Zarząd Kierowania i Dowodzenia - P6

uczestniczy w planowaniu wsparcia dowodzenia oraz działań w cyberprzestrzeni na czas pokoju, kryzysu i wojny oraz odpowiada za zarządzanie procesem rozwoju zdolności Sił Zbrojnych do dowodzenia, a także koordynowanie przygotowania i utrzymania Zapasowych Stanowisk Kierowania Obroną Państwa (ZSKOP). Celem działalności Zarządu jest tworzenie warunków do osiągnięcia i utrzymania wymaganego poziomu zdolności do dowodzenia Siłami Zbrojnymi oraz przygotowanie i utrzymanie ZSKOP.

 

Do zakresu zadań Zarządu należy w szczególności:


1) programowanie rozwoju systemu funkcjonalnego wsparcia dowodzenia z uwzględnieniem procesu planowania obronnego NATO oraz inicjatyw rozwoju zdolności obronnych NATO i UE;


2) planowanie organizacji i funkcjonowania Wojennego Systemu Dowodzenia Siłami Zbrojnymi;


3) koordynowanie przygotowania i utrzymania stanowisk kierowania w rejonach rozwinięcia ZSKOP;


4) koordynowanie funkcjonalnego powiązania Wojennego Systemu Dowodzenia Siłami Zbrojnymi z systemem kierowania obroną państwa;


5) planowanie zabezpieczenia teleinformatycznego na potrzeby stanowisk kierowania Ministra oraz koordynowanie procesu planowania przygotowania Ministerstwa do funkcjonowania na stanowiskach kierowania w czasie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny;


6) planowanie systemu dowodzenia, systemu łączności i informatyki oraz udział w planowaniu działań w cyberprzestrzeni w ramach planów strategicznego użycia Sił Zbrojnych, z uwzględnieniem planowania operacyjnego NATO;


7) rekomendowanie rozwiązań związanych z bezpieczeństwem teleinformatycznym oraz działalnością w cyberprzestrzeni oraz przedstawianie propozycji realizacji zadań w tym zakresie w Siłach Zbrojnych.