None

Bezpieczeństwo i obronność państwa w nowej Strategii

Strategia Bezpieczeństwa Narodowego jest podstawowym dokumentem państwowym dotyczącym bezpieczeństwa i obronności.
We wtorek, 12 maja 2020 roku, Prezydent RP Andrzej Duda podpisał postanowienie zatwierdzające nową Strategię Bezpieczeństwa Narodowego.

Dokument opisuje sytuację bezpieczeństwa, zagrożenia i wyzwania oraz wskazuje pożądane działania. Dotyczy kwestii politycznych, militarnych, gospodarczych, energetycznych, społecznych, uwzględnia także zagrożenia klimatyczne.

W Strategii Bezpieczeństwa Narodowego podkreślono m.in., że głównym celem rozwoju Sił Zbrojnych RP powinno być wzmocnienie zdolności operacyjnych do odstraszania i obrony przed zagrożeniami bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem podniesienia mobilności i modernizacji technicznej.

W dokumencie mowa jest również o dostosowaniu programów szkolenia, które mają uwzględniać w szczególności wyzwania współczesnego wielodomenowego środowiska operacyjnego, zdolności do asymetrycznego prowadzenia działań i budowania systemów antydostępowych.

Zapisy w SBN wskazują także na rozwój wojsk obrony cyberprzestrzeni oraz budowania zdolności do prowadzenia działań w przestrzeni kosmicznej.

Strategia Bezpieczeństwa Narodowego podkreśla, że zewnętrzne filary bezpieczeństwa Polski to członkostwo w Sojuszu Północnoatlantyckim i Unii Europejskiej, partnerstwo strategiczne ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki, a także współpraca regionalna na rzecz bezpieczeństwa.

Podpisana 12 maja nowa Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP pozwoli usystematyzować dalsze prace nad tworzeniem wojskowych dokumentów strategicznych. Stanowi też kolejny krok w procesie opracowywania w Sztabie Generalnym WP Nowej Polskiej Wielodomenowej Koncepcji Operacyjnej.

Wraz z podpisem prezydenta straciła moc Strategia Bezpieczeństwa Narodowego z 2014 roku.

Więcej na stronie BBN: https://bit.ly/2yGTPfP