Wydawnictwo Lotniczej Akademii Wojskowej

O Wydawnictwie

Wydawnictwo Lotniczej Akademii Wojskowej prowadzi działalność wspomagającą upowszechnianie działalności naukowej i dydaktycznej prowadzonych w Akademii oraz działalność usługową na rzecz jednostek organizacyjnych Akademii oraz podmiotów zewnętrznych. Działalność Wydawnictwa w szczególności obejmuje:

 1. wydawanie i rozpowszechnianie publikacji naukowych, dydaktycznych oraz materiałów informacyjnych. Wydawnictwo specjalizuje się w publikacjach związanych z kierunkami kształcenia w Uczelni.
 2. wykonywanie usług poligraficznych dla wydziałów i innych jednostek organizacyjnych uczelni.

Działalność Wydawnictwa jest regulowana przez:

 • Zarządzenie Rektora-Komendanta Lotniczej Akademii Wojskowej nr 11 z 19 lutego 2019 r. w sprawie regulaminu wydawania pozycji książkowych.
 • Zarządzenie Rektora-Komendanta Lotniczej Akademii Wojskowej nr 13 z 27 lutego 2019 r. w sprawie stawek za honoraria.
 • Zarządzenie Rektora-Komendanta Lotniczej Akademii Wojskowej nr 31 z 6 maja 2019 r w sprawie zasad etyki wydawniczej.

 

 • Rada naukowa

  Rada Naukowa Wydawnictwa Lotniczej Akademii Wojskowej jest organem wspierającym Dyrektora Wydawnictwa i Kolegium Redakcyjne w sprawowaniu pieczy nad przestrzeganiem standardów wydawniczych i zasad etyki wydawniczej i dobrych praktyk. Członkowie Rady Naukowej kierują się przyjętymi w Wydawnictwie LAW Zasadami Etyki Wydawniczej i Dobrych Praktyk oraz zasadami powszechnie przyjętymi w świecie nauki. Rada funkcjonuje w oparciu o Zarządzenie Rektora–Komendanta Lotniczej Akademii Wojskowej nr 28 z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie powołania Rady Naukowej Wydawnictwa Lotniczej Akademii Wojskowej oraz nadania Regulaminu Rady Naukowej Wydawnictwa Lotniczej Akademii Wojskowej. 

   

   

  Skład Rady Naukowej Wydawnictwa Lotniczej Akademii Wojskowej stanowią w obecnej kadencji:

   

  Przewodnicząca:

  • dr hab. inż. Aneta Krzyżak, prof. LAW, Prorektor ds. naukowych

  Członkowie:

  • prof. dr hab. inż. Marek Grzegorzewski, Koordynator Dyscypliny Naukowej Inżynieria lądowa i transport
  • dr. hab. Waldemar Kawka, prof. LAW, Koordynator Dyscypliny Naukowej Nauki o bezpieczeństwie 
  • płk dr hab. inż. Andrzej Komorek, Koordynator Dyscypliny Naukowej Inżynieria mechaniczna
 • Dystrybucja

  Zamówienia można składać pod adresem e-mailowym: drukarnia@wsosp.pl

  Wydawnictwo przystąpi do realizacji zamówienia w momencie kiedy otrzyma potwierdzenie wpłaty pieniędzy za zakup (cena zamówienia + koszty przysyłki wg cennika poczty polskiej) na konto.

  Numer konta: PKO BP SA: 12 1020 3147 0000 8402 0085 9934

  Zamówienie jest gotowe do wysyłki w ciągu 5 dni (po potwierdzeniu wpłynięcia pieniędzy na konto).

  Wszelkie informacje na temat sprzedaży książek można uzyskać telefonicznie (tel. 261-517-715) oraz drogą mailową (drukarnia@wsosp.pl).

 • Informacje dla autorów i recenzentów

  Pozycje książkowe są wydawane na podstawie rocznego planu wydawniczego. Składanie wszystkich pozycji książkowych do Wydawnictwa odbywa się za pośrednictwem Dyrektora Wydawnictwa.

   

  Pliki do pobrania:

 • Zasady etyki wydawniczej i dobrych praktyk

  Wydawnictwo Lotniczej Akademii Wojskowej kieruje się zasadami, określonymi przez COPE Committee on Publication Ethics (Komitet ds. Etyki Publikacyjnej), zawartymi w Kodeksie Postępowania COPE

  Zasady Etyki Wydawniczej i Dobrych Praktyk są obowiązujące dla wszystkich publikacji, serii wydawniczych czy czasopism naukowych wydawanych przez Wydawnictwo Lotniczej Akademii Wojskowej (zwane dalej „Wydawnictwem” oraz „Wydawcą”).

   

  1. Zasady ogólne

  1. Wydawnictwo sprawuje pieczę nad przestrzeganiem standardów wydawniczych i zasad etyki wydawniczej oraz dąży do skutecznego wyeliminowania praktyk sprzecznych z przyjętymi standardami.
  2. Wydawnictwo w trosce o polepszenie jakości standardów etycznych systematycznie monitoruje międzynarodowe wydawnicze standardy etyczne. W szczególności traktuje jako punkt referencyjny standardy wypracowane przez Committee on Publication Ethics (COPE, https://publicationethics.org).
  3. Wydawnictwo stosuje wypracowane sposoby postępowania dla poszczególnych przypadków naruszeń zasad etyki wydawniczej. Bazuje w tym zakresie na standardach opracowanych przez COPE.
  4. Wydawnictwo udostępnia na swojej stronie internetowej wskazówki dla autorów i recenzentów. Wskazówki wyjaśniają poszczególne etapy toku wydawniczego i procesy redakcyjne oraz informują o prawach i obowiązkach autorów i recenzentów. Prawa i obowiązki autorów, recenzentów i Wydawcy wyszczególnione są też w zawieranych umowach wydawniczych.
  5. Wydawnictwo zapewnia dobór kompetentnych recenzentów do przedłożonych wydawnictwu dzieł z uwzględnieniem ich dorobku badawczego oraz kwalifikacji w zakresie danego obszaru naukowego.
  6. Wydawnictwo ma prawo wycofać publikację na każdym etapie wydawniczym, także po jej wydaniu, jeżeli:
   a) istnieją dowody świadczące o fałszowaniu czy przeinaczaniu danych, w przypadku popełnienia błędów, bez względu na intencje autora, rzutujących jednakże na obniżenie wiarygodności badań;
   b) praca nosi znamiona plagiatu bądź istotnie narusza zasady etyki wydawniczej.

   

  2. Polityka wydawnicza

  1. Polityka wydawnicza pozostaje niezależna wobec wpływów komercyjnych. Decyzje wydawnicze podejmowane są w oparciu o wartość naukową dzieła, jego aktualność badawczą, znaczenie dla dalszego rozwoju badań naukowych oraz znaczenie dla procesów szkoleniowych