Legia Akademicka

Szczegóły projektu
 
Ministerstwo Obrony Narodowej realizuje od 2017 roku program ochotniczego szkolenia wojskowego studentów „Legia Akademicka”. Organizatorem części teoretycznej szkolenia, obejmującej m.in. przedmioty z zakresu obronności i wiedzy wojskowej jest rektor uczelni, który złożył deklarację udziału jego uczelni w programie Legia Akademicka. Obecnie, w roku akademickim 2019/2020, trwa III edycja programu. Biorą w niej udział 74 szkoły wyższe.
 
Teoria i praktyka
 
Program ochotniczego szkolenia studentów w ramach Legii Akademickiej składa się z części teoretycznej oraz praktycznej i opracowany został w Sztabie Generalnym WP. Teoria obejmuje zajęcia z wykładowcami uczelni lub instruktorami z jednostek wojskowych w formie wykładów i pokazów, jak również kilkanaście kursów samokształcenia studentów zamieszczonych na platformie e-learningowej, specjalnie przygotowanej na potrzeby programu przez Regionalne Centrum Informatyki w Krakowie.
 
Studenci po odbyciu i zaliczeniu części teoretycznej ochotniczo składają do komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień właściwego dla ich miejsca zamieszkania wniosek o powołanie w trybie ochotniczym do odbycia ćwiczeń wojskowych. Część praktyczna programu trwa trzy lub sześć tygodni, w zależności od udziału studenta w jednym lub obu modułach tego szkolenia, tj. w module podstawowym lub module podoficerskim. Realizowana jest ona podczas przerwy wakacyjnej na terenie jednostek wojskowych w warunkach skoszarowania.
 
 • moduł szkolenia podstawowego (3 tygodnie szkolenia) zakończony jest egzaminem i złożeniem przysięgi wojskowej – uzyskanie statutu szeregowego rezerwy
program szkolenia podstawowego
 • moduł szkolenia podoficerskiego (3 tygodnie szkolenia) zakończony jest egzaminem i mianowaniem na stopień podoficera (kaprala) – uzyskanie statutu podoficera rezerwy 
program szkolenia podoficerskiego

Dla kogo?
 
Możesz zgłosić się do uczestnictwa w programie Legia Akademicka, jeśli:
 • posiadasz obywatelstwo polskie;
 • jesteś studentem;
 • przeszedłeś pozytywnie kwalifikację wojskową (lub wyrażasz gotowość, aby odbyć kwalifikację wojskową w trybie ochotniczym).
 
Jak aplikować?
 
Sprawdź, czy Twoja uczelnia przystąpiła do programu Legia Akademicka. Jeśli znajdziesz na liście swoją Alma Mater, skontaktuj się z nią i poproś o informację na temat uczelnianego koordynatora programu Legia Akademicka. W pierwszej kolejności kontaktuj się z nim, bo to właśnie on poprowadzi Cię przez proces aplikacyjny i udzieli wszelkich niezbędnych informacji. Możesz także dowiadywać się o szczegółach programu w wojewódzkich sztabach wojskowych (WSzW) lub wojskowych komendach uzupełnień (WKU), właściwych terytorialnie dla Twojej uczelni. Tam również wyznaczono koordynatorów programu (w WKU zajmują się tym obszarem wydziały rekrutacji), którzy udzielą Ci niezbędnych informacji. Ponadto na stronach internetowych WSzW znajdują się zakładki z informacjami dotyczącymi programu Legia Akademicka.
 
 
Wniosek o przystąpienie do programu Legia Akademicka można złożyć na uczelni, która zgłosiła się do projektu. Oto Twój plan krok po kroku.
 
 • Zapoznaj się uważnie z warunkami oraz przebiegiem programu.
 • Odwiedź uczelnię lub porozmawiaj z jej koordynatorem na temat programu.
 • Złóż wniosek w uczelni.
WNIOSEK
 • Uczęszczaj na zajęcia teoretyczne.
 • Realizuj w ramach samokształcenia kursy teoretyczne na platformie e-learningowej.
 • Zalicz pozytywnie egzamin z części teoretycznej.
 • Odbierz zaświadczenie o ukończeniu części teoretycznej.
 • Złóż na uczelni wniosek o powołanie w trybie ochotniczym do odbycia ćwiczeń wojskowych (zaadresowany do komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień właściwego dla miejsca zamieszkania).
WNIOSEK O POWOŁANIE NA CZĘŚĆ PRAKTYCZNĄ SZKOLENIA
 • Odbierz z właściwej terytorialnie do miejsca zamieszkania Wojskowej Komendy Uzupełnień(WKU) kartę powołania na  ćwiczenie wojskowe.
 • Staw się we wskazanej jednostce wojskowej, przejdź pozytywnie szkolenie i złóż przysięgę wojskową. Masz możliwość zostać żołnierzem rezerwy: 
 • po module podstawowym – szeregowym rezerwy,
 • po module podoficerskim – kapralem rezerwy.

Moduł oficerski
 
W roku akademickim 2020/21 pojawi dodatkowo się moduł oficerski. Będzie on miał charakter pilotażowy.
 
Moduł oficerski, podobnie jak podstawowy i podoficerski, będzie się składał z części teoretycznej oraz praktycznej. W odróżnieniu jednak od dwóch dotychczasowych modułów kandydaci na oficerów zarówno teorię jak i praktykę odbędą w letnie wakacje studenckie. To łącznie 47 dni szkoleniowych, z których 21 realizowanych będzie wyłącznie w Akademii Wojsk Lądowych. W ramach nauki studenci odbędą zajęcia wynikające ze Standardu Kształcenia Wojskowego opracowanego dla oficerów. Następne 23 dni szkolenia spędzą w wytypowanych jednostkach szkolnictwa wojskowego lub centrach szkolenia, gdzie szlifować będą wiedzę i umiejętności specjalistyczne w praktyce. Na ostatnie 3 dni wrócą do AWL, gdzie przystąpią do egzaminu.
 
Po zdaniu z sukcesem egzaminu oficerskiego każdy ze szkolonych zostanie mianowany na stopień podporucznika rezerwy. Zanim to jednak nastąpi, każdy będzie musiał spełnić kilka wymogów formalnych, z których najważniejszy to dostarczenie dyplomu magistra. Na przekazanie dokumentacji będzie miał około  2-3 miesiące.  
Do modułu  mogą przystąpić wyłącznie ci, którzy mają za sobą ukończony moduł podoficerski w trzech poprzednich edycjach. Mogą do niego zapisać się również studenci, którzy nie uczestniczyli dotychczas w programie, ale są podoficerami rezerwy. Warunek: muszą studiować na uczelni cywilnej, która partycypuje w programie, a studia w niej kończą się tytułem magistra.
 
W roku pilotażowym zapewnionych jest 50 miejsc dla chętnych do zostania oficerami. O przyjęciu do programu decydować będzie komisja powołana przez dyrektora Biura do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”, a jednym z kryteriów naboru będzie wykształcenie, na które aktualnie jest największe zapotrzebowanie w Siłach Zbrojnych. MON planuje, aby docelowo w module oficerskim corocznie kształciło się 250 uczestników programu. 
 
Aby zgłosić chęć odbycia szkolenia wystarczy złożyć wniosek na uczelni. Program szkolenia w module oficerskim znajduje się w opracowaniu.