Zawartość strony
 • 01
  I. Programy osłonowe dla żołnierzy zawodowych
 • 02
  II. Wypoczynek krajowy
 • 03
  III. Wypoczynek zagraniczny

I. Programy osłonowe dla żołnierzy zawodowych

Programy osłonowe realizowane są na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny oraz rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie świadczeń socjalno-bytowych dla żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 87, poz. 565 z późn. zm.).
 
Rodzaje świadczeń:
 • dofinansowanie zorganizowanego wypoczynku dzieci żołnierzy zawodowych w formie kolonii, obozów i zimowisk, w tym również wypoczynku połączonego z leczeniem albo pobytem na leczeniu sanatoryjnym;
 • dopłata do turnusów rehabilitacyjnych dzieci żołnierza zawodowego pozostających na jego utrzymaniu;
 • dopłata do wypoczynku w ramach programu „Tanie wczasy”;
 • pełne pokrycie kosztów wypoczynku dzieci żołnierza zawodowego.

 

Szczegóły w przepisach:

 


 

Kontakt

Departament Spraw Socjalnych 

Ministerstwo Obrony Narodowej

Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa

tel. 261-874-684 lub 261-846-138

III. Wypoczynek zagraniczny

Poniżej znajdziecie Państwo oferty wypoczynku zagranicznego w ramach działalności socjalno-wypoczynkowej Wojska Polskiego.

Dane kontaktowe:
 
Departament Spraw Socjalnych 
Ministerstwo Obrony Narodowej 
Al. Niepodległości 218, 
00-911 Warszawa,
tel. 261-874-804  (zagraniczne wyjazdy indywidualne i grupowe)
tel. 261-874-684  (międzynarodowe obozy młodzieżowe) 
tel. 261-846-138

Wnioski i oferta wypoczynku zagranicznego

Oferta hotelu DAP w Pradze plus ceny i zniżki w wojskowych ośrodkach Volarezy (Czechy)

Ceny w Hotelu DAP w Pradze dla gości indywidualnych z CLIMS w załączeniu.


Zniżki dla gości z CLIMS zgodnie z poniższym:

1.       Volareza hotels and bungalows (except of DAP): 10% discount from accommodation including breakfast at

           Bedřichov, Malý Šišák, Vranov, Bítov, Měřín, Ovčárna and Bellevue.

1.       Volareza spa houses: 10% from medical stays and stay packages offered at websites of our spa houses

           Sadový Pramen, Kijev and Judita.

Aby uzyskać proponowane zniżki w ośrodkach wczasowych armii czeskiej lub skorzystać z cen promocyjnych w Hotelu DAP w Pradze należy składać zamówienia wyłącznie przez Departament spraw Socjalnych MON na formularzu wniosku aplikacyjnego - "Application form CLIMS" na adres e-mailowy: dssoow@mon.gov.pl lub na fax: 261 846 651.

Oferta hotelu DAP w Pradze plus ceny i zniżki w wojskowych ośrodkach Volarezy (Czechy) - załączniki

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 RODO tj. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję Panią/Pana że:

Administratorem danych osobowych jest Minister Obrony Narodowej z siedzibą w Warszawie, przy Al. Niepodległości 218, tel. 22 628 00 31. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować poprzez pocztę elektroniczną na adres: iod@mon.gov.pl lub listownie na adres: Ministerstwo Obrony Narodowej Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych".

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Ministrze Obrony Narodowej. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej i Regulaminem Organizacyjnym Ministerstwa Obrony Narodowej. Celem przetwarzania danych jest organizowanie wypoczynku, w tym poza granicami Polski, w związku z członkostwem Polski w organizacji międzynarodowej jaką jest Międzynarodowy Komitet Koordynacyjny Wojskowych Służb Socjalnych (CLIMS) i realizacją dwustronnych umów wojskowych.

Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora danych, a także innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa tj. zgodnie z obowiązującym w Ministerstwie Obrony Narodowej Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo:

 • dostępu do danych osobowych,
 • żądania ich sprostowania,
 • ograniczenia przetwarzania, w przypadkach wymienionych w RODO,
 • usunięcia danych, w przypadku, gdyby dane były przetwarzane niezgodnie z prawem.

W związku z tym, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, osobie której dane dotyczą nie przysługuje prawo do przenoszenia danych ani prawo do złożenia sprzeciwu.

Informuję, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2).

Podanie danych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym skorzystanie z wypoczynku realizowanego przez Ministra Obrony Narodowej.

W trakcie przetwarzania danych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.

OFERTA SPECJALNA - AGAY ROCHES ROUGES - Pakiet turystyczny w dniach 12-19 lutego 2022 r.

Offer in ARR , for 1 week in february 12-19 = 479€/person a week

 

·         Accomodation

·         FB

·         Visits / Excursions : day or half day in in the surroundings area.

·         Carnaval de Nice, etc…..

·         Swimming pool (hot water) in ARR

·         Etc…..

 

Let yourself go and come and discover the French Riviera !!

 

I’m waiting for your coming….