Paszport

Program „Paszport do współpracy pododdziałów organizacji proobronnych z jednostkami wojskowymi SZ RP” jest jednym ze sztandarowych przedsięwzięć Biura do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”. To projekt, który od pierwszej edycji w 2017 zbudował dobrze wyszkoloną i sprawdzoną we współdziałaniu z wojskiem sieć organizacji proobronnych.
 
Początki w 2017 roku
 

Istotą programu w jego I i II edycji było podnoszenie poziomu wyszkolenia zakwalifikowanych do niego komponentów organizacji proobronnych (KOP)   – w trakcie rocznego procesu szkolenia, wspieranego przez resort obrony narodowej – na rzecz osiągnięcia zdolności tych komponentów do współdziałania z jednostkami wojskowymi Sił Zbrojnych RP.  Szczegółowym założeniem programu było: 

  • przygotowanie komponentów pododdziałów proobronnych do współdziałania z jednostkami wojskowymi w zakresie szkolenia, wybranych obszarów zadań kryzysowych (zasadniczo w ramach ćwiczeń wojskowych);
  • ujednolicenie procesu szkolenia organizacji proobronnych i zapewnienie zgodności ich wyszkolenia ze standardami obowiązującymi w SZ RP;
  • przygotowanie wartościowych kandydatów do terytorialnej i zawodowej służby wojskowej oraz zasilenie rezerw osobowych;
  • certyfikacja komponentów organizacji proobronnych, które uzyskały zaliczenie z zakresu przedmiotów i zagadnień szkoleniowych objętych programem – przyznanie certyfikatu pn. „Paszport”.
Wyższy poziom szkolenia od III edycji
 
Od 2019 roku program szkoleniowy dla komponentów organizacji proobronnych kontynuowany jest na wyższym poziomie metodyczno-szkoleniowym, przechodząc z nauczania i doskonalenia umiejętności dominujących w poprzednich edycjach do zgrywania KOP do pododdziału w składzie plutonu. 
 
Doświadczenia z działalności szkoleniowej w zakresie nauczania i doskonalenia umiejętności indywidualnych i zespołowych KOP, a także ich współdziałania z jednostkami wojskowymi w ramach ćwiczeń wojskowych wykazały z jednej strony zróżnicowany poziom ich wyszkolenia, z drugiej zaś progres szkoleniowy w latach 2017 - 2018. Wnioski wynikające z uzyskanych w tych latach wyników w szkoleniu (na podstawie ustalonego, punktowego systemu oceny w programie), obserwacji i doświadczeń zgromadzonych podczas największych ćwiczeń wojskowych pk. DRAGON i ANAKONDA, pozwoliły przyjąć rozwiązanie, aby także w 2020 roku podjąć wysiłek szkoleniowy, zmierzający do doskonalenia obecnego  poziomu szkoleniowego KOP oraz weryfikację i modyfikację zadań, jakie KOP mogą realizować podczas ćwiczeń wojskowych.
 
„Paszport” w roku 2020
 
Kontynuacja programu „Paszport 2020” roku polegać będzie na:
 
  • udziale KOP w ćwiczeniu taktycznym w składzie 40-osobowego plutonu wspierającego działania bojowe pododdziałów jednej z jednostek wojskowych Dowództwa Generalnego RSZ;
  • udziale przedstawicieli KOP w 6 kursach specjalistycznych zorganizowanych w centrach szkolenia SZ RP dla osób funkcyjnych KOP w wytypowanych przez Biuro specjalnościach wojskowych (kursy ukierunkowane na nauczanie metodyki szkolenia młodszych dowódców/instruktorów);
  • udziale wydzielonych pododdziałów KOP w ćwiczeniu z wojskami pk. ANAKONDA-20 w zakresie ustalonym przez organizatora ćwiczenia;
  • udziale w cyklu szkoleń uzupełniających (doskonalących) z musztry i ceremoniału wojskowego dla KOP oraz udział w zgrupowaniach defiladowych, jako elementach przygotowawczych do wystąpień KOP w centralnych obchodach świąt państwowych i uroczystościach o charakterze wojskowym.
W tym celu Biuro w 2020 roku kontynuować będzie program szkoleniowy dla KOP ukierunkowany na podniesienie umiejętności metodycznych młodszych dowódców w KOP w celu przygotowania ich do występowania w roli dowódcy drużyny (sekcji) – instruktora upowszechniającego zdobytą podczas szkoleń wiedzę w przynależnej organizacji proobronnej.
 
Uczestnicy programu „Paszport 2020”
 
W tegorocznej edycji programu „Paszport 2020” zakłada się udział przedstawicieli komponentów organizacji proobronnych, głównie specjalistów i młodszych dowódców - instruktorów w ramach kursów specjalistycznych, natomiast w ramach ćwiczeń wojskowych 10-12 osobowej drużyny z komponentu zdolnego do współdziałania w ramach ok. 50-osobowego plutonu składającego się z kilku komponentów organizacji proobronnych (3-4 drużyn). Kwalifikacje do programu zakończono w marcu br.
 
W 2020 roku do udziału w programie zgłosiło się 15 organizacji proobronnych. Ogółem w ramach „Paszportu 2020” Biuro planuje przeszkolić ok. 500 osób. Dotychczas w latach 2017-2019 we wszystkich edycjach programu wzięło udział 36 organizacji proobronnych, które otrzymały certyfikat „Paszport”.