Niniejsza strona do poprawnego działania używa cookie. Więcej w polityce prywatności. Rozumiem, zamknij pasek.

POLISH ARMED FORCES
A A A A ANADZÓR NAD FUNDACJAMI

 

Sprawowanie przez Ministra Obrony Narodowej nadzoru nad fundacjami, których cele statutowe związane są z obronnością państwa wynika z ustawy z 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1491, z późn. zm.), której zapisy stanowią, iż minister właściwy ze względu na cele fundacji monitoruje ich działalność pod względem zgodności z prawem, statutem oraz celem powstania fundacji. Fundator może wskazać takowego ministra, natomiast w przypadku, gdy tego nie zrobi, wskazuje go sąd rejestrowy. Do uprawnień nadzorczych MON należy:

 

  • egzekwowanie obowiązku składania corocznych sprawozdań z działalności fundacji,
  • monitorowanie zgodności z prawem działań fundacji, na podstawie nadesłanych przez fundacje sprawozdań z działalności oraz podjętych uchwał,
  • wzywanie zarządów fundacji, z wyznaczeniem terminu, do usunięcia zaistniałych uchybień,
  • kierowanie do sądu wniosków o stwierdzenie zgodności działania fundacji z przepisami prawa, statutem oraz celem, w jakim fundacja została ustanowiona,
  • kierowanie wniosków do sądu o zawieszenie zarządów fundacji i wyznaczenie zarządcy przymusowego.

 

Obowiązkiem fundacji wynikającym z ww. ustawy wobec organu nadzorczego jest coroczne złożenie sprawozdania z działalności fundacji w danym roku kalendarzowym. Na jego dopełnienie fundacja ma kolejny rok. Sprawozdanie powinno zawierać informacje wskazane w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji z dnia 8 maja 2001 r. (Dz. U. z 2001 r., Nr 50, poz. 529, Dz. U. 2018 poz. 2458 z późn. zm.). Sprawozdanie należy złożyć na załączonym poniżej kwestionariuszu, opracowanym w oparciu o ww. rozporządzenie.

 

WAŻNY KOMUNIKAT

 

W związku z wejściem w życie w dniu 13 lipca 2018 r. ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r. poz. 723 z późn. zm.), fundacje są instytucjami obowiązanymi zgodnie z art. 2 ust . pkt 21, w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10.000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane.

Fundacje nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej będące instytucjami obowiązanymi, zobowiązane są do stosowania zapisów przywołanej ustawy, na podstawie, których podlegają kontroli (art. 130), sprawowanej przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, naczelników urzędów celno-skarbowych, jak również ministrów lub starostów w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Kontrola zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, może być przeprowadzona na podstawie rocznych planów kontroli lub doraźnie przez pracowników komórek organizacyjnych upoważnionych pisemnie przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

 

Informacje w sprawie nadzoru MON nad fundacjami można uzyskać pod numerem tel. 261-874-711.Załączniki: