Niniejsza strona do poprawnego działania używa cookie. Więcej w polityce prywatności. Rozumiem, zamknij pasek.

POLISH ARMED FORCES
A A A A AEUROPEJSKI FUNDUSZ OBRONNY (EDF)

 

Europejski Plan Działań w Sektorze Obrony (European Defence Action Plan, EDAP – tekst dokumentu) został ogłoszony przez Komisję Europejską 30 listopada 2016 r. W jego ramach podjęte zostaną działania mające na celu wspieranie rozwoju konkurencyjnej i innowacyjnej bazy przemysłowej sektora obronnego, rozwój współpracy i zwiększenie efektywności wydatków państw członkowskich UE na stworzenie wspólnych zdolności obronnych.

 

EUROPEJSKI FUNDUSZ OBRONNY

 

 W ramach EDAP Komisja proponuje wspieranie inwestycji m.in. w MŚP, przedsiębiorstwa typu start-up, przedsiębiorstwa o średniej kapitalizacji jak również wzmocnienie jednolitego rynku na użytek obronności. Główna inicjatywa dotyczy utworzenia Europejskiego Funduszu Obronnego w celu wspierania inwestycji we wspólne prace badawczo-rozwojowe w zakresie sprzętu wojskowego i technologii obronnych oraz rozwój zdolności dla wielonarodowych projektów kluczowych z punktu widzenia UE.

Bieżąca edycja Funduszu składa się z dwóch „okien”, które różnią się pod względem struktury prawnej i finansowania budżetu.

 

FINANSOWANIE PRAC BADAWCZYCH - PADR

 

W ramach „okna badawczego” – Działania Przygotowawczego w zakresie prac badawczych w sektorze obrony (Preparatory Action on Defence Research, PADR)– finansowana jest współpraca pomiędzy europejskimi podmiotami z sektora przemysłu obronnego oraz środowiska akademickiego w dziedzinie badań naukowych w obszarze innowacyjnych technologii obronnych.

W założeniu PADR finansuje projekty naukowo-badawcze realizowane przez międzynarodowe konsorcja złożone z co najmniej 3 partnerów z 3 państw członkowskich UE lub Norwegii. Wsparcie UE ma formę grantów pokrywających 100% kosztów kwalifikowanych.

Budżet PADR wynosi 90 mln EUR w latach 2017-2019, a zarządzanie programem pozostaje w kompetencji Komisji Europejskiej, która konsultuje jego założenia oraz działanie z państwami członkowskimi UE. Wdrażaniem PADR zarządza z kolei Europejska Agencja Obrony (EDA) na mocy umowy delegującej zawartej z Komisją Europejską.

Ocena formalna propozycji projektów dokonywana jest przez komitet ewaluacyjny ustanowiony przez EDA oraz niezależnych ekspertów Komisji Europejskiej.

 

Dotychczas finansowanie w ramach PADR uzyskały następujące obszary badawcze i technologiczne:

 

 • platformy bezzałogowe;
 • systemy ochrony żołnierza;
 • strategiczne prognozowanie technologiczne.

Aktualnie trwa ocena ofert złożonych w konkursie PADR na 2018 r., w którym finansowane będą m.in. rozwiązania z obszaru komponentów elektronicznych oraz systemy broni laserowej.

W najbliższym czasie zostaną również ogłoszone obszary technologiczne, planowane do dofinansowania w 2019 r. Więcej informacji na dedykowanej stronie EDA.

 

WSPARCIE PRAC ROZWOJOWYCH - EDIDP

 

„Okno w zakresie zdolności” – Europejski Program Rozwoju Przemysłu Obronnego (European Defence Industry Development Programme, EDIDP)ma stanowićmechanizm ułatwiający państwom członkowskim rozwój wielonarodowych programów w kluczowych dziedzinach, w fazach pobadawczych (prototypy, faza rozwojowa, przygotowanie do produkcji). Program będzie funkcjonował w latach 2019 – 2020.

 

W jego ramach Komisja Europejska będzie dofinansowywać:

 • studia wykonalności i inne towarzyszące działania;
 • projekty produktu obronnego, materialnych lub niematerialnych komponentów lub  technologii, a także specyfikacji technicznych, na podstawie których dany projekt został  opracowany;
 • tworzenie prototypu produktów obronnych, materialnych lub niematerialnych komponentów lub technologii;
 • testowanie produktów obronnych, materialnych lub niematerialnych komponentów lub technologii;
 • kwalifikowanie produktów obronnych, materialnych lub niematerialnych komponentów lub technologii;
 • certyfikację produktów lub technologii obronnych.

 

Zasady/kryteria realizacji:

 • międzynarodowe konsorcja przemysłowe będą mogły ubiegać się o dofinansowanie (do 20% na opracowanie prototypu, do 100% na pozostałe fazy) projektów rozwojowych sprzętu wojskowego w obszarach wspólnych potrzeb państw członkowskich; możliwe jest zwiększenie dofinansowania, poprzez tzw. bonusy, o maksymalnie 35%;
 • projekty realizowane będą we współpracy co najmniej trzech przedsiębiorstw z trzech państw członkowskich;
 • konsorcja będą zobowiązane do przedstawienia dowodu efektywności ekonomicznej poprzez wykazanie, że pozostałe koszty zostaną pokryte przez inne źródła finansowania;
 • dla działań dotyczących faz od prototypu do certyfikacji konsorcja powinny udowodnić, że co najmniej dwa państwa członkowskie zamierzają pozyskać lub użytkować produkt lub technologię końcową w skoordynowany sposób, np. poprzez wspólny zakup;
 • projekty powinny być oparte na wspólnych wymaganiach uzgodnionych przez co najmniej 2 państwa członkowskie (dla fazy projektowej) lub wspólnych specyfikacjach technicznych uzgodnionych przez państwa członkowskie, które będą współfinansować projekt lub zamierzają wspólnie pozyskać produkt lub korzystać z technologii (dla faz od prototypu do certyfikacji).

 

AKTUALNOŚCI

 

NABÓR KOMISJI EUROPEJSKIEJ NA NIEZALEŻNYCH EKSPERTÓW W RAMACH PROGRAMU PADR

 

Komisja Europejska prowadzi w trybie ciągłym nabór na niezależnych ekspertów do oceny propozycji projektów złożonych w ramach PADR. W załączonym wezwaniu określono obszary technologiczne oraz wymagania dotyczące potencjalnych ekspertów (kluczowym wymogiem jest posiadanie przez kandydatów poświadczenia dostępu do informacji niejawnych UE do klauzuli EU Confidential). Więcej informacji na stronach KE.