Niniejsza strona do poprawnego działania używa cookie. Więcej w polityce prywatności. Rozumiem, zamknij pasek.

POLISH ARMED FORCES
A A A A ABADANIA SPOŁECZNE W RESORCIE OBRONY NARODOWEJ

INFORMACJA O PROWADZENIU BADAŃ SPOŁECZNYCH W RESORCIE OBRONY NARODOWEJ

Realizacja badań społecznych w resorcie obrony narodowej regulowana jest Decyzją Ministra Obrony Narodowej Nr 78/MON z 15 lutego 2008 r. w sprawie prowadzenia badań społecznych w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. z 2008 r. poz. 26 oraz z 2014 r. poz. 78[1] oraz z 2018 r. poz. 148[2]). 

 

Zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej, prowadzenie badań społecznych w resorcie obrony narodowej przez osoby inne, niż wymienione w pkt. 3 ppkt. 1a oraz z zastrzeżeniem pkt. 8, jest możliwe na podstawie jednorazowego upoważnienia do przeprowadzenia badania społecznego w jednostkach wojskowych oraz innych jednostkach i komórkach organizacyjnych resortu obrony narodowej, wydanego przez dyrektora Centrum Operacyjnego Ministra Obrony Narodowej na podstawie opinii przedstawionej przez dyrektora Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej.

 

Wniosek o wydanie upoważnienia do badań powinien zawierać:

 

  • dane osobowe Wnioskodawcy: imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości oraz dane do kontaktu: adres zamieszkania, numer telefonu i adres e-mail;
  • określenie celu, tematu i techniki badań;
  • propozycję terminu przeprowadzenia badań, wskazanie jednostek wojskowych lub innych jednostek i komórek organizacyjnych resortu obrony narodowej, a także grup osobowych, w których ma być prowadzone badanie, oraz liczebność próby;
  • określenie przewidywanej postaci opracowania końcowego wyników badań, sposobu ich wykorzystania oraz zakresu ewentualnego rozpowszechnienia (np. praca licencjacka, magisterska, doktorat, publikacja, itp.).

 

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 

1. Koncepcję badań, która powinna zawierać:

a)  temat pracy naukowej, w której będą wykorzystane wyniki badań;

b)  informacje o promotorze pracy (stopień naukowy, imię i nazwisko, aktualny adres e-mail lub numer telefonu);

c)  cel i przedmiot badania wraz z uzasadnieniem jego podjęcia;

d)  zasadnicze problemy badawcze;

e)  zdefiniowane metody i techniki za pomocą, których prowadzone będzie badanie;

f)   informacje dotyczące badanej próby, tzn. kogo badanie będzie obejmować, ile osób będzie w nim brało udział, wyszczególnienie jednostek wojskowych/ instytucji MON, w których badanie będzie realizowane, wraz z nazwą miejscowości, w której stacjonują lub są zlokalizowane;

g)  planowany termin realizacji badania.

2. Narzędzia badawcze (np.: kwestionariusz ankiety).

3. Zaświadczenie potwierdzające fakt zatrudnienia lub pobierania nauki.

4. Zobowiązanie Wnioskodawcy do:

a) przekazania egzemplarza pracy naukowej, w której zostaną wykorzystane wyniki badania, do Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej;

b) zachowania anonimowości badanych osób.

5.  Pisemnie wyrażone zgody dowódców jednostek wojskowych (dyrektorów, szefów, komendantów instytucji), w których badania mają być przeprowadzone.

6.  Zgodę na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonych we wniosku o wydanie upoważnienia jednorazowego do przeprowadzenia badania w resorcie obrony narodowej.

 

Wzory dokumentów do pobrania:

 

Przedłożona wraz z wnioskiem koncepcja badania oraz narzędzia badawcze powinny stanowić ich ostateczną wersję, zatwierdzoną przez promotora pracy. 

 

Wniosek w sprawie udzielenia jednorazowego upoważnienia do prowadzenia badań w resorcie obrony narodowej, wraz z załącznikami,  należy składać 
do Dyrektora Centrum Operacyjnego Ministra Obrony Narodowej 
za pośrednictwem Dyrektora Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej.

 

  

DYREKTOR

CENTRUM OPERACYJNEGO MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

AL. NIEPODLEGŁOŚCI 218

00-911 WARSZAWA

DYREKTOR

WOJSKOWEGO CENTRUM EDUKACJI OBYWATELSKIEJ

ul. NIEŚWIESKA 54/56 (budynek 35)

03-867 WARSZAWA

 

DODATKOWE INFORMACJE:

tel.: 261 872 530 – kierownik WBBS;  m.baran-wojtachnio@ron.mil.pl

tel.: 261 872 526 – zastępca kierownika WBBS;  m.sinczuch@ron.mil.pl

fax: WCEO: 261 872 506.