Oddziały Przygotowania Wojskowego

Oddziały Przygotowania Wojskowego
 
Od stycznia 2020 r. szkoły ponadpodstawowe mają możliwość wystąpienia do ministra obrony narodowej z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na utworzenie oddziałów przygotowania wojskowego. Możliwość taką dała nowelizacja ustawy Prawo oświatowe i ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, na podstawie której powstawać będą oddziały przygotowania wojskowego (OPW) w publicznych i niepublicznych szkołach ponadpodstawowych.
 
Kto składa wniosek?
 
O uzyskanie zezwolenia na prowadzenie oddziału przygotowania wojskowego ubiegać może się organ prowadzący szkołę. W tym celu winien złożyć do ministra obrony narodowej stosowny wniosek (niesformalizowany wzór do pobrania poniżej). Co wniosek powinien zawierać określa art. 28a ust. 6 ustawy Prawo oświatowe, a co należy do niego dołączyć wskazuje art. 28a ust. 7 ww. ustawy. Niezbędne jest także dołączenie uchwały organu prowadzącego (rady gminy, powiatu, sejmiku województwa), wynikającej z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, w której organ postanawia utworzyć w danej placówce oddziały przygotowania wojskowego i wystąpić w tym celu z wnioskiem do MON o udzielenie zezwolenia.
 
 
Program nauczania
 
W oddziałach realizowane jest szkolenie z zakresu przygotowania wojskowego, w formie obowiązkowych zajęć edukacyjnych, a jego program określa rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie szkolenia w oddziale przygotowania wojskowego (do pobrania poniżej). Program realizowany jest przez szkołę, w części teoretycznej, oraz przez patronacką jednostkę wojskową, w części praktycznej. Szkolenie kończyć będzie 50-godzinny obóz szkoleniowy, przeprowadzany na początku ostatniego roku nauki.
 
Finansowanie
 
Na prowadzenie oddziałów przygotowania wojskowego minister obrony narodowej udzielać będzie wsparcia finansowego w postaci dotacji celowych. Zakres, w jakim będzie udzielany ten rodzaj pomocy, określa rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie wsparcia dla organu prowadzącego oddział przygotowania wojskowego (do pobrania poniżej). Ponadto, na 180 godzin  zajęć z zakresu przygotowania wojskowego została zwiększona subwencja oświatowa na ucznia z oddziału przygotowania wojskowego.
 
Co dalej z Certyfikowanymi Wojskowymi Klasami Mundurowymi?
 
Pierwsze oddziały przygotowania wojskowego uruchomione zostały w roku szkolnym 2020/2021 i sukcesywnie co roku tworzone będą kolejne. Równolegle do OPW, aż do roku 2023, realizowane będą Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe, które stopniowo będą wygaszane.
 
Wprowadzenie oddziałów przygotowania wojskowego nie koliduje z możliwością dalszego funkcjonowania klas o profilu wojskowym oraz innych specjalności mundurowych, w oparciu o innowacje pedagogiczne i eksperymenty realizowane przez szkoły.
 
Rozwiązanie systemowe
 
Możliwość tworzenia w szkołach oddziałów przygotowania wojskowego, jako rozwiązanie systemowe, stanowi wyjście naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom społecznym, oraz zwiększenie upowszechniania edukacji w zakresie obronności, do czego resort obrony narodowej przykłada szczególną wagę. Rezultatami, jakie Ministerstwo Obrony Narodowej chce osiągnąć jest zasilenie rezerw osobowych Sił Zbrojnych, Wojsk Obrony Terytorialnej ochotnikami, w dalszej perspektywie czasowej zwiększenie liczebności Sił Zbrojnych, a także wzmocnienie edukacji obronnej w społeczeństwie.
 
Więcej informacji można uzyskać za pośrednictwem e-mail: arek@mon.gov.pl lub tel. 261 877 725.
 

Załączniki: