Zarząd Logistyki - P4

odpowiada za organizowanie systemu logistyki w resorcie, programowanie rozwoju zdolności Sił Zbrojnych do zabezpieczenia logistycznego działań oraz opracowywanie programu mobilizacji gospodarki (PMG) w państwie i zgłaszanie potrzeb Sił Zbrojnych do Rządowego Programu Rezerw Strategicznych (RPRS), a także koordynowanie realizacji zadań wynikających z obowiązków państwa gospodarza (HNS). Celem działalności Zarządu jest stworzenie warunków do funkcjonowania systemu logistyki resortu oraz utrzymanie i rozwój zdolności Sił Zbrojnych do zabezpieczenia logistycznego działań.

 

Do zakresu zadań Zarządu należy w szczególności:


1) planowanie zabezpieczenia logistycznego strategicznego użycia Sił Zbrojnych z uwzględnieniem procesu planowania obronnego NATO;


2) programowanie rozwoju systemu funkcjonalnego logistyki oraz koordynowanie jego rozwoju w Siłach Zbrojnych we wszystkich podsystemach oraz obszarach HNS i PMG, w tym:
a) określanie priorytetów logistyki w zakresie modernizacji technicznej Sił Zbrojnych, w tym inwestycji budowlanych oraz zakupów środków zaopatrzenia umieszczanych w Centralnych Planach Rzeczowych (CPR),
b) monitorowanie rozwoju zdolności Sił Zbrojnych do zabezpieczenia logistycznego działań;


3) określanie priorytetów logistyki w zakresie efektywności i spójności osiągania celów ujmowanych w strategicznych dokumentach dotyczących bezpieczeństwa narodowego;


4) określanie wymagań operacyjno-logistycznych i organizacja służb logistycznych w resorcie;


5) określanie wymagań dla rozwoju systemów informatycznych w logistyce resortu oraz koordynowanie utrzymania modelu procesów logistycznych;


6) określanie zasad zabezpieczenia potrzeb mobilizacyjnych i wojennych Sił Zbrojnych w środki zaopatrzenia oraz opracowywanie i wydawanie dokumentów należnościowych do etatów komórek i jednostek organizacyjnych resortu;


7) ustalanie zasad funkcjonowania przydziałów gospodarczych w resorcie, a także opracowywanie projektów decyzji Ministra w sprawach Planu Przydziałów Gospodarczych Resortu Obrony Narodowej;


8) opracowywanie PMG oraz koordynowanie procesu określania i zgłaszania potrzeb resortu do RPRS, a także udział w pracach związanych z jego opracowywaniem i aktualizacją;


9) koordynowanie współpracy w zakresie HNS pomiędzy Siłami Zbrojnymi, w tym TOAW, a pozamilitarną częścią systemu obronnego państwa, a także pełnienie, w układzie narodowym i sojuszniczym, funkcji Centralnego Punktu Kontaktowego HNS oraz organizowanie i utrzymywanie systemu gromadzenia i aktualizacji danych o zasobach obronnych państwa w zakresie RNS;


10) określanie wymagań w zakresie kształcenia, szkolenia i doskonalenia zawodowego kadr korpusu osobowego logistyki oraz szkolenia operacyjno- logistycznego, a także nadzór nad funkcjonowaniem modelu przebiegu służby w korpusie osobowym logistyki;


11) określanie niezbędnych potrzeb w zakresie produkcji lub napraw (serwisowania), modernizacji i modyfikacji sprzętu wojskowego, w celu zapewnienia warunków w obszarze zabezpieczenia logistycznego do funkcjonowania Sił Zbrojnych oraz osiągnięcia wymaganego poziomu zdolności do zabezpieczenia logistycznego działań.