Studia cywilne II stopnia

Dokumenty wymagane od kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia drugiego stopnia:
1) podpisany kwestionariusz osobowy wygenerowany przez kandydata z systemu IRK, który stanowi jednocześnie podanie o przyjęcie na studia;
2) dyplom ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu w chwili składania dokumentów), a w przypadku kandydata legitymującego się dyplomem uzyskanym za granicą dodatkowo:
a. poświadczenie dyplomu uzyskanego poza granicami RP w formie legalizacji lub apostille;
b. zaświadczenie potwierdzające, iż uzyskany poza granicami RP dyplom uprawnia do kontynuowania kształcenia w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego zostało wydane;
c. w przypadku uznania dyplomu w drodze nostryfikacji, zaświadczenie stwierdzające równoważność z odpowiednim wydanym w RP dyplomem ukończenia studiów wyższych.
3) dwie aktualne fotografie (35mm x 45mm), zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
4) zaświadczenie o wysokości średniej, uzyskanej w toku studiów będących podstawą do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia (przy obliczaniu średniej uwzględnia się wszystkie oceny z egzaminów i zaliczeń wynikające z toku studiów).
Dla każdego składanego dokumentu, który został sporządzony w języku innym niż polski należy dołączyć jego tłumaczenie na język polski.
 
Tłumaczenie dokumentów powinno być dokonane przez:
1) polskiego tłumacza przysięgłego, wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych polskiego Ministra Sprawiedliwości lub
2) tłumacza przysięgłego w państwie członkowskim Unii Europejskiej, lub
3) konsula RP, właściwego dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo, lub
4) akredytowaną w RP placówkę dyplomatyczną lub placówkę konsularną państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo.
Dyplomy ukończenia studiów uzyskane za granicą  powinny być:
1) opatrzone apostille, gdy kraj wydający dokument jest objęty Konwencją znoszącą wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych sporządzoną w Hadze 5 października 1961 roku (Dz.U. z 2005 r. Nr 112, poz.938) albo
2) poddane legalizacji, w pozostałych przypadkach.
 
Dyplom ukończenia studiów uzyskany za granicą uprawnia do kontynuacji kształcenia na zasadach opisanych w art. 326 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
Niezłożenie w wyznaczonym terminie kompletu dokumentów jest równoznaczne z rezygnacją z ubiegania się o przyjęcie na studia i wydaniem przez Komisję Rekrutacyjną decyzji o odmowie przyjęcia na studia.