Niniejsza strona do poprawnego działania używa cookie. Więcej w polityce prywatności. Rozumiem, zamknij pasek.

POLISH ARMED FORCES
A A A A AINFORMACJE OGÓLNE

Patronat honorowy Ministra Obrony Narodowej lub jego uczestnictwo w komitecie honorowym są wyróżnieniami, przyznawanymi najważniejszym przedsięwzięciom bezpośrednio związanym z obronnością państwa i funkcjonowaniem Sił Zbrojnych RP, które kreują pozytywny wizerunek Ministra oraz Sił Zbrojnych RP. Ministerstwo Obrony Narodowej zachęca osoby, organizacje i instytucje do występowania o wyróżnienia takie jak patronat honorowy szefa resortu obrony narodowej lub jego udział w komitecie honorowym dla przedsięwzięć, które przyczyniają się do popularyzowania postaw patriotycznych i obywatelskich. Minister Obrony Narodowej może powierzyć sprawowanie funkcji patrona honorowego innym osobom z kierownictwa resortu obrony narodowej w zależności od merytorycznego zakresu, rangi lub zasięgu terytorialnego danego przedsięwzięcia. Minister Obrony Narodowej nie obejmuje patronatem honorowym wydarzeń objętych Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ponieważ Prezydent RP sprawuje Honorowy Patronat jako patron jedyny i wyłączny (w komitetach honorowym pełni funkcję Przewodniczącego). Wszelkie informacje na temat wyróżnień można uzyskać pod adresem patronaty@mon.gov.pl. Informacja o wyróżnieniu oraz dotycząca przedsięwzięcia objętego wyróżnieniem może zostać opublikowana na stronie www.wojsko-polskie.pl i na portalach społecznościowych resortu obrony narodowej. Wybrane materiały (informacja prasowa, zdjęcia, link) z przebiegu przedsięwzięcia objętego wyróżnieniem mogą zostać opublikowane na stronie www.wojsko-polskie.pl oraz na portalach społecznościowych resortu obrony narodowej.

 

Decyzja Nr 415 MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 grudnia 2013 r.pdf (401,1 KB)

 

W zależności od merytorycznego zakresu czynności, zakresu działania lub obowiązków, rangi lub zasięgu terytorialnego Minister Obrony Narodowej może powierzyć objęcie wyróżnieniem przedsięwzięcia następującym osobom:

 

- sekretarzowi stanu w MON;

 

- szefowi Sztabu Generalnego WP;

 

- podsekretarzowi stanu w MON;

 

- dyrektorowi departamentu, szefowi zarządu lub biura w MON;

 

- dowódcy Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych;

 

- dowódcy Operacyjnemu Rodzajów Sił Zbrojnych;

 

- dowódcy Sił Specjalnych;

 

- dowódcy Garnizonu Warszawa;

 

- szefowi inspektoratu;

 

- dowódcy dywizji lub brygady;

 

- rektorowi – komendantowi uczelni wojskowej;

 

- szefowi Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego.

 

Przyznanie wyróżnienia nie oznacza wsparcia finansowego lub organizacyjnego, ani osobistego udziału Ministra, lub ww. osób w przedsięwzięciu. Udział żołnierzy należy uzgadniać z dowódcą odpowiedniej jednostki wojskowej, wniosek o udział wojskowej asysty honorowej należy kierować do dowódcy garnizonu, który znajduje się najbliżej miejsca wydarzenia. Z kolei wniosek o udział orkiestry wojskowej należy kierować do Dowódcy Garnizonu Warszawa.

 

Minister nie obejmuje wyróżnieniem przedsięwzięć:

 

- dotyczących działalności instytucji, budowy obiektów, produkcji filmowych oraz innych przedsięwzięć o charakterze twórczym lub artystycznym, znajdujących się w fazie przygotowawczej

 

- organizowanych przez podmiot, posiadający nieuregulowane należności wobec Skarbu Państwa, w tym z tytułu udzielonych dotacji celowych uzyskanych na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) lub jest w sporze sądowym w zakresie przedmiotowych należności.

 


 

Procedura obejmowania wyróżnieniem

 

Osoby i instytucje ubiegające się o wyróżnienie są proszone o złożenie pisemnego wniosku w formie listownej na adres podany we wniosku lub drogą elektroniczną na adres patronaty@mon.gov.pl nie później niż 60 dni przed wydarzeniem.

 

Informacja o przyznaniu lub nieprzyznaniu wyróżnienia jest udzielana w formie pisemnej, w terminie 30 dni od daty przesłania lub uzupełnienia wniosku. Odmowa przyznania wyróżnienia jest ostateczna.

 

Informacja o wyróżnieniu oraz dotycząca przedsięwzięcia objętego wyróżnieniem może zostać opublikowana na stronie www.wojsko-polskie.pl i na portalach społecznościowych resortu obrony narodowej.

 


 

Obowiązki organizatora po przyznaniu wyróżnienia

 

Informacja o wyróżnieniu oraz dotycząca przedsięwzięcia objętego wyróżnieniem może zostać opublikowana na stronie www.wojsko-polskie.pl i na portalach społecznościowych resortu obrony narodowej.

 

Organizator posługuje się informacją o objęciu wyróżnieniem danego przedsięwzięcia po otrzymaniu pozytywnej odpowiedzi udzielonej przez Ministerstwo Obrony Narodowej.

 

1. Organizator zamieszcza we wszystkich materiałach promocyjnych i informacyjnych oraz na stronach internetowych związanych z realizacją przedsięwzięcia:

- informację o objęciu wyróżnieniem danego przedsięwzięcia,

- logotyp MON i/lub znak promocyjny Wojska Polskiego, o które należy wystąpić drogą elektroniczną na adres patronaty@mon.gov.pl, podając nazwę, termin, miejsce oraz organizatora przedsięwzięcia.

 

2. Organizator zamieszcza na stronach internetowych przedsięwzięcia link do strony internetowej www.wojsko-polskie.pl w postaci aktywnego logotypu serwisu.

 

3. W czasie trwania przedsięwzięcia, w miejscu jego zorganizowania, organizator umieszcza ww. znaki w taki sposób, aby były one widoczne dla wszystkich uczestników.

 

4. Z przedsięwzięcia objętego wyróżnieniem należy złożyć sprawozdanie w formie elektronicznej (preferowane) lub listownej z przebiegu wydarzenia – w terminie 30 dni od dnia jego zakończenia.

 

Do sprawozdania przesłanego drogą elektroniczną może być załączona informacja prasowa, maksymalnie 5 fotografii (800x600 pikseli), informacji o ewentualnej współpracy z Wojskiem Polskim przy realizacji przedsięwzięcia, link do strony internetowej wydarzenia.

 

Wybrane materiały z przebiegu przedsięwzięcia mogą zostać opublikowane na stronie www.wojsko-polskie.ploraz na portalach społecznościowych resortu obrony narodowej.

 

UWAGA! W przypadku, gdy organizator nie prześle sprawozdania w formie pisemnej lub elektronicznej w terminie, bez podania przyczyny opóźnienia, jego kolejny wniosek w sprawie pozostawia się bez rozpoznania.

 


 

Procedura odebrania wyróżnienia

 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. naruszenia pozytywnego wizerunku Ministra Obrony Narodowej, Ministerstwa Obrony Narodowej lub Sił Zbrojnych RP) Minister może cofnąć wyróżnienie, o czym organizator jest niezwłocznie informowany. W tym przypadku, każdy kolejny wniosek złożony w ciągu roku od dnia cofnięcia wyróżnienia, pozostawia się bez rozpoznania.

 

Cofnięcie wyróżnienia nakłada na organizatora obowiązek usunięcia informacji o tym wyróżnieniu, logotypu MON i/lub znaku promocyjnego Wojska Polskiego ze wszystkich materiałów promocyjnych i informacyjnych. Organizator zobowiązany jest do poinformowania Ministerstwo Obrony Narodowej o podjętych działaniach.

 

 

Wniosek o objecie patronatu honorowego przez ministra obrony narodowej o uczestnictwo ministra obrony narodowej w komitecie honorowym.doc (36 KB)

>>> Wniosek do pobrania

>>> Sprawozdanie z realizacji przedsiewziecia objetego wyroznieniem