Studia cywilne I stopnia

Dokumenty wymagane do postępowania kwalifikacyjnego w przypadku kandydatów posiadających:

a. inną maturę zagraniczną – dokument poświadczający uzyskane wyniki maturalne;

b. starą maturę – świadectwo egzaminu dojrzałości, zaświadczenie o którym mowa w art. 44zzp ust. 2 ustawy o systemie oświaty.

Skany powyższych dokumentów należy przesłać do Komisji Rekrutacyjnej  przed zakończeniem postępowania kwalifikacyjnego.

 

Dokumenty wymagane do wpisu na listę studentów – składane po zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia:

a. podpisany kwestionariusz osobowy wygenerowany przez kandydata z systemu IRK, który stanowi jednocześnie podanie o przyjęcie na studia;

b. kopię świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu w chwili składania dokumentów), a w przypadku kandydata legitymującego się świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą dodatkowo:

- decyzję właściwego kuratora oświaty w sprawie uznania świadectwa uzyskanego poza granicami RP za dokument potwierdzający wykształcenie średnie oraz uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe (nie dotyczy świadectw uznanych z mocy prawa lub świadectw, o których mowa w umowach międzynarodowych);

- poświadczenie świadectwa uzyskanego poza granicami RP w formie legalizacji lub apostille;

- zaświadczenie potwierdzające, iż uzyskane poza granicami RP świadectwo uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którego systemie edukacji zostało wydane;

c. dwie aktualne fotografie (35mm x 45mm), zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;

d. kopię dokumentu potwierdzającego osiągnięcia w olimpiadach lub konkursach, jeżeli było ono uwzględnione w postępowaniu kwalifikacyjnym (oryginał do wglądu);

 

Dla każdego składanego dokumentu, który został sporządzony w języku innym niż polski, za wyjątkiem matury IB należy dołączyć jego tłumaczenie na język polski.

 

Tłumaczenie dokumentów powinno być dokonane przez:

1) polskiego tłumacza przysięgłego, wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych polskiego Ministra Sprawiedliwości lub

2) tłumacza przysięgłego w państwie członkowskim Unii Europejskiej, lub

3) konsula RP, właściwego dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo, lub

4) akredytowaną w RP placówkę dyplomatyczną lub placówkę konsularną państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo.

Dyplomy ukończenia studiów uzyskane za granicą oraz świadectwa innej matury

zagranicznej powinny być:

1) opatrzone apostille, gdy kraj wydający dokument jest objęty Konwencją znoszącą wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych sporządzoną w Hadze 5 października 1961 roku (Dz.U. z 2005 r. Nr 112, poz.938) albo

2) poddane legalizacji, w pozostałych przypadkach.

 

Niezłożenie w wyznaczonym terminie kompletu dokumentów jest równoznaczne z rezygnacją z ubiegania się o przyjęcie na studia i wydaniem przez Komisję Rekrutacyjną decyzji o odmowie przyjęcia na studia.

 

W przypadku zakwalifikowania na studia osoby, która zdawała maturę za granicą lub maturę międzynarodową, Komisja Rekrutacyjna, po konsultacji z kandydatem, może ustalić indywidualny termin składania dokumentów, nie dłuższy jednak niż do dnia poprzedzającego pierwszy dzień rozpoczęcia studiów.