Niniejsza strona do poprawnego działania używa cookie. Więcej w polityce prywatności. Rozumiem, zamknij pasek.

POLISH ARMED FORCES
A A A A APROGRAMY OSŁONOWE DLA ŻOŁNIERZY

Dopłata do wypoczynku w ramach programu „Tanie wczasy”


Dopłata dla rodzin wojskowych:
Dopłata przyznawana jest do wypoczynku żołnierza oraz jego małżonka i dzieci pozostających na utrzymaniu żołnierza, na jego wniosek. Program adresowany jest do rodzin, w których średni miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 45% kwoty najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego. Program realizowany jest w formie wypoczynku rodzinnego na 14-dniowych turnusach poza sezonem, w całorocznych byłych wojskowych ośrodkach wypoczynkowych - obecnie Oddziałach Spółki Domy Wczasowe WAM. Dopłata obejmuje wyżywienie i zakwaterowanie. Można z niej skorzystać raz na 2 lata.
Dopłata dla żołnierzy zawodowych, którzy zostali skierowani do pełnienia służby poza granicami państwa i którzy zostali ranni lub zachorowali w związku z pełnieniem tej służby:
Bez względu na wysokość uzyskiwanych dochodów na podstawie orzeczenia właściwej wojskowej komisji lekarskiej lub zaświadczenia wystawionego przez lekarza jednostki wojskowej na podstawie przeprowadzonych badań, którymi są objęci żołnierze zawodowi powracający do kraju po zakończeniu służby poza granicami państwa, na wniosek żołnierza zawodowego.
Program realizowany jest na bazie byłych wojskowych ośrodków wypoczynkowych - obecnie Oddziałach Spółki Domy Wczasowe WAM w: Międzyzdrojach, Juracie, Solinie, Waplewie i Zakopanem w ciągu całego roku.
Dopłata obejmuje wyżywienie, zakwaterowanie oraz dwa zabiegi profilaktyczno-lecznicze dziennie.
Przyznaje się ją dwukrotnie w okresie 24 miesięcy, licząc od miesiąca następującego po miesiącu, w którym żołnierz zawodowy powrócił do kraju.

Pełne pokrycie kosztów wypoczynku dla dzieci
Przysługuje dzieciom z rodzin wojskowych, w których średni miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekroczył 40% kwoty najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego. Program realizowany jest w formie kolonii i obozów w okresie letnim organizowanych w byłych wojskowych ośrodkach wypoczynkowych - obecnie Oddziałach Spółki Domy Wczasowe WAM. Terminy wypoczynku, jego zasady oraz wykaz ośrodków realizujących taki wypoczynek określane są w wydawanej corocznie decyzji Ministra Obrony Narodowej. Przysługuje raz w roku i następuje na wniosek żołnierza udokumentowany wysokością dochodów osiąganych w jego rodzinie. W danym roku kalendarzowym można przyznać dopłatę do wypoczynku dziecka żołnierza zawodowego w ramach programu "Tanie wczasy" lub "pełne pokrycie kosztów wypoczynku”.

Dofinansowanie zorganizowanego wypoczynku dla dzieci i młodzieży
Dofinansowanie zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży w formie kolonii, obozów i zimowisk, w tym również wypoczynku połączonego z leczeniem albo pobytem na leczeniu sanatoryjnym:
Przysługuje w zależności od dochodu na osobę w rodzinie i wynosi od 40% do 90% ceny.
Przyznaje się je nie częściej niż raz w roku, na każde dziecko pozostające na utrzymaniu żołnierza zawodowego.
Wypłata dofinansowania następuje na złożony przez żołnierza zawodowego wniosek, do którego załącza się dowód wniesionej opłaty, potwierdzenie przez organizatora pobytu dziecka na wypoczynku lub leczeniu oraz dokumenty potwierdzające wysokość dochodów w rodzinie.
Na wniosek żołnierza zawodowego, umotywowany trudną sytuacją materialną rodziny, należna kwota dofinansowania może zostać wypłacona w formie zaliczki przed wniesieniem opłaty.

Dopłata do turnusów rehabilitacyjnych dzieci
Przyznawana na dziecko, które posiada aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub grupie inwalidzkiej albo przyznany zasiek pielęgnacyjny, wynosi 80% poniesionych kosztów.
Jeśli dziecko wymaga stałej indywidualnej opieki, przyznaje się dodatkowo dopłatę w wysokości 40% poniesionych przez opiekuna kosztów zakwaterowania i wyżywienia.
Dopłatę przyznaje się nie częściej niż dwa razy w roku.
Wypłata dofinansowania następuje na złożony przez żołnierza zawodowego wniosek, do którego załącza się dowód wniesionej opłaty, potwierdzenie przez organizatora pobytu dziecka na wypoczynku lub leczeniu oraz dokumenty potwierdzające wysokość dochodów w rodzinie.
Na wniosek żołnierza zawodowego, umotywowany trudną sytuacją materialną rodziny, należna kwota dofinansowania może zostać wypłacona w formie zaliczki przed wniesieniem opłaty.

Programy osłonowe
Programy osłonowe realizowane są zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie świadczeń socjalno-bytowych dla żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 87, poz. 565).
 

Kontakt: DEPARTAMENT SPRAW SOCJALNYCH MON
tel. 261-874-684 lub 261-846-138Rozporzadzenie MON ws. swiadczen socjalno-bytowych dla zolnierzy zawodowych