Wydział Bezpieczeństwa Lotniczego

Misją Wydziału Bezpieczeństwa Lotniczego jest zdobywanie wiedzy przez studentów w ramach realizowanego procesu kształcenia i prowadzonych badań naukowych oraz umiejętne wykorzystanie ich wyników w praktyce, a także wpajanie studentom najwyższych wartości narodowych i historycznych będących zasadniczym filarem patriotyzmu i umiłowania ojczyzny.
 
Wydział realizuje kształcenie studentów cywilnych oraz kształcenie i szkolenie specjalistyczne i doskonalące kadry dla potrzeb Sił Zbrojnych RP.
 
W skład Wydziału Bezpieczeństwa Lotniczego wchodzą:
 
 • Katedra Studiów nad Bezpieczeństwem Lotniczym
 • Katedra Bezpieczeństwa Transportu Lotniczego
 • Wydział jest uprawniony do prowadzenia studiów I i II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe oraz na mocy decyzji Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów  z dnia 29 stycznia 2018 roku Wydział uzyskał uprawniania do nadawania stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie
Swoją misję Wydział realizuje w ramach funkcji:
 
dydaktycznej, która obejmuje przygotowanie studentów do pełnienia funkcji administracyjnych i zarządczych w wojskowych i cywilnych instytucjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa lotniczego,
naukowej, która obejmuje badania w dziedzinie nauk społecznych
w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie oraz kształcenie kadr naukowych ukierunkowane na stworzenie najlepszych warunków do ich rozwoju naukowego i zawodowego,
promocyjnej, która obejmuje popularyzację wiedzy i dorobku Wydziału poza Uczelnią zarówno w kraju jak i poza jego granicami. 
 
Podstawowe zadania realizowane przez Wydział:
 • realizowanie działalności dydaktycznej w ramach prowadzonych studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia, studiów podyplomowych, kursów i szkoleń specjalistycznych oraz innych form kształcenia
 • wspomaganie realizacji działalności dydaktycznej prowadzonej przez inne jednostki na pozostałych kierunkach studiów i kursach
 • doskonalenie działalności dydaktycznej poprzez wykorzystanie systemu zapewnienia jakości kształcenia oraz systemu oceny działalności jednostek organizacyjnych
 • przygotowywanie planów, programów studiów i studiów podyplomowych, szkoleń oraz kursów kwalifikacyjnych i doskonalących lub innych form kształcenia
 • współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w opracowywaniu programów kształcenia i w realizacji procesu dydaktycznego
 • współpraca z uczelniami wojskowymi oraz innymi jednostkami organizacyjnymi szkolnictwa wojskowego, z instytucjami i jednostkami wojskowymi w zakresie przygotowania dowódczego i specjalistycznego studentów oraz uczestników innych form kształcenia
 • dbanie o rozwój zawodowy nauczycieli akademickich
 • ustalanie zakresu i wymiaru obowiązków nauczycieli akademickich wykonujących pracę w jednostce
 • Działalność Naukowa

  Działalność naukowa pracowników WBL jako jednostki organizacyjnej, prowadzącej kierunek studiów (bezpieczeństwo narodowe), jest przypisana do dyscypliny naukowej nauki o bezpieczeństwie – ogniskuje się wokół Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Bezpieczeństwie.

   

  Do zbioru zasadniczych aktów prawnych, stanowiących prawna podstawę działalności przedmiotowej Rady, zalicza się przede wszystkim ustawę 2.0 (2018), statut LAW (2019), rozporządzenie MNiSW (dziedziny i dyscypliny naukowe) – 2018 oraz regulamin Rady (2019).

   

  Aktualnie Rada składa się 14 członków, w tym z Jej przewodniczącego i zastępcy (jako prezydium Rady):

  • dr hab. Waldemar KAWKA (przewodniczący Rady);
  • dr hab. Piotr MALINOWSKI (zastępca przewodniczącego Rady);
  • prof. dr hab. Janusz PŁACZEK;
  • dr hab. Tadeusz COMPA;
  • dr hab. Janusz KARPOWICZ;
  • dr hab. Daniel KUCHAREK;
  • dr hab. inż. Olimpia KUNERT;
  • dr hab. Jacek NOWAK;
  • dr hab. Elżbieta POSŁUSZNA;
  • dr hab. Adam RADOMYSKI;
  • dr hab. Janusz ŚLUSARSKI;
  • dr hab. Mirosław TOKARSKI;
  • płk dr hab. Adam WETOSZKA;
  • ppłk dr inż. Krzysztof OGONOWSKI (kierownik jednostki prowadzącej kierunek studiów przypisany do dyscypliny naukowej nauki o bezpieczeństwie).

