Studia cywilne II stopnia

Kandydaci zakwalifikowani na studia składają następujące dokumenty:
 1. podpisany kwestionariusz osobowy wygenerowany przez kandydata z
  systemu IRK, który stanowi jednocześnie podanie o przyjęcie na studia;
 2. kopię świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu w chwili składania
  dokumentów), a w przypadku kandydata legitymującego się świadectwem
  dojrzałości uzyskanym za granicą dodatkowo:
  a. decyzję właściwego kuratora oświaty w sprawie uznania świadectwa
  uzyskanego poza granicami RP za dokument potwierdzający
  wykształcenie średnie oraz uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie
  na studia wyższe (nie dotyczy świadectw uznanych z mocy prawa lub
  świadectw, o których mowa w umowach międzynarodowych);
  b. poświadczenie świadectwa uzyskanego poza granicami RP w formie
  legalizacji lub apostille;
  c. zaświadczenie potwierdzające, iż uzyskane poza granicami RP
  świadectwo uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w
  państwie, w którego systemie edukacji zostało wydane;
 3. dwie aktualne fotografie (35mm x 45mm);
 4. jeżeli dotyczy – kopię dokumentu potwierdzającego osiągnięcia w olompiadach lub konkursach, jeżeli było ono uwzględnione w postępowaniu kwalifikacyjnym (oryginał do wglądu);
 5. dowód osobisty lub paszport do wglądu w chwili składania dokumentów, a w przypadku osób posiadających Kartę Polaka - paszport oraz Kartę Polaka do wglądu w chwili składania dokumentów.
Dla każdego składanego dokumentu, który został sporządzony w języku innym niż polski, za wyjątkiem matury IB należy dołączyć jego tłumaczenie na język polski.
Tłumaczenie dokumentów powinno być dokonane przez:
 1. polskiego tłumacza przysięgłego, wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych
  polskiego Ministra Sprawiedliwości lub
 2. tłumacza przysięgłego w państwie członkowskim Unii Europejskiej, lub
 3. konsula RP, właściwego dla państwa, na którego terytorium lub w którego
  systemie edukacji wydano świadectwo, lub
 4. akredytowaną w RP placówkę dyplomatyczną lub placówkę konsularną państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo.
Świadectwa innej matury zagranicznej powinny być:
 1. opatrzone apostille, gdy kraj wydający dokument jest objęty Konwencją
  znoszącą wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych
  sporządzoną w Hadze 5 października 1961 roku (Dz.U. z 2005 r. Nr 112, poz.
  938) albo
 2. poddane legalizacji, w pozostałych przypadkach.
Niezłożenie w wyznaczonym terminie kompletu dokumentów jest równoznaczne z
rezygnacją z ubiegania się o przyjęcie na studia i wydaniem przez Komisję Rekrutacyjną decyzji o odmowie przyjęcia na studia.