None

Polska przejmuje przewodnictwo w Grupie Wyszehradzkiej

Roczną prezydencję w Grupie Wyszehradzkiej 1 lipca rozpoczyna Polska. Przez ostatnie 12 miesięcy rolę lidera V4 pełniły Czechy.
Najważniejsze zadania wojskowe, jakie były do zrealizowania w obszarze współpracy obronnej w tym czasie omówił podczas wideokonferencji szef Obrony Republiki Czeskiej generał Aleš Opata.

Szef Sztabu Generalnego WP generał Rajmund T. Andrzejczak, przejmując przewodnictwo wojskowe w V4 przedstawił priorytety polskiej prezydencji w obszarze wspólnej polityki obronnej.

Najważniejsze z nich to formowanie Grupy Bojowej Unii Europejskiej, której dyżur zaplanowano na 2023 rok, wspólne szkolenia, treningi i ćwiczenia w latach 2020-2024 oraz przeprowadzenie analiz i opracowanie wniosków do dalszej międzynarodowej współpracy wojskowej, wynikających z pandemii COVID-19. Do ważnych zadań szef SG WP zaliczył również usprawnienie procedur przekraczania granic powietrznych oraz zwiększenie zdolności w obszarze mobilności wojskowej.

W czasie dyskusji podsumowano dotychczasową współpracę wojskową, zarówno w ramach V4, jak i w formule V4+, czyli Grupy Wyszehradzkiej z krajami bałtyckimi i Ukrainą.

Gospodarzem spotkania był szef Obrony Czech generał Aleš Opata. W wideokonferencji uczestniczyli jego odpowiednicy z Polski - generał Rajmund T. Andrzejczak, Słowacji - generał Daniel Zmeko i Węgier - generał Ferenc Korom.

***
Podstawą funkcjonowania Grupy Wyszehradzkiej była podpisana 15 lutego 1991 roku przez Polskę, Węgry i Czechosłowację deklaracja wyszehradzka. W ramach współpracy ustalono, że państwa (wówczas Trójkąta Wyszehradzkiego) będą wzajemnie konsultować i koordynować swoje działania oraz wspierać wzajemne dążenia na arenie międzynarodowej.
Zmiany w Europie Środkowej wywołane upadkiem Związku Sowieckiego, w tym m.in. powstanie Słowacji, na pewien czas wstrzymały działalność w tej formule.
Ważne spotkanie, symbolicznie reaktywujące Grupę Wyszehradzką odbyło się 15 maja 1999 roku w Bratysławie, po wyborach na Węgrzech, Słowacji i w Czechach. Ustalono wtedy m.in. mechanizm przyszłych spotkań premierów. Rok później powołano Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki z siedzibą w Bratysławie.
Obecnie spotkania Grupy Wyszehradzkiej odbywają się cyklicznie, a przewodnictwo sprawowane jest kolejno przez każde państwo (od 1 lipca do 30 czerwca następnego roku).
Regularnie organizowane są również spotkania szefów sztabów państw V4.
30 czerwca 2020 roku przewodnictwo w Grupie kończą Czechy, a przejmuje Polska. Będzie to szóste w historii funkcjonowania Grupy Wyszehradzkiej przewodnictwo naszego kraju (poprzednie trwało od lipca 2016 do czerwca 2017).