WSPÓŁPRACA CYWILNO-WOJSKOWA

PLAN WSPÓŁPRACY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH BEZPOŚREDNIO PODPORZĄDKOWANYCH
SZEFOWI SZTABU GENERALNEGO WOJSKA POLSKIEGO
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PARTNERAMI SPOŁECZNYMI
W 2021 ROKU