Zarząd Planowania i Programowania Rozwoju Sił Zbrojnych – P5

uczestniczy w planowaniu rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego i odpowiada za programowanie wieloletniego rozwoju Sił Zbrojnych, w tym w zakresie działań w cyberprzestrzeni, wypracowywanie założeń i przedsięwzięć dyslokacyjnych oraz koordynowanie zamierzeń związanych z udziałem Sił Zbrojnych w procesach planowania obronnego NATO i rozwoju zdolności obronnych UE. Celem działalności Zarządu jest definiowanie kierunków, celów i działań niezbędnych do osiągnięcia, utrzymania i rozwoju zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych.

 

Do zakresu zadań Zarządu należy w szczególności:


1) w ramach planowania rozwoju Sił Zbrojnych:
a) udział w opracowaniu projektów dokumentów doktrynalnych określających cele i zadania systemu bezpieczeństwa narodowego,
b) opracowywanie projektów dokumentów określających kierunki i cele rozwoju Sił Zbrojnych,
c) określanie scenariuszy planistycznych oraz wymagań strategicznych wobec przyszłych Sił Zbrojnych,
d) definiowanie zadań szczegółowych w odniesieniu do misji i zadań Sił Zbrojnych oraz określanie katalogu zdolności operacyjnych;


2) programowanie wieloletniego rozwoju. Sił Zbrojnych, w tym:
a) opracowywanie projektów dokumentów normujących proces rozwoju Sił Zbrojnych,
b) przygotowywanie projektów średniookresowych programów rozwoju Sił Zbrojnych,
c) wdrażanie i monitorowanie przemian w Siłach Zbrojnych w oparciu o kierunki transformacji zachodzące w wymiarze narodowym, NATO i UE,
d) koordynowanie rozwoju systemów funkcjonalnych i zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych,
e) monitorowanie stanu realizacji programu i planów rozwoju Sił Zbrojnych;


3) planowanie dyslokacji Sił Zbrojnych oraz udział w planowaniu zagospodarowania przestrzennego, ze względu na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa, w tym:
a) wypracowywanie założeń i kierunków realizacji przedsięwzięć dyslokacyjnych w Siłach Zbrojnych,
b) koordynowanie w Siłach Zbrojnych przedsięwzięć związanych z bezkolizyjnym stacjonowaniem jednostek wojskowych,
c) monitorowanie stanu realizacji przedsięwzięć dyslokacyjnych jednostek organizacyjnych resortu,
d) opiniowanie przygotowań inwestycji obronnych, w tym udział w określaniu wymagań obronnych w procesie planowania zagospodarowania przestrzennego,
e) koordynowanie i monitorowanie zadań realizowanych przez TOAW w zakresie planowania zagospodarowania przestrzennego;


4) podejmowanie, w imieniu Ministra, rozstrzygnięć w zakresie wydawania zezwoleń na nabycie nieruchomości przez cudzoziemców;


5) planowanie modernizacji technicznej Sił Zbrojnych, w tym:
a) prowadzenie analiz w zakresie perspektyw modernizacji technicznej sprzętu wojskowego,
b) organizowanie i koordynowanie prac w ramach Przeglądu Potrzeb dla Zdolności Operacyjnych Sił Zbrojnych,
c) koordynowanie przedsięwzięć związanych z ustanawianiem wieloletnich Programów Operacyjnych,
d) monitorowanie stanu realizacji Wymagań Operacyjnych,
e) prognozowanie przyrostu zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych oraz określanie potencjału zasadniczego sprzętu wojskowego jednostek wojskowych,
f) udział w procesie określania wymogów i środków bezpieczeństwa zamówień przy ocenie występowania podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa;

 

6) koordynowanie udziału Sił Zbrojnych w procesach planowania obronnego NATO oraz rozwoju zdolności obronnych UE:
a) udział w opracowywaniu i uzgadnianiu dokumentów planowania dotyczących sił zbrojnych i sprzętu wojskowego w NATO i UE w ramach Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony UE,
b) planowanie realizacji przyjętych zobowiązań sojuszniczych w ramach Celów NATO dla Rzeczypospolitej Polskiej,
c) opracowywanie odpowiedzi Rzeczypospolitej Polskiej na Kwestionariusz Zdolności Planowania Obronnego za Siły Zbrojne w ramach Przeglądu Zdolności NATO,
d) realizowanie i koordynowanie przedsięwzięć dotyczących zaangażowania Sił Zbrojnych w wielonarodowych inicjatywach rozwoju zdolności obronnych NATO i UE,
e) udział w procesie rozwoju zdolności obronnych realizowanym w ramach Europejskiej Agencji Obrony;

 

7) koordynowanie udziału Sił Zbrojnych w międzynarodowych i wielonarodowych inicjatywach dotyczących współpracy wojskowej;


8) planowanie i merytoryczne wsparcie przedsięwzięć międzynarodowych Szefa SG WP i jego zastępców.