Zarząd Organizacji i Uzupełnień – P1

odpowiada za działalność kompetencyjną i organizacyjno-etatową w resorcie, funkcjonowanie terenowych organów administracji wojskowej (TOAW), administrowanie zasobami osobowymi i rzeczowymi oraz planowanie uzupełnień pokojowych, kryzysowych, mobilizacyjnych i wojennych. Celem działalności zarządu jest zapewnienie podstaw formalno-prawnych i organizacyjnych dla funkcjonowania komórek organizacyjnych oraz jednostek organizacyjnych resortu oraz do ich pokojowego, kryzysowego, mobilizacyjnego i wojennego uzupełniania.

 

Do zakresu zadań Zarządu należy w szczególności:


1) programowanie rozwoju systemu funkcjonalnego organizacji, uzupełnień i mobilizacji oraz koordynowanie jego rozwoju w Siłach Zbrojnych;

 

2) przygotowywanie projektów aktów prawnych dotyczących powszechnego obowiązku obrony;

 

3) w zakresie działalności kompetencyjnej opracowywanie projektów dokumentów:
a) normujących działalność kompetencyjną w resorcie,
b) kompetencyjnych nadawanych przez Ministra i Szefa SG WP;

 

4) w zakresie prowadzenia działalności organizacyjno-etatowej:
a) opracowywanie projektów dokumentów normujących działalność organizacyjno-etatową w resorcie,
b) opracowywanie projektów planów zamierzeń organizacyjnych i dyslokacyjnych Sił Zbrojnych,
c) opracowywanie meldunków o stanie bojowym Sił Zbrojnych,
d) opracowywanie projektów zarządzeń (decyzji) organizacyjnych Ministra oraz dokumentów etatowych dla komórek organizacyjnych i jednostek organizacyjnych resortu,
e) kierowanie rozwojem i administrowanie systemami informatycznymi zarządzania zasobami etatowymi oraz ewidencji wojskowej;

 

5) w zakresie uzupełnień Sił Zbrojnych:
a) koordynowanie udziału organów wojskowych w kwalifikacji wojskowej w czasie pokoju oraz jej prowadzenie w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,
b) administrowanie zasobami osobowymi na potrzeby Sił Zbrojnych,
c) planowanie uzupełniania Sił Zbrojnych w czasie pokoju żołnierzami niezawodowymi w trybie ochotniczym i obowiązkowym,
d) programowanie wykorzystania zasobów osobowych i rzeczowych na potrzeby mobilizacyjnego i wojennego uzupełniania Sił Zbrojnych,
e) planowanie mobilizacyjnego uzupełniania Sił Zbrojnych, realizowanie zadań związanych z mobilizacyjnym rozmieszczaniem w strukturach wojennych żołnierzy zawodowych będących w kompetencji Ministra, Szefa SG WP oraz Dyrektora Departamentu Kadr,
f) określanie zasad prowadzenia i odtwarzania ewidencji wojskowej osób podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony oraz jej prowadzenie na szczeblu centralnym w zakresie należącym do Ministra,
g) określanie zasad współpracy z pracodawcami, a także doskonalenie modelu rozwoju służbowego i systemu motywacyjnego dla żołnierzy rezerwy;

 

6) opracowywanie dokumentów normujących funkcjonowanie TOAW oraz koordynowanie i monitorowanie ich działalności;

 

7) realizowanie spraw personalnych i dyscyplinarnych pozostających w kompetencji Szefa SG WP.