Niniejsza strona do poprawnego działania używa cookie. Więcej w polityce prywatności. Rozumiem, zamknij pasek.

POLISH ARMED FORCES
A A A A ASPROSTOWANIA

W związku z opublikowanym na portalu Onet.pl w dniu 4 marca br. wywiadem z panią Bożeną Szubińską „Wojsko nie radzi sobie z przemocą wobec kobiet” informujemy, że Pani Bożena Szubińska jest byłym żołnierzem zawodowym aktualnie w stanie spoczynku, który zakończył służbę 5 lat temu, i może nie mieć aktualnej wiedzy o działaniach dotyczących problematyki nieprawidłowych relacji międzyludzkich podejmowanych w MON.

 

Nieuzasadnionym jest stwierdzenie, że  spraw związanych z molestowaniem seksualnym w wojsku jest sporo. Także teza o rzekomej bierności wobec tej problematyki nie została zweryfikowana we właściwych instytucjach MON. Pani B. Szubińska nigdy nie konsultowała informacji na ten temat z obecną przewodniczącą Rady ds. Kobiet w resorcie obrony narodowej pełniącą tę funkcję od stycznia 2017 r.

 

Kobiety w roku 1999 r. nie stanowiły nawet 1% stanu osobowego SZRP. W 2015 r. - 4,29% a w chwili obecnej jest ich ok. 7 %  i obserwujemy tendencję wzrostową.

 

Rada na bieżąco pomaga żołnierzom-kobietom, które się do niej zgłaszają. Ze względu na to, że są to często sprawy wrażliwe nie są podawane do publicznej wiadomości. Zgłaszające się też nie chcą, aby ich sprawy były nagłaśniane oraz publicznie komentowane. Ponadto staramy się pomagać rozwiązywać trudne sprawy żołnierzy kobiet tak wcześnie jak to możliwe po otrzymaniu informacji o występujących nieprawidłowościach.

 

W marcu 2018 r. nastąpiło wzmocnienie Rady ds. Kobiet poprzez bezpośrednie podporządkowanie Ministrowi Obrony Narodowej.

 

Rada bardzo aktywnie pracuje nad uwrażliwianiem całego środowiska wojskowego na problematykę niewłaściwych stosunków międzyludzkich. Problem ten dotyczy zarówno kobiet, jak i mężczyzn.

 

Rada ds. Kobiet oraz Koordynator ds. równego traktowania udzielają i sa gotowa udzielać pomocy poszkodowanym na ich prośbę i wniosek. Ponadto Zespół ds. analizy stanu przestrzegania zasad równego traktowania w Żandarmerii Wojskowej, którego  przewodniczącą była Koordynator ds. Równego Traktowania (Przewodnicząca Rady ds. Kobiet wchodziła w skład komisji)  zarekomendował  zintensyfikowanie szkoleń na temat rozpoznawania, przeciwdziałania i obrony przed naruszeniami relacji międzyludzkich. Aktualnie kładzie się w nich nacisk na porady dla osób zgłaszających naruszenia, by były dobrze przygotowane do obrony swoich racji oraz wykorzystywały wszystkie możliwości pomocy w resorcie obrony narodowej. Szkolenia są prowadzone systematycznie z kadrą dowódczą i żołnierzami oraz pracownikami cywilnymi.

 

Wypracowano także możliwość zgłaszania spraw mobbingu czy molestowania poza swoją jednostką oraz możliwość badania tych spraw przez komisje niezwiązane służbowo z żadną ze stron konfliktu – powoływane przez Koordynatora ds. równego traktowania lub Przewodniczącą Rady ds. Kobiet.

 

Rada ds. Kobiet w resorcie obrony narodowej opracowała materiały informacyjne dotyczące problematyki niewłaściwych stosunków międzyludzkich oraz „Poradnik Prawny Kobieta, żołnierz, rodzic”.

 

Stworzono również  w całym kraju sieć nieetatowych pełnomocników ds. kobiet co znacznie usprawniło przepływ informacji o incydentach i przyspieszyło rozwiązywanie zgłaszanych spraw.

 

Ponadto Rada uczestniczyła w opracowaniu Krajowego Planu Działania. Agendę Kobiety, Pokój  i Bezpieczeństwo podpisano w 2018 r. ma ona zapobiegać przemocy wobec kobiet w tym problemom molestowania i dyskryminacji. Wytyczne zawarte w dokumencie dotyczą kierowania na szkolenia oraz  udostępniania kobietom stanowisk decyzyjnych jak również zwiększenia udziału w misjach. Systematycznie prowadzone są w tym zakresie rozmowy z decydentami, promowana jest służba kobiet ale jednocześnie Rada podkreśla, że armia to przede wszystkim żołnierz bez względu na płeć. Tego oczekują same kobiety.

 

Biorąc pod uwagę iż kadencja rady rozpoczęła się dwa lata temu należy uznać iż jest to bardzo duży i szeroki zakres prowadzonych działań mających na celu integrację kobiet w środowisku wojskowym.

 

Rada nie krytykuje działalności byłej przewodniczącej i docenia jej starania dla propagowania wojskowej służby kobiet. Jednak sposób, w jaki udziela wywiadów mediom, w szczególności bezpodstawne oskarżanie swoich następców i członków ich rodzin, budzi szereg zastrzeżeń. Taka postawa nie jest akceptowana. Rada ds. Kobiet istnieje od 20 lat a procedury postępowania w przypadku wystąpienia naruszeń dotyczących molestowania i mobbingu zostały wypracowane dopiero w roku 2018.  

 

Należy podkreślić , że Rada ds. Kobiet jest organem opiniująco - doradczym MON a nie organem ścigania. Za dyscyplinę w  Siłach Zbrojnych RP odpowiadają dowódcy wszystkich szczebli, którzy są zobowiązani do podejmowania stosownych działań w przypadku wystąpienia jakichkolwiek naruszeń zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Decyzja Nr 19/MON z dnia 7 marca 2018 r.