  Obsługę administracyjną Rady wspiera Biuro ds. nauki i rozwoju LAW.

   

  Działalność naukowa w ramach projektów badawczych oraz badań własnych prowadzona jest w obrębie obszarów i tematów badawczych, mieszczących się w naukach o bezpieczeństwie, zwłaszcza o bezpieczeństwie lotniczym. Strona organizacyjna działań poznawczych zawiera się w działalności zespołów naukowych, kierowanych przez poszczególnych członków Rady:

     I. obszar badawczy „Społeczne aspekty bezpieczeństwa narodowego” – przewodniczący I zespołu naukowego: prof. dr hab. Janusz PŁACZEK, w tym:

  1. socjologiczne aspekty bezpieczeństwa narodowego,

  2. ekonomiczne aspekty bezpieczeństwa narodowego,

  3. administracja w systemie bezpieczeństwa narodowego,

  4. prawne aspekty bezpieczeństwa narodowego,

  5. doskonalenie systemu bezpieczeństwa narodowego o elementy miękkie,

  6. prawo konfliktów zbrojnych,

  7. organizacyjne uwarunkowania bezpieczeństwa;

     II. obszar badawczy „Obronność państwa” – przewodniczący II zespołu naukowego: dr hab. Adam RADOMYSKI, w tym:

  1. zagrożenia bezpieczeństwa państwa,

  2. system obronny państwa,

  3. przygotowanie obronne państwa,

  4. ochrona ludności,

  5. zarządzanie zasobami obronnymi państwa,

  6. bezpieczeństwo powietrzne państwa,

  7. system obrony powietrznej,

  8. militaryzacja kosmosu,

  9. siły zbrojne w działaniach wojennych i w operacjach innych niż wojna,

  10. nowe technologie w systemie obronności państwa,

  11. procesy informacyjno-decyzyjne w systemie obronności;

     III. obszar badawczy „Czynnik ludzki” – przewodniczący III zespołu naukowego: dr hab. Janusz ŚLUSARSKI, w tym:

  1. psychologia lotnicza – bezpieczeństwo lotów jako kategoria personalna i systemowa,

  2. zarządzanie zasobami załogi i organizacji lotniczej – (CRM – Crew and Cocpit  or Company Resource Management),

  3. kompetencje techniczne i nietechniczne (NOTECH) personelu latającego i zabezpieczającego loty,

  4. dydaktyka i metodyka kształcenia i szkolenia oraz doskonalenia zawodowego kadr lotniczych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (SZ RP),

  5. psychofizyczne kryteria doboru oraz selekcji kandydatów na stanowiska pracy w wojskowej organizacji lotniczej,

  6. przetrwanie personelu lotniczego w warunkach trudnych, niebezpiecznych i ekstremalnych – trauma i wyczerpanie polem walki jako doświadczenia udziału w misjach bojowych oraz metody radzenia sobie z konsekwencjami psychospołecznymi tych zjawisk;

     IV obszar badawczy „Bezpieczeństwo lotnictwa” – przewodniczący IV zespołu naukowego: dr hab. Jacek NOWAK, w tym:

  1. zagrożenia bezpieczeństwa w transporcie lotniczym,

  2. zarządzanie ruchem lotniczym,

  3. bezpieczeństwo operacyjne,

  4. ochrona lotnictwa,

  5. ratownictwo lotnicze,

  6. zarządzanie kryzysowe w organizacjach lotniczych,

  7. polityka lotnicza.

   

  Aktualnie w skład poszczególnych zespołów naukowych wchodzą:

    I zespół badawczy:

  1. KUCHAREK Daniel, dr hab.,

  2. KUNERT Olimpia, dr hab. inż.,

  3. MALINOWSKI Piotr, dr hab.,

  4. POSŁUSZNA Elżbieta, dr hab.,

  5. GULEWSKA Aleksandra, mgr;

    II zespół badawczy:

  1. KARPOWICZ Janusz, dr hab.,

  2. KAWKA Waldemar, dr hab.,

  3. MALINOWSKI Piotr, dr hab.,

  4. POSŁUSZNA Elżbieta, dr hab.,

  5. TOKARSKI Mirosław, dr hab.,

  6. WETOSZKA Adam, płk dr hab.,

  7. KRZEMIŃSKI Włodzimierz, dr inż.,

  8. KULIK Tomasz, dr inż.,

  9. SZCZEPANIUK Edyta, dr inż.,

  10. BERNAT Paweł, dr,

  11. MICHALSKI Daniel, mjr dr,

  12. ŻMIGRODZKA Małgorzata, dr,

  13. NIKOROWICZ-ZATORSKA Katarzyna, mgr;

    III zespół badawczy:

  1. ACHIMOWICZ Jerzy, dr hab.,

  2. MALINOWSKI Piotr, dr hab.,

  3. WOCHYŃSKI Zbigniew, dr hab.,

  4. KRAWCZYK Piotr, gen. bryg. pil. dr,

  5. RURAK Adam, dr inż.,

  6. SARNOWSKI Witold, dr inż.,

  7. GOŹDZICKI Tomasz, dr,

  8. HAĆ Ryszard, dr,

  9. MARCINIUK Andrzej, dr,

  10. MARCINIUK Mirosława, dr,

  11. TOMCZYK Wioleta, dr,

  12. ZNOJEK Bogumił, dr,

  13. KALBARCZYK Elżbieta, mgr,

  14. MIODUCHOWSKA-ZIENKIEWICZ Agnieszka, mgr;

    IV zespół badawczy:

  1. COMPA Tadeusz, dr hab.,

  2. KARPOWICZ Janusz, dr hab.,

  3. BRODZIK Robert, dr inż.,

  4. HAĆ Ryszard, dr inż.,

  5. OGONOWSKI Krzysztof, ppłk dr inż.,

  6. RURAK Adam, dr inż.,

  7. URBAN Krzysztof, dr inż.,

  8. WOJDAT Czesław, dr inż.,

  9. CZERSKI Robert, dr,

  10. GONIEWICZ Krzysztof, dr,

  11. JOBDA Wojciech, dr,

  12. MARCINIUK Andrzej, dr,

  13. ZNOJEK Bogumił, dr,

  14. ŻMIGRODZKA Małgorzata, dr,

  15. KUSTRA Marek, mgr. inż.,

  16. OSIAK Beata, mjr mgr inż.,

  17. MENDREK Paulina, mgr.

 • Praktyki

  ZAWODOWE PRAKTYKI STUDENCKIE

  na kierunku bezpieczeństwo narodowe

   

  Informacje ogólne

  Zawodowe praktyki studenckie wynikają z programu studiów oraz stanowią integralną część procesu kształcenia studentów Lotniczej Akademii Wojskowej. Głównym celem praktyki jest przygotowanie do wykonywania pracy zawodowej, które polega na praktycznym wykorzystaniu wiedzy i umiejętności zdobytych w Uczelni. Do zasadniczych celów praktyki zalicza się w szczególności:

  • sprawdzenie i wykorzystanie zdobytej wiedzy teoretycznej i doświadczenia
   w pracy na wskazanym stanowisku,
  • zdobycie doświadczenia w samodzielnym i zespołowym wykonywaniu powierzonych zadań i rozwiązywaniu realnych problemów,
  • zdobycie umiejętności właściwych dla przyszłych specjalności wojskowych lub zawodów na cywilnym rynku pracy,
  • przygotowanie do praktycznego wykonywania zawodu,
  • poznawanie środowiska zawodowego, struktury zakładu pracy, podstawowych komórek organizacyjnych i ich głównych zadań (przedsiębiorstw, firm, instytucji, urzędów),
  • zdobywanie doświadczeń w samodzielnym i zespołowym wykonywaniu obowiązków zawodowych oraz nabywanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach oraz rozwiązywanie realnych konfliktów zawodowych,
  • kształtowanie wysokiej kultury zawodowej i organizacji pracy, odpowiadających współczesnym tendencjom w gospodarce, administracji, nauce i kulturze,
  • kształtowanie kreatywności i innowacyjności studenta,
  • osiągnięcie efektów uczenia się określonych programem studiów.

   

  Organizacja praktyki

  Zawodowe praktyki studenckie na kierunku bezpieczeństwo narodowe są realizowane po II i IV semestrze. Szczegółowe zasady organizacji praktyk oraz wzory dokumentów określa „Regulamin Praktyk Lotniczej Akademii Wojskowej”.

  Przed rozpoczęciem praktyki wymagane jest:

  • zgłoszenie przez studenta do Biura Kształcenia zamiaru odbycia praktyki zawodowej w Zakładzie pracy wybranym spośród ofert praktyk, którymi dysponuje Uczelnia (w przypadku praktyki zorganizowanej przez Uczelnię),
  • złożenie przez studenta w Biurze Kształcenia wniosku o skierowanie na praktykę,
  • odbiór przez studenta z Biura Kształcenia niezbędnych dokumentów oraz dostarczenie ich zakładowi pracy, w którym ma odbywać się praktyka,
  • dostarczenie do Biura Kształcenia egzemplarza umowy podpisanej przez zakład pracy, w którym student będzie odbywał praktykę (w przypadku praktyk zorganizowanych indywidualnie),
  • ubezpieczenie się studenta od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania praktyki.

  W trakcie odbywania praktyki zawodowej, student prowadzi dziennik praktyk. Po zakończeniu praktyki, student składa dziennik do akceptacji opiekuna praktyk. 

  W przypadku możliwości zaliczenie praktyki na podstawie doświadczenia zawodowego, student powinien złożyć wniosek do kierownika dydaktycznej jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek studiów.

   

  Miejsce odbywania praktyki

  Student może wybrać jedną z kilku możliwości odbycia praktyki zawodowej:

  • praktyki zorganizowane przez Uczelnię,
  • praktyki w samodzielnie wybranej przez siebie instytucji,
  • zaliczenie w poczet praktyki stażu, dotychczasowej pracy zawodowej lub prowadzonej działalności gospodarczej pod warunkiem, że zostaną osiągnięte zakładane efekty uczenia się dla kierunku bezpieczeństwo narodowe,
  • zaliczenie w poczet praktyki szkolenia w ramach programu edukacji wojskowej studentów Ministerstwa Obrony Narodowej „Legia Akademicka”, pod warunkiem zgody opiekuna praktyk.

  Studenci realizują praktyki zawodowe w wybranych instytucjach i jednostkach organizacyjnych  lotnictwa, w tym w portach lotniczych oraz przedsiębiorstwach świadczących usługi przewozu lotniczego oraz w jednostkach administracji rządowej i samorządowej, a także w wielu innych instytucjach i podmiotach zaliczanych do systemu bezpieczeństwa narodowego.

  W przypadku praktyki zorganizowanej przez Uczelnię, student może odbywać praktykę w: 41 Bazie Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie, Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, Wojskowym Centralnym Biurem Konstrukcyjno-Technologicznym w Warszawie, Przedsiębiorstwie Państwowym Porty Lotnicze w Warszawie, Sądzie Okręgowym w Warszawie, Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rykach, Starostwie Powiatowym w Rykach.

  Wiedza i umiejętności zdobyte w Lotniczej Akademii Wojskowej oraz realizacja celów zawodowych praktyk studenckich, umożliwiają przygotowanie przyszłych absolwentów do wykonywania pracy zawodowej na stanowiskach specjalistycznych. Absolwenci będą przygotowani do zatrudnienia m.in. w resorcie obrony narodowej, administracji publicznej na szczeblu rządowym i samorządowym oraz w instytucjach i jednostkach organizacyjnych  lotnictwa.

   

  Kontakt do opiekuna praktyk:

  dr inż. Edyta Szczepaniuk

  e-mail: e.szczepaniuk@law.mil.pl

   

   

 • System zapewnienia jakości kształcenia
  Mając na uwadze troskę o stałe podnoszenie jakości kształcenia, Kolegium Kierunku Studiów powołane w Wydziale Bezpieczeństwa Lotniczego, zdecydowało się wprowadzić System zapewnienia jakości kształcenia. System zapewnienia jakości kształcenia jest to zbiór wytycznych, zasad i procedur obejmujących wszystkie aspekty procesu kształcenia na kierunku studiów Bezpieczeństwo Narodowe prowadzonego w WBL. Pozwala na ocenę i weryfikację wszystkich kluczowych elementów procesu kształcenia w tym efektów uczenia przyjętych dla przedmiotowego kierunku studiów. Stosując się do zapisów Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 85 ze zm.), w roku akademickim 2020/2021 zaktualizowane zostały ogólne zasady potwierdzania efektów uczenia się stosowane w Lotniczej Akademii Wojskowej.
  W celu zapewnienia właściwej realizacji procesu doskonalenia jakości na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe Dziekan WBL, powołał Komisję ds. Oceny i Zapewnienia Jakości Kształcenia. W skład Komisji do spraw oceny i zapewnienia jakości kształcenia, wchodzą:
  Dziekan, Prodziekan, Kierownicy Katedr, Pełnomocnik Dziekana do spraw Systemu zapewnienia jakości kształcenia, Opiekun do spraw praktyk zawodowych oraz przedstawiciel studentów z kierunku studiów Bezpieczeństwo Narodowe.
  Pełnomocnikiem Dziekana do spraw Systemu zapewnienia jakości kształcenia jest ppłk dr Robert Czerski