Wymagania rekrutacyjne

Wymagania rekrutacyjne na studia cywilne I stopnia krok po kroku

Kandydaci zakwalifikowani na studia składają następujące dokumenty:

 1. podpisany kwestionariusz osobowy wygenerowany przez kandydata z
  systemu IRK, który stanowi jednocześnie podanie o przyjęcie na studia;
 2. kopię świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu w chwili składania
  dokumentów), a w przypadku kandydata legitymującego się świadectwem
  dojrzałości uzyskanym za granicą dodatkowo:
  a. decyzję właściwego kuratora oświaty w sprawie uznania świadectwa
  uzyskanego poza granicami RP za dokument potwierdzający
  wykształcenie średnie oraz uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie
  na studia wyższe (nie dotyczy świadectw uznanych z mocy prawa lub
  świadectw, o których mowa w umowach międzynarodowych);
  b. poświadczenie świadectwa uzyskanego poza granicami RP w formie
  legalizacji lub apostille;
  c. zaświadczenie potwierdzające, iż uzyskane poza granicami RP
  świadectwo uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w
  państwie, w którego systemie edukacji zostało wydane;
 3. dwie aktualne fotografie (35mm x 45mm);
 4. jeżeli dotyczy – kopię dokumentu potwierdzającego osiągnięcia w olompiadach lub konkursach, jeżeli było ono uwzględnione w postępowaniu kwalifikacyjnym (oryginał do wglądu);
 5. dowód osobisty lub paszport do wglądu w chwili składania dokumentów, a w przypadku osób posiadających Kartę Polaka - paszport oraz Kartę Polaka do wglądu w chwili składania dokumentów.

Dla każdego składanego dokumentu, który został sporządzony w języku innym niż polski, za wyjątkiem matury IB należy dołączyć jego tłumaczenie na język polski.

Tłumaczenie dokumentów powinno być dokonane przez:

 1. polskiego tłumacza przysięgłego, wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych
  polskiego Ministra Sprawiedliwości lub
 2. tłumacza przysięgłego w państwie członkowskim Unii Europejskiej, lub
 3. konsula RP, właściwego dla państwa, na którego terytorium lub w którego
  systemie edukacji wydano świadectwo, lub
 4. akredytowaną w RP placówkę dyplomatyczną lub placówkę konsularną państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo.

Świadectwa innej matury zagranicznej powinny być:

 1. opatrzone apostille, gdy kraj wydający dokument jest objęty Konwencją
  znoszącą wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych
  sporządzoną w Hadze 5 października 1961 roku (Dz.U. z 2005 r. Nr 112, poz.
  938) albo
 2. poddane legalizacji, w pozostałych przypadkach.

Niezłożenie w wyznaczonym terminie kompletu dokumentów jest równoznaczne z
rezygnacją z ubiegania się o przyjęcie na studia i wydaniem przez Komisję Rekrutacyjną decyzji o odmowie przyjęcia na studia.

 

Opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł należy wpłacić na adres:

Lotnicza Akademia Wojskowa
08-521 Dęblin, ul. Dywizjonu 303 nr 35

nr konta: 12 1020 3147 0000 8402 0085 9934

W treści przelewu należy podać swoje imię i nazwisko z dopiskiem – opłata rekrutacyjna, nazwa kierunku.

Wniesienie opłaty jest traktowane jako potwierdzenie zgłoszenia kandydatury na studia - jej terminowe wpłynięcie jest warunkiem dalszego rozpatrywania kandydatury zarejestrowanej osoby.

Nie wniesienie opłaty rekrutacyjnej jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

Wymagania rekrutacyjne na studia cywilne II stopnia krok po kroku

Kandydaci zakwalifikowani na studia składają następujące dokumenty:

 1. podpisany kwestionariusz osobowy wygenerowany z systemu IRK, który stanowi jednocześnie podanie o przyjęcie na studia;
 2. dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu w chwili składania dokumentów), a w przypadku kandydata legitymującego się dyplomem uzyskanym za granicą dodatkowo:
  a. poświadczenie dyplomu uzyskanego poza granicami RP w formie legalizacji lub apostille;
  b. zaświadczenie potwierdzające, iż uzyskany poza granicami RP dyplom uprawnia do kontynuowania kształcenia w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego zostało wydane;
  c. w przypadku uznania dyplomu w drodze nostryfikacji, zaświadczenie stwierdzające równoważność z odpowiednim wydanym w RP dyplomem ukończenia studiów wyższych;
 3. dwie aktualne fotografie (35mm x 45mm);
 4. dowód osobisty lub paszport do wglądu w chwili składania dokumentów, a w przypadku osób posiadających Kartę Polaka – paszport oraz Kartę Polaka do wglądu w chwili składania dokumentów.

Dla każdego składanego dokumentu, który został sporządzony w języku innym niż polski należy dołączyć jego tłumaczenie na język polski.

Tłumaczenie dokumentów powinno być dokonane przez:

 1. polskiego tłumacza przysięgłego, wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych polskiego Ministra Sprawiedliwości lub
 2. tłumacza przysięgłego w państwie członkowskim Unii Europejskiej, lub
 3. konsula RP, właściwego dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo, lub
 4. akredytowaną w RP placówkę dyplomatyczną lub placówkę konsularną państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo.

Dyplomy ukończenia studiów uzyskane za granicą powinny być:

 1. opatrzone apostille, gdy kraj wydający dokument jest objęty Konwencją znoszącą wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych sporządzoną w Hadze 5 października 1961 roku (Dz.U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938) albo
 2. poddane legalizacji, w pozostałych przypadkach.

Niezłożenie w wyznaczonym terminie kompletu dokumentów jest równoznaczne z rezygnacją z ubiegania się o przyjęcie na studia i wydaniem przez Komisję Rekrutacyjną decyzji o odmowie przyjęcia na studia.

 

Opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł należy wpłacić na adres:

Lotnicza Akademia Wojskowa
08-521 Dęblin, ul. Dywizjonu 303 nr 35

nr konta: 12 1020 3147 0000 8402 0085 9934

W treści przelewu należy podać swoje imię i nazwisko z dopiskiem – opłata rekrutacyjna, nazwa kierunku.

Wniesienie opłaty jest traktowane jako potwierdzenie zgłoszenia kandydatury na studia - jej terminowe wpłynięcie jest warunkiem dalszego rozpatrywania kandydatury zarejestrowanej osoby.

Nie wniesienie opłaty rekrutacyjnej jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

Wymagania rekrutacyjne na studia podyplomowe

Kandydaci zakwalifikowani na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:

podpisany kwestionariusz osobowy wygenerowany z systemu IRK, który stanowi jednocześnie podanie o przyjęcie na studia;
dyplom ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu w chwili składania dokumentów);
dwie aktualne fotografie (35mm x 45mm);
dowód osobisty lub paszport do wglądu w chwili składania dokumentów;
potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85,00 zł.  
Niezłożenie w wyznaczonym terminie kompletu dokumentów jest równoznaczne z rezygnacją z ubiegania się o przyjęcie na studia. 

Opłata za I semestr - 2500 zł
Opłata za II semestr - 2500 zł
Opłata za całość studiów podyplomowych - 5000 zł