Studia cywilne II stopnia

 • Lotnictwo i kosmonautyka
  Kwalifikacja na studia stacjonarne odbywa się na podstawie ocen na dyplomie ukończenia studiów będącym podstawą do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia z zachowaniem warunków i trybu postępowania określonych poniżej.
  W pierwszym etapie postępowania kwalifikacyjnego Komisja Rekrutacyjna ocenia, na podstawie przedłożonych dokumentów, czy kandydat posiada kwalifikacje i kompetencje wystarczające do podjęcia studiów II stopnia na kierunku Lotnictwo i kosmonautyka.
   
  Uznaje się, że powyższe kompetencje posiadają kandydaci, którzy:
  1) ukończyli studia I stopnia na kierunku Lotnictwo i kosmonautyka;
  2) ukończyli studia w obszarze nauk technicznych, na kierunkach o zbliżonych efektach kształcenia do założonych na studiach I stopnia na kierunku Lotnictwo i kosmonautyka w Lotniczej Akademii Wojskowej w szczególności na kierunkach Mechanika, Budowa maszyn.
   
  W przypadku, gdy Komisja Rekrutacyjna ma wątpliwości dotyczące kwalifikacji posiadanych przez kandydata po ukończeniu studiów, które są podstawą do ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia na kierunku lotnictwo i kosmonautyka, możne zaprosić kandydata na rozmowę, w celu wyjaśnienia zakresu zrealizowanego kształcenia.
   
  O miejscu na liście rankingowej decyduje ocena na dyplomie z zastrzeżeniem, że kandydatów kwalifikuje się w następującej kolejności:
  1) kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia na kierunku Lotnictwo i kosmonautyka;
  2) kandydaci, którzy ukończyli kierunki pokrewne: Mechanika, Budowa maszyn.
   
 • Nawigacja
  Kwalifikacja na studia stacjonarne odbywa się na podstawie ocen na dyplomie ukończenia studiów będącym podstawą do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, z zachowaniem warunków i trybu postępowania określonego poniżej.
   
  W pierwszym etapie postępowania kwalifikacyjnego Komisja Rekrutacyjna ocenia, na podstawie przedłożonych dokumentów, czy kandydat posiada kwalifikacje i kompetencje wystarczające do podjęcia studiów II stopnia na kierunku Nawigacja.
   
  Uznaje się, że kompetencje, o których mowa powyżej posiadają kandydaci, którzy:
  1) ukończyli studia I stopnia na kierunku Nawigacja;
  2) ukończyli studia w obszarze nauk technicznych, na kierunkach o zbliżonych efektach kształcenia do założonych na studiach I stopnia na kierunku Nawigacja w Lotniczej Akademii Wojskowej, w tym przypadku Komisja Rekrutacyjna może wydać decyzję o przyjęciu na studia z jednoczesnym zobowiązaniem do uzupełnienia brakujących efektów kształcenia, które uzna za niezbędne do kontynuowania i ukończenia studiów II stopnia, wskazując w tym celu przedmioty i ich formy konieczne do zaliczenia, których wymiar nie może przekroczyć 30 punktów ECTS.
   
  W przypadku, gdy Komisja Rekrutacyjna ma wątpliwości dotyczące kwalifikacji posiadanych przez kandydata po ukończeniu studiów, które są podstawą do ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia na kierunku Nawigacja, może zaprosić kandydata na rozmowę w celu wyjaśnienia zakresu zrealizowanego kształcenia.
   
  Jeżeli liczba kandydatów, zakwalifikowanych w pierwszym etapie, nie przekroczy liczby oferowanych miejsc, wszyscy wstępnie zakwalifikowani kandydaci zostają przyjęci na studia.
   
  Jeżeli liczba wstępnie zakwalifikowanych osób przekroczy liczbę miejsc, przeprowadza się drugi etap kwalifikacji, w którym kwalifikuje się kandydatów w następującej kolejności:
  1) kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia na kierunku Nawigacja;
  2) kandydaci, którzy ukończyli kierunki pokrewne: Lotnictwo i kosmonautyka, Mechanika, Budowa maszyn, Transport, Geodezja i kartografia;
  3) kandydaci, ukończyli studia w obszarze nauk technicznych, na kierunkach o zbliżonych efektach kształcenia do założonych na studiach I stopnia na kierunku Nawigacja w Lotniczej Akademii Wojskowej.
   
  W tym celu Komisja Rekrutacyjna przygotowuje odrębne rankingi dla grup powyższych kandydatów.
   
  W przypadku zobowiązania do uzupełnienia efektów kształcenia na zajęciach nieobjętych planem studiów, zajęcia te mogą być odpłatne.
   
 • Bezpieczeństwo narodowe
  Kwalifikacja na studia stacjonarne odbywa się na podstawie ocen na dyplomie ukończenia studiów będącym podstawą do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia.
  O miejscu na liście rankingowej decyduje ocena na dyplomie.
   
  W przypadku, gdy liczba kandydatów przekroczy limit miejsc, o zakwalifikowaniu na studia kandydatów z tą samą oceną na dyplomie rozstrzyga średnia ocen ze studiów ustalona na podstawie złożonych przez kandydatów zaświadczeń o wysokości średniej, uzyskanej w toku studiów będących podstawą do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia (przy obliczaniu średniej uwzględnia się wszystkie oceny z egzaminów i zaliczeń wynikające z toku studiów).
   
  O kolejności zakwalifikowania na studia niestacjonarne drugiego stopnia decyduje kolejność składania dokumentów (do wyczerpania limitu miejsc).
   
  Studia niestacjonarne są odpłatne.
   
 • Logistyka
  Kwalifikacja na studia stacjonarne i niestacjonarne odbywa się na podstawie ocen na dyplomie ukończenia studiów będącym podstawą do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia z zachowaniem warunków i trybu postępowania określonych poniżej. 
   
  W pierwszym etapie postępowania kwalifikacyjnego Komisja Rekrutacyjna ocenia, na podstawie przedłożonych dokumentów, czy kandydat posiada kwalifikacje i kompetencje wystarczające do podjęcia studiów II stopnia na kierunku Logistyka. 
   
  Uznaje się, że kompetencje, o których mowa powyżej posiadają kandydaci, którzy: 
  1) ukończyli studia I stopnia na kierunku Logistyka; 
  2) ukończyli studia w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznej, na kierunkach o zbliżonych efektach kształcenia/uczenia się do założonych na studiach I stopnia na kierunku Logistyka. 
   
  W przypadku, gdy Komisja Rekrutacyjna ma wątpliwości dotyczące kwalifikacji posiadanych przez kandydata po ukończeniu studiów, które są podstawą do ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia na kierunku Logistyka, może zaprosić kandydata na rozmowę, w celu wyjaśnienia zakresu zrealizowanego kształcenia. 
   
  O miejscu na liście rankingowej decyduje ocena na dyplomie z zastrzeżeniem, że kandydatów kwalifikuje się w następującej kolejności: 
  1) kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia na kierunku Logistyka;
  2) kandydaci, którzy ukończyli studia w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznej.
   
  Studia niestacjonarne są odpłatne.