizacją dwustronnych umów wojskowych.

Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora danych, a także innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa tj. zgodnie z obowiązującym w Ministerstwie Obrony Narodowej Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo:

 • dostępu do danych osobowych,
 • żądania ich sprostowania,
 • ograniczenia przetwarzania, w przypadkach wymienionych w RODO,
 • usunięcia danych, w przypadku, gdyby dane były przetwarzane niezgodnie z prawem.

W związku z tym, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, osobie której dane dotyczą nie przysługuje prawo do przenoszenia danych ani prawo do złożenia sprzeciwu.

Informuję, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2).

Podanie danych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym skorzystanie z wypoczynku realizowanego przez Ministra Obrony Narodowej.

W trakcie przetwarzania danych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.