Wydział Ochrony Informacji Niejawnych

O wydziale

Wydział Ochrony Informacji Niejawnych jest jednostką organizacyjną Lotniczej Akademii Wojskowej, który odpowiada za zapewnienie  w Uczelni  ochrony informacji niejawnych. Głównym celem działalności jest stworzenie warunków dla skutecznej i efektywnej ochrony informacji niejawnych. Do zakresu zadań Wydziału należy w szczególności wsparcie Rektora-Komendanta Lotniczej Akademii Wojskowej w zapewnieniu jednolitego i skutecznego systemu ochrony informacji niejawnych w jednostkach organizacyjnych Uczelni.

Wydział Ochrony Informacji Niejawnych w Akademii jest pionem ochrony informacji niejawnych w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 oraz Dz. U. z 2019 r. poz. 742).

 • Zakres działania

  Do zakresu działania WOIN LAW należy w szczególności:

  • zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego,
  • zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych w szczególności szacowanie ryzyka,
  • opracowywanie i aktualizowanie planu ochrony informacji niejawnych w Uczelni,
  • zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne,
  • realizacja zadań związanych z bezpieczeństwem, ochroną i prawidłowym funkcjonowaniem systemów teleinformatycznych przeznaczonych
   do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone",
  • kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzeganie przepisów
   o ochronie tych informacji,
  • organizowanie oraz kierowanie przebiegiem kontroli ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych,
  • prowadzenie postępowań wyjaśniających okoliczności naruszenia przepisów
   o ochronie informacji niejawnych,
  • sprawowanie nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem systemu przepustkowego w obiektach Uczelni,
  • organizowanie i nadzorowanie systemu bezpieczeństwa osobowego, w tym:
  • prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających,
  • udział w prowadzeniu poszerzonych postępowań sprawdzających,
  • przygotowywanie upoważnień Rektora-Komendanta w sprawie dopuszczenia do służby lub pracy na stanowiskach albo zlecenia prac związanych
   z dostępem do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "zastrzeżone" osób, które nie posiadają poświadczenia bezpieczeństwa,
  • prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych lub pełniących służbę
   w jednostce organizacyjnej lub wykonującej czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto,
  • organizowanie i prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych,
  • realizuje proces kształcenia studentów wojskowych i cywilnych oraz szkolenie kursowe żołnierzy zawodowych na potrzeby Sił Zbrojnych oraz środowiska cywilnego z zakresu ochrony informacji niejawnych,
  • podejmowania działań zmierzających do ograniczenia skutków i wyjaśnienia okoliczności naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych
   – w przypadku stwierdzenia takiego naruszenia,
  • realizacja zadań związanych z ochroną informacji niejawnych przekazywanych przedsiębiorcy podczas realizacji umów zawartych z Uczelnią,
  • zapewnienie obsługi kancelaryjnej Uczelni w zakresie korespondencji niejawnej,
  • realizacja zadań związanych ze wstępem obcokrajowców na teren Uczelni określonych w odrębnych przepisach.

  Podstawa prawna działalności: Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. 2018 poz.412) 

 • Pracownicy
  Pełnomocnik Rektora-Komendanta ds. Ochrony Informacji Niejawnych - Szef Wydziału
  ppłk rez. mgr Robert KRAWCZAK
  tel. +48 261 517 201
  kom. 601 888 873
   
  Samodzielny referent
  mgr Sylwia WIERZCHOWIECKA
  tel. +48 261 517 203
  fax +48 261 517 250
   
  Młodszy specjalista
  cz.p.o mł. chor. mgr Konrad KUSZEWSKI
  tel. +48 261 517 202
  kom. 603 983 189
   
  Kierownik Kancelarii Tajnej
  mł. chor. mgr Konrad KUSZEWSKI
  tel. +48 261 517 202
   
  Z-ca Kierownika Kancelarii Tajnej
  mł. chor. Waldemar ZDUNIAK
  tel. +48 261 517 202