Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 RODO tj. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - informuję, że:

Administratorem danych osobowych jest Minister Obrony Narodowej z siedzibą:

Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa

tel. 22 628 0031, adres e-mail: kontakt@mon.gov.pl

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować poprzez pocztę elektroniczną na adres: iod@mon.gov.pl, lub listownie na adres: Ministerstwo Obrony Narodowej Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań ustawowych Ministra Obrony Narodowej polegających na kreowaniu i prowadzeniu polityki informacyjnej dotyczącej obronności oraz promowaniu obronności a także kształtowaniu świadomości obronnej społeczeństwa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO (wypełnienie obowiązku prawnego)
w związku z ustawą z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej.

Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, a także innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w tym jednostkom organizacyjnym podległym lub nadzorowanym przez Ministra Obrony Narodowej w przypadku, gdy zapytanie skierowane na ten adres będzie dotyczyło zagadnień pozostających
we właściwości określonej jednostki organizacyjnej resortu obrony narodowej.

Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

Dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa
o archiwizacji oraz zgodnie z obowiązującą w Ministerstwie Obrony Narodowej instrukcją kancelaryjną.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo:
    dostępu do danych osobowych,
    żądania ich sprostowania,
    prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadkach wymienionych w RODO.

W związku z tym, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przepisów prawa, osobie której dane dotyczą nie przysługuje prawo do usunięcia danych, przenoszenia danych ani prawo do wniesienia sprzeciwu.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości udzielenia odpowiedzi.

W trakcie przetwarzania danych pozyskanych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.