PROGRAM DLA KLAS MUNDUROWYCH

Ministerstwo Obrony Narodowej, w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej,  wprowadziło „Pilotażowy program wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących certyfikowane piony wojskowych klas mundurowych".
Mając na uwadze potrzebę prawidłowego kierowania rozwojem młodzieży zainteresowanej służbą wojskową powstał program, który będzie  spójnym systemem nauczania, opartym na jednolitym programie nauki praktycznej i teoretycznej, wykorzystującym standardy stosowane obecnie w Siłach Zbrojnych RP.
 
Autorom programu zależy na właściwym ukierunkowaniu specjalistycznego kształcenia uczniów tych klas, w których nauczane są przedmioty dotyczące funkcjonowania i szkolenia wojska. 
 
Ministerstwo Obrony Narodowej przygotowało „Zakres programowy szkolenia realizowanego w ramach innowacyjnych programów przysposobienia obronnego lub edukacji dla bezpieczeństwa oraz programów szkolenia członków organizacji pozarządowych”.
 
Przyjęcie tych programów jest wymagane do podpisania porozumień z komendantem szkoły wojskowej lub ośrodka szkolenia, o których mowa w art. 98d ust. 3 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiący podstawę do realizacji nauczania przedmiotu „Edukacja wojskowa". 
 
Program jako innowacja pedagogiczna powinien zostać włączony do szkolnego zestawu programów nauczania w danej szkole jako przedmiot, dla którego nie została ustalona podstawa programowa, a zajęcia w ramach programu mogą być organizowane jako zajęcia dodatkowe lub uzupełniające.