Sprawy studenckie

Ogólne zasady przebywania studentów cywilnych na terenie LAW

  1. Lotnicza Akademia Wojskowa jest jednostką organizacyjną Resortu Obrony Narodowej funkcjonującą na zasadach określonych przepisami wojskowymi. Zasady wejścia i wyjścia na teren chronionego kompleksu wojskowego regulują odrębne przepisy (Rozkaz Dowódcy JW 4929 w sprawie organizacji systemu przepustkowego na terenie kompleksu K-6051).
  2. Dokumentami uprawniającymi studentów cywilnych do wejścia (Biuro przepustek) na teren obiektu wojskowego są przepustki osobowe okresowe wystawione z datą ważności wskazaną na wniosku przez dziekanat. W przypadku końca ważności dokumentu należy złożyć ponowny potwierdzony przez dziekanat wniosek o przedłużenie przepustki.
  3. Przepustki osobowe z oznaczeniem C3 uprawniają tylko do wstępu do obiektów LAW (zakaz przebywania na części roboczej lotniska oraz innych obiektów wojskowych).
  4. Przepustek nie wolno udostępniać osobom trzecim. W przypadku zagubienia należy natychmiast poinformować właściwy dziekanat oraz wykonać wskazane procedury w celu unieważnienia zagubionego dokumentu.
  5. Studentom stacjonarnym nie wystawia się przepustek samochodowych.
  6. Wszystkie osoby przebywające na terenie kompleksu mają obowiązek okazać przepustki oraz dokumenty tożsamości na żądanie wojskowych organów porządkowych (Żandarmeria Wojskowa, patrol garnizonowy, oficer dyżurny LAW) oraz doraźnie patrol interwencyjny SUFO.
  7. Korzystanie z bazy noclegowej wg. regulaminu danego obiektu. Na terenie wojskowym obowiązuje cisza nocna od capstrzyku do pobudki (22.00 do 6.00).
  8. Na terenie kompleksu obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia oraz spożywania napojów alkoholowych.
  9. Obowiązuje zakaz fotografowania oraz wnoszenia telefonów komórkowych do oznakowanych stref bezpieczeństwa.
 
Wszystkie osoby niestosujące się do powyższych zapisów będą usuwane z terenu chronionego i przekazane cywilnym organom porządkowym (Policja).

 PEŁNOMOCNIK REKTORA KOMENDANTA
ds. Ochrony Informacji Niejawnych
 
Robert KRAWCZAK