Wydział Bezpieczeństwa Lotniczego

Misją Wydziału Bezpieczeństwa Lotniczego jest zdobywanie wiedzy przez studentów w ramach realizowanego procesu kształcenia i prowadzonych badań naukowych oraz umiejętne wykorzystanie ich wyników w praktyce, a także wpajanie studentom najwyższych wartości narodowych i historycznych będących zasadniczym filarem patriotyzmu i umiłowania ojczyzny.
 
Wydział realizuje kształcenie studentów cywilnych oraz kształcenie i szkolenie specjalistyczne i doskonalące kadry dla potrzeb Sił Zbrojnych RP.
 
W skład Wydziału Bezpieczeństwa Lotniczego wchodzą:
 
 • Katedra Studiów nad Bezpieczeństwem Lotniczym
 • Katedra Bezpieczeństwa Transportu Lotniczego
 • Wydział jest uprawniony do prowadzenia studiów I i II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe oraz na mocy decyzji Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów  z dnia 29 stycznia 2018 roku Wydział uzyskał uprawniania do nadawania stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie
 
 
 
Swoją misję Wydział realizuje w ramach funkcji:
 
dydaktycznej, która obejmuje przygotowanie studentów do pełnienia funkcji administracyjnych i zarządczych w wojskowych i cywilnych instytucjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa lotniczego,
naukowej, która obejmuje badania w dziedzinie nauk społecznych
w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie oraz kształcenie kadr naukowych ukierunkowane na stworzenie najlepszych warunków do ich rozwoju naukowego i zawodowego,
promocyjnej, która obejmuje popularyzację wiedzy i dorobku Wydziału poza Uczelnią zarówno w kraju jak i poza jego granicami. 
 
 
Podstawowe zadania realizowane przez Wydział:
 
 • realizowanie działalności dydaktycznej w ramach prowadzonych studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia, studiów podyplomowych, kursów i szkoleń specjalistycznych oraz innych form kształcenia
 • wspomaganie realizacji działalności dydaktycznej prowadzonej przez inne jednostki na pozostałych kierunkach studiów i kursach
 • doskonalenie działalności dydaktycznej poprzez wykorzystanie systemu zapewnienia jakości kształcenia oraz systemu oceny działalności jednostek organizacyjnych
 • przygotowywanie planów, programów studiów i studiów podyplomowych, szkoleń oraz kursów kwalifikacyjnych i doskonalących lub innych form kształcenia
 • współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w opracowywaniu programów kształcenia i w realizacji procesu dydaktycznego
 • współpraca z uczelniami wojskowymi oraz innymi jednostkami organizacyjnymi szkolnictwa wojskowego, z instytucjami i jednostkami wojskowymi w zakresie przygotowania dowódczego i specjalistycznego studentów oraz uczestników innych form kształcenia
 • dbanie o rozwój zawodowy nauczycieli akademickich
 • ustalanie zakresu i wymiaru obowiązków nauczycieli akademickich wykonujących pracę w jednostce