Zasady finansowania wyjazdów Erasmus+

Ogólne zasady finansowania programu Erasmus + w Lotniczej Akademii Wojskowej określa Załącznik 2 do zarządzenia Rektora – Komendanta Lotniczej Akademii Wojskowej Nr 130 z dnia 30.12.2021 r.
 
STUDENT
1.    Uczelnia przyznaje stypendia w formie udziału ryczałtowego, określonego w Załączniku III do umowy finansowej zawartej pomiędzy Lotniczą Akademią Wojskową (LAW) a Narodową Agencją (NA) programu Erasmus+.
2.    Wysokość miesięcznego stypendium dla studentów wszystkich wydziałów i kierunków studiów wypłacanego przy wyjazdach do tych samych krajów będzie taka sama.
3.    Okres finansowania wynosi:
 • wyjazdy na studia (SMS):od 3 do 12 miesięcy
 • wyjazdy na praktykę (SMP):od 2 do 12 miesięcy
4.    Okres pobytu studenta w uczelni partnerskiej/ instytucji przyjmującej stanowiący podstawę rozliczenia stypendium będzie określany z zachowaniem 5 - dniowego marginesu tolerancji (tzn. powrót do 5 dni przed planowanym terminem nie wpłynie na wysokość wypłaconego stypendium – nie zmniejszy go).
5.    Studenci mogą ubiegać się o przedłużenie pobytu na okres nieprzekraczający terminów określonych w punkcie 3.
6.    Student, który ubiega się o przedłużenie pobytu składa wniosek do Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+ LAW przynajmniej na miesiąc przed końcem okresu mobilności.
7.    Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku studenta o przedłużenie okresu nauki za granicą, podpisywany jest aneks do umowy przedłużający pobyt oraz określający wysokość przyznanego dofinansowania, jeśli LAW dysponowała będzie wolnymi funduszami w danej kategorii wyjazdów. W przypadku braku wolnych funduszy, okres wydłużonego pobytu będzie uznany za okres z zerowym dofinansowaniem.
8.    W przypadku uzyskania zgody na przedłużenie terminu pobytu, sporządzony zostaje aneks do umowy finansowej ze studentem (Uczestnikiem programu Erasmus+).
9.    Wypłacenie stypendium będzie następowało:
 • w 2 ratach (w przypadku wyjazdu na jeden semestr): I rata - 90% stypendium przed wyjazdem za granicę, II rata – 10% stypendium po rozliczeniu się z wymaganych dokumentów;
 • w 3 ratach (w przypadku wyjazdu na dwa semestry): I rata – 45% stypendium przed wyjazdem za granicę, II rata – 45% stypendium po rozpoczęciu się drugiego semestru, III rata – 10% stypendium po rozliczeniu się z wymaganych dokumentów;
I rata stypendium jako płatność zaliczkowa zostanie wypłacona Uczestnikowi w terminie 30 dni od podpisania Umowy przez obie strony, jednak nie później niż w dniu rozpoczęcia mobilności. Wypłata ostatniej raty nastąpi po złożeniu przez Uczestnika indywidualnego raportu z wyjazdu w systemie on-line EU survey oraz złożenie drugiego testu biegłości językowej w systemie OLS będzie traktowane jako wniosek Uczestnika o płatność pozostałej kwoty stypendium. Uczelnia ma 45 dni kalendarzowych na wypłatę pozostałej kwoty lub na wystawienie polecenia zwrotu, jeżeli taki zwrot będzie należny.
10. Stypendium w całości lub jego część będzie podlegać zwrotowi, jeżeli Uczestnik nie będzie przestrzegać warunków Umowy. Jeżeli uczestnik zakończy pobyt wcześniej, niż uzgodniono w umowie, a inne warunki umowy będą spełnione (minimalny czas pobytu na studiach wyniesie 3 miesiące, zaś na praktykach 2 miesiące), będzie wymagany zwrot części stypendium proporcjonalnej do skróconego pobytu. Zwrot nie będzie wymagany jedynie w sytuacji, jeżeli Uczestnik nie mógł ukończyć planowanych działań za granicą opisanych w z powodu działania „siły wyższej”; wówczas Uczestnik będzie uprawniony do otrzymania kwoty proporcjonalnej do rzeczywistego czasu trwania mobilności, a pozostała część stypendium będzie podlegała zwrotowi. Takie przypadki muszą być zgłoszone przez Uczestnika do Uczelni Wysyłającej bezpośrednio po zajściu zdarzenia oraz podlegają zatwierdzeniu przez NA.
11. Uczelnia dokonuje przelewów na rachunki złotówkowe bądź walutowe do banków wyłącznie na terenie Polski.
12. Do rozliczenia finansowego wyjazdu w programie Erasmus+, wymagane są następujące dokumenty Uczestnika:
 •  Umowa finansowa między uczelnią a studentem;
 •  "Porozumienie o programie zajęć" (Learning Agreement for Studies) lub "Porozumienie o programie praktyki" (Learning Agreement for Traineeships);
 •  "Wykaz zaliczeń" (Transcript of Records) lub zaświadczenie odbytej praktyki,
 •  dokument potwierdzający okres mobilności, określający czas rozpoczęcia i zakończenia pobytu;
 •  wypełniony drugi test językowy on-line w systemie OLS po powrocie;
 •  złożony raport mobilności w systemie on-line EU-survey;
 •  sprawozdanie z wyjazdu.
13. Wyjazdy na studia i praktykę studentów niepełnosprawnych z udokumentowanym stopniem niepełnosprawności oraz wyjazdy studentów na studia i posiadających uprawnienia do stypendium socjalnego w LAW, będą finansowane z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).
14. Finansowanie z funduszu PO WER będzie przyznawane w danym roku akademickim na podstawie aktualnej Decyzji o przyznaniu stypendium socjalnego wydanej przez LAW.
15. Stypendia z programu PO WER będą wypłacane wyłącznie w PLN na konta polskie złotówkowe, tym samym student nie ma możliwości wyboru waluty w jakiej otrzyma dofinansowanie.
16. Dofinansowanie z programu PO WER można otrzymać tylko na jeden wyjazd. Kolejne wyjazdy w ramach dostępnego kapitału mobilności, student może realizować po udzieleniu zgody przez Narodową Agencję lub wyłącznie ze standardowym dofinansowaniem w programu Erasmus +.

PRACOWNIK
 
1.    Uczelnia przyznaje stypendia w formie udziału ryczałtowego, określonego w Załączniku III do umowy finansowej zawartej pomiędzy Lotniczą Akademią Wojskową (LAW) a Narodową Agencją (NA) programu Erasmus+.
2.    Wysokość stypendium dla pracowników wszystkich jednostek organizacyjnych LAW przy wyjazdach do tych samych krajów będzie taka sama.
3.    Okres finansowania wynosi:
 •  wyjazdy w celach dydaktycznych (STA): od 2 dni do 2 miesięcy z wyłączeniem czasu podróży (co najmniej 8 godzin dydaktycznych w tygodniu)
 •  wyjazdy w celacha szkoleniowych (STT): od 2 dni do 2 miesięcy z wyłączeniem czasu podróży.
*przy czym uśredniony czas wyjazdów pracowników LAW wynosi 5 dni.
 
4.    Koszty podróży pracowników LAW w programie Erasmus + są finansowane z budżetu programu Erasmus+.
5.    Pracownicy z orzeczoną niepełnosprawnością mogą wnioskować o dofinansowanie dodatkowych kosztów na zasadach obowiązujących w programie.
6.    Wypłacenie stypendium będzie następowało w 2 ratach:
 • 1 rata: 90% stypendium przed wyjazdem za granicę. Stypendium jako płatność zaliczkowa zostanie wypłacona Uczestnikowi w terminie 30 dni od podpisania Umowy przez obie strony, jednak nie później niż w dniu rozpoczęcia mobilności.
 • 2 rata: 10% nastąpi po przedstawieniu dokumentu potwierdzającego realizację mobilności oraz złożeniu przez Uczestnika indywidualnego raportu z wyjazdu w systemie on-line EU survey.
7.    Stypendium w całości lub jego część będzie podlegać zwrotowi, jeżeli Uczestnik nie będzie przestrzegać warunków Umowy. Jeżeli uczestnik zakończy pobyt wcześniej, niż uzgodniono w umowie, a inne warunki umowy będą spełnione (minimalny czas pobytu w celach dydaktycznych bądź szkoleniowych wyniesie 2 dni), będzie wymagany zwrot części stypendium proporcjonalnej do skróconego pobytu. Zwrot nie będzie wymagany jedynie w sytuacji, jeżeli Uczestnik nie mógł ukończyć planowanych działań za granicą opisanych w z powodu działania „siły wyższej”; wówczas Uczestnik będzie uprawniony do otrzymania kwoty proporcjonalnej do rzeczywistego czasu trwania mobilności, a pozostała część stypendium będzie podlegała zwrotowi. Takie przypadki muszą być zgłoszone przez Uczestnika do LAW bezpośrednio po zajściu zdarzenia oraz podlegają zatwierdzeniu przez NA.
8.     Do rozliczenia finansowego wymagane są następujące dokumenty Uczestnika:   
 • Umowa finansowa między uczelnią a pracownikiem„Indywidualny program nauczania” w przypadku wyjazdu w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych lub „Indywidualny plan szkolenia” w przypadku wyjazdów w celach szkoleniowych,
 • dokument potwierdzający pobyt w uczelni przyjmującej w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych, określający czas pobytu oraz liczbę zrealizowanych godzin zajęć dydaktycznych lub dokument
 • dokument potwierdzający czas pobytu oraz zrealizowanie programu szkolenia w instytucji przyjmującej w celach szkoleniowych,
 • wypełniony raport mobilności w systemie on-line EU- survey;
 • sprawozdanie z wyjazdu