Niniejsza strona do poprawnego działania używa cookie. Więcej w polityce prywatności. Rozumiem, zamknij pasek.

POLISH ARMED FORCES
A A A A ANOWE KONKURSY MON SKIEROWANE M. IN. DO ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

| Autor:

Do 10 czerwca można składać oferty na dofinansowanie zadań w konkursach Wdzięczni Bohaterom - Obrońcom Ojczyzny 1939 roku i Wdzięczni Bohaterom – Powstańcom Warszawskim .

Minister obrony narodowej ogłosił dwa otwarte konkursy na realizację zadań publicznych pod nazwą Wdzięczni Bohaterom - Obrońcom Ojczyzny 1939 roku i Wdzięczni Bohaterom – Powstańcom Warszawskim. Konkursy są skierowane do organizacji pozarządowych, a także podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ministerstwo Obrony Narodowej przeznaczy na ich realizację łącznie 2 mln zł. Obowiązkowy wkład własny organizacji to co najmniej 10% planowanej kwoty dotacji.  

Wdzięczni Bohaterom - Obrońcom Ojczyzny 1939 roku

Celem konkursu jest pomoc żołnierzom – kombatantom walczącym w obronie Ojczyzny w 1939 roku, upamiętnienie tych bohaterskich walk oraz upowszechnianie wiedzy historycznej o tych wydarzeniach. 
W ramach konkursu można otrzymać dofinansowanie na realizację zadań takich jak: organizowanie „żywych lekcji historii”,  spotkań, uroczystości z żołnierzami Obrońcami Ojczyzny z 1939 roku, a także rekonstrukcji historycznych, udzielanie kombatantom pomocy (pomoc pielęgnacyjna, realizacja zakupów pierwszej potrzeby, pomoc w załatwianiu spraw związanych z eksploatacją i naprawą wyposażenia domowego, w domowych pracach gospodarczych itp.), zapewnienie transportu na spotkania, uroczystości, na groby współtowarzyszy broni, a także w związku z ich codziennymi potrzebami np. przejazdy do przychodni, szpitali, sklepów itp. Wśród zadań jest także opieka nad miejscami pamięci i grobami żołnierzy Obrońców Ojczyzny 1939 r., odnajdywanie „zapomnianych” mogił na terenie całego kraju, przygotowanie konkursu dla uczniów i konferencji o tematyce historycznej związanej z obroną Polski w 1939 r. Zadania mogą być realizowane od 05 lipca do 31 października 2019 roku. 
W przededniu 80.  rocznicy wybuchu II Wojny Światowej, warto pamiętać, że kronikę walk 1939 roku tworzą zarówno duże bitwy, ale również i mniejsze potyczki polskich oddziałów wojskowych i pojedynczych żołnierzy. 

Wdzięczni Bohaterom – Powstańcom Warszawskim 

Celem konkursu jest przede wszystkim pomoc uczestnikom Powstania Warszawskiego, którzy żyją często w bardzo skromnych warunkach, dumnie pielęgnując pamięć o swoich współtowarzyszach broni. Ważne jest także upowszechnianie wiedzy historycznej na temat przygotowań do Powstania Warszawskiego 1944 r., przebiegu bohaterskich walk i losów Powstańców, a także upamiętnienie miejsc tych walk, jak również umacnianie więzi międzypokoleniowej pomiędzy kombatantami – żołnierzami walczącymi w II wojnie światowej oraz żołnierzami polskiego podziemia niepodległościowego, ze środowiskiem wojskowym i cywilnym, w szczególności z młodzieżą szkolną.

Organizacje, spełniające warunki konkursu, mogą otrzymać dofinansowanie na pomoc Powstańcom Warszawskim w pielęgnacji, zakupach, pracach domowych, przejazdach do przychodni, szpitali, sklepów, na spotkania, uroczystości, na groby współtowarzyszy broni, a także na przygotowanie i przekazanie paczek z artykułami pierwszej potrzeby dla kombatantów – żołnierzy walczących w II wojnie światowej oraz żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego. Chodzi również o pomoc Powstańcom przy załatwianiu formalności i odbiorze munduru członka Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. Zadania obejmują także organizację „żywych lekcji historii”, spotkań uroczystości, opiekę nad grobami żołnierzy Powstania Warszawskiego, w tym również na odnajdywaniu i opiece nad „zapomnianymi” mogiłami Powstańców na terenie całego kraju, przygotowanie ogólnopolskiego konkursu dla uczniów z wiedzy na temat Armii Krajowej oraz przebiegu Powstania Warszawskiego i konferencji historycznych. Dofinansowane może być również propagowanie wiedzy historycznej na temat przygotowań do Powstania Warszawskiego 1944 r., przebiegu bohaterskich walk i losów Powstańców w różnych formach ekspresji artystycznej np. piosenka, spot filmowy, wystawa fotograficzna, występ teatralny. Zadania będą realizowane od 5 lipca do końca 2019 roku. 
W tym roku będziemy obchodzić 75. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. MON wspiera wiele inicjatyw  upamiętniających bohaterów walczących o wolność naszej Ojczyzny. To już kolejny konkurs z cyklu Wdzięczni Bohaterom. Ministerstwo Obrony Narodowej dofinansowuje zadania w konkursach Wdzięczni Bohaterom Żołnierzom Niezłomnym i  Wdzięczni Bohaterom Obrońcom Ojczyzny 1939 roku.  

Regulaminy konkursów można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej:

Wdzięczni Bohaterom - Obrońcom Ojczyzny 1939 roku

Wdzięczni Bohaterom – Powstańcom Warszawskim