None

Szkolenie wojskowych medyków

16 zdjęć w galerii
Szef Sztabu Generalnego WP generał Rajmund T. Andrzejczak przebywał w Wojskowym Centrum Kształcenia Medycznego (WCKMed) oraz  Ośrodku Ćwiczeń Jeżewo podczas szkolenia podchorążych w warunkach poligonowych pk. „MILITARY DOCTOR 2020”.
Podczas wizyty w Łodzi komendant WCKMed zapoznał generała Andrzejczaka ze specyfiką szkolenia oraz bazą szkoleniową jednostki, a także nowoczesnym sprzętem medycznym jakim dysponuje Centrum. Jednostka we współdziałaniu ze szkołami wojskowymi i cywilnymi uczelniami medycznymi szkoli kandydatów na żołnierzy zawodowych w korpusie medycznym.

W ramach kursów kwalifikacyjnych, doskonalących i specjalistycznych Centrum realizuje szkolenia w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, a także prowadzi certyfikowany kurs Combat Lifesaver, którego ramy programowe powstały przy współpracy z Armią Stanów Zjednoczonych. Prowadzony jest on według standardów międzynarodowych, a jego ukończenie uprawnia żołnierzy do otrzymania odznaki ratownika pola walki.

WCKMed realizuje cyklicznie miesięczne szkolenie poligonowe w lipcu, podczas którego żołnierze poddawani są sprawdzeniu znajomości procedur medycznych, w tym umiejętności prowadzenia ewakuacji medycznej. Na szkoleniu poligonowym został zaprezentowany proces ewakuacji medycznej na polu walki do poszczególnych placówek medycznych na różnych poziomach, a także sposób realizacji przedłużonej opieki na polu walki (PFC - prolonged field care), która ma ogromne znaczenie w przypadku opóźnienia ewakuacji lub w czasie konfliktów asymetrycznych.

Centrum realizuje także zadania współpracy międzynarodowej oraz wymiany doświadczeń z sojusznikami. Jest jednym z nielicznych w Europie certyfikowanych ośrodków uprawnionych do prowadzenia kursów Tactical Combat Casualty Care dla żołnierzy oraz personelu medycznego. Ponadto na bazie Centrum planuje się utworzyć Centrum Szkolenia Medycznego Wojsk Specjalnych (SOF Medical Training Centre) w ramach projektu Unii Europejskiej PESCO. W projekcie uczestniczą również Węgry, a w gronie obserwatorów znajduje się Irlandia, Czechy, Francja i Słowacja.