Zarząd Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych - P2

odpowiada za pozyskiwanie, gromadzenie, przetwarzanie i dystrybucję informacji o polityczno-militarnych zagrożeniach bezpieczeństwa państwa i środowisku operacyjnym oraz za zarządzanie procesem rozwoju zdolności Sił Zbrojnych do rozpoznania. Celem działalności Zarządu jest dostarczenie informacji o zagrożeniach militarnych i środowisku operacyjnym, niezbędnych w procesach planowania rozwoju, programowania rozwoju i planowania użycia Sił Zbrojnych oraz osiągnięcie i utrzymanie wymaganego poziomu zdolności do rozpoznania.

 

Do zakresu zadań Zarządu należy w szczególności:


1) programowanie rozwoju systemu funkcjonalnego rozpoznania oraz koordynowanie jego rozwoju w Siłach Zbrojnych;


2) pozyskiwanie, identyfikowanie i analizowanie informacji o zjawiskach mogących stanowić źródła zagrożeń polityczno-militarnych bezpieczeństwa państwa;


3) planowanie strategicznego rozwinięcia i użycia potencjału systemu rozpoznania wojskowego oraz walki radioelektronicznej;


4) organizowanie wymiany informacji rozpoznawczych i wywiadowczych w resorcie, z instytucjami pozaresortowymi oraz siłami zbrojnymi państw sojuszniczych i koalicyjnych;


5) udział w inicjatywach rozwoju zdolności obronnych NATO i UE w obszarze rozpoznania;


6) prowadzenie studiów operacyjnych teatru zainteresowania strategicznego oraz nadzorowanie tego procesu w Siłach Zbrojnych.