Zadania Sztabu Generalnego Wojska Polskiego

Autor zdjęcia: SG WP
Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego podlega bezpośrednio Ministrowi Obrony Narodowej.

Do zakresu działania Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego należy:
 
 1. Dowodzenie Siłami Zbrojnymi, z wyłączeniem Wojsk Obrony Terytorialnej – do czasu osiągnięcia pełnej zdolności do działania przez Wojska Obrony Terytorialnej.
 2. Planowanie strategicznego użycia Sił Zbrojnych.
 3. Planowanie organizacji i funkcjonowania wojennego systemu dowodzenia Siłami Zbrojnymi.
 4. Planowanie i organizowanie mobilizacyjnego i strategicznego rozwinięcia Sił Zbrojnych.
 5. Przygotowanie i wyszkolenie Sił Zbrojnych na potrzeby obrony państwa oraz udziału w działaniach poza granicami państwa.
 6. Określenie celów i głównych kierunków w zakresie działalności operacyjnej i szkoleniowej Sił Zbrojnych.
 7. Zapewnienie utrzymania w Siłach Zbrojnych gotowości mobilizacyjnej i bojowej.
 8. Programowanie wieloletniego rozwoju Sił Zbrojnych.
 9. Programowanie rzeczowo-finansowe w Siłach Zbrojnych oraz udział w planowaniu wydatków rzeczowo-finansowych.
 10. Planowanie i koordynowanie systemu logistycznego Sił Zbrojnych.
 11. Reprezentowanie Sił Zbrojnych w najwyższych kolegialnych organach wojskowych organizacji międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest członkiem.
 12. Doradzanie Ministrowi Obrony Narodowej, sekretarzom stanu oraz podsekretarzom stanu w Ministerstwie w sprawach dotyczących ogólnej i operacyjnej działalności Sił Zbrojnych.
 13. Przygotowanie i utrzymanie stanowisk kierowania w rejonach rozwinięcia zapasowych stanowisk kierowania obroną państwa dla Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów oraz ministrów i centralnych organów administracji rządowej wskazanych przez Prezesa Rady Ministrów.
 14. Ochrona obiektów i urządzeń o szczególnym znaczeniu oraz zapewnienie ich funkcjonowania.
 
Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego  wykonuje swoje zadania przy pomocy Sztabu Generalnego Wojska Polskiego oraz jednostek jemu podporządkowanych, a w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 14, przy pomocy jednostki wskazanej, w drodze decyzji, przez Ministra Obrony Narodowej.