Niniejsza strona do poprawnego działania używa cookie. Więcej w polityce prywatności. Rozumiem, zamknij pasek.

POLISH ARMED FORCES
A A A A APUBLICZNE ZADANIA ZLECONE

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Minister Obrony Narodowej może udzielać wsparcia finansowego wyłącznie organizacjom pozarządowym, wyłącznie w formie dotacji celowej na realizację zadania publicznego, z zachowaniem procedur określonych ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Organizacja ubiegająca się o realizację zadania publicznego ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej musi prowadzić działalność statutową w zakresie objętym wsparciem.

Podstawą ubiegania się o dotację jest zapoznanie się z ogłoszeniem Otwartego Konkursu Ofert, które zamieszczane jest na stronie internetowej www.bip.mon.gov.pl oraz w zakładce Publiczne zadania zlecone, a następnie Otwarty Konkurs Ofert i złożenie oferty realizacji zadania publicznego.

Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje komisja ds. zlecania zadań publicznych.

Więcej informacji można uzyskać pod nr. tel. 261 840 142 i 261 840 175.