Zarząd Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia - P3/P7

odpowiada za proces planowania użycia Sił Zbrojnych, w tym działań w cyberprzestrzeni, programowanie rozwoju zdolności Sił Zbrojnych do rażenia oraz przetrwania i ochrony wojsk, planowanie mobilizacyjne, organizację systemu gotowości bojowej i programowanie rozwoju systemu szkolenia. Celem działalności Zarządu jest określenie sposobów osiągnięcia celów polityczno- militarnych państwa poprzez planowanie strategicznego użycia Sił Zbrojnych, programowanie niezbędnych zdolności do rażenia oraz przetrwania i ochrony wojsk, utrzymanie systemu gotowości mobilizacyjnej i bojowej, a także wytyczanie zasadniczych kierunków szkolenia Sił Zbrojnych.

Do zakresu zadań Zarządu należy w szczególności:

1) planowanie strategicznego użycia Sił Zbrojnych na okres zagrożenia bezpieczeństwa państwa (kryzysu polityczno-militarnego) i wojny w operacjach narodowych i sojuszniczych, w ramach obrony kolektywnej, w tym:
a) opracowanie narodowych planów (koncepcji) użycia Sił Zbrojnych oraz udział w sojuszniczym procesie planowania operacyjnego,
b) inicjowanie i koordynowanie procesu planowania operacyjnego w Siłach Zbrojnych oraz nadzór nad przechowywaniem i obiegiem dokumentów planowania operacyjnego,
c) prowadzenie analiz i ocen oraz przedstawianie rekomendacji w zakresie udziału Sił Zbrojnych w misjach i operacjach prowadzonych przez NATO, UE i inne organizacje międzynarodowe, inicjowanie procesu planowania i użycia polskich kontyngentów wojskowych w tych operacjach, a także przygotowywanie propozycji udziału Sił Zbrojnych w inicjatywie Sił Odpowiedzi NATO,
d) określanie potrzeb Sił Zbrojnych w zakresie struktur, wyposażenia, operacyjnego przygotowania obszaru kraju i ich wsparcia przez pozamilitarną część systemu obronnego państwa,
e) opracowanie i aktualizowanie planu mobilizacyjnego;

2) programowanie i monitorowanie przedsięwzięć maskowania operacyjnego, targetingu, współpracy cywilno-wojskowej, operacji informacyjnych i psychologicznych w Siłach Zbrojnych;

3) organizacja systemu gotowości bojowej, w tym:
a) określanie zasad funkcjonowania, wymagań i norm utrzymywania stałej i podnoszenia gotowości bojowej Sił Zbrojnych,
b) opracowywanie dokumentów dyrektywnych regulujących problematykę gotowości mobilizacyjnej i bojowej w resorcie,
c) określanie normatywów mobilizacyjnych Sił Zbrojnych oraz wymagań operacyjnych w zakresie struktur i zaszeregowania do określonych kategorii gotowości dowództw i jednostek wojskowych;

4) programowanie rozwoju systemów funkcjonalnych: rażenia, przetrwania i ochrony wojsk oraz koordynowanie ich rozwoju w Siłach Zbrojnych;

5) programowanie rozwoju systemu funkcjonalnego szkolenia Sił Zbrojnych, w tym:
a) wytyczanie zasadniczych kierunków szkolenia Sił Zbrojnych,
b) wypracowywanie założeń organizacyjno-szkoleniowych kierunkujących szkolenie dowództw, sztabów i wojsk w Siłach Zbrojnych,
c) opracowywanie dokumentów normujących system szkolenia Sił Zbrojnych;
d) wytyczanie zasadniczych kierunków rozwoju wychowania fizycznego i sportu w resorcie obrony narodowej;

6) koordynowanie udziału TOAW w ćwiczeniach organizowanych przez dowództwa rodzajów Sił Zbrojnych, a także realizacji przez TOAW zadań w obszarze szkolenia;

7) programowanie zaangażowania Sił Zbrojnych w kluczowych sojuszniczych i międzynarodowych ćwiczeniach, inicjatywach szkoleniowych oraz monitorowanie realizacji tych zamierzeń;

8) określanie szczegółowych zasad ochrony obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa kategorii I oraz planowanie udziału Sił Zbrojnych w jej zapewnieniu, a także sprawowanie nadzoru w tym zakresie;

9) planowanie systemu ochrony i obrony obiektów wojskowych w resorcie, w tym systemu przepustkowego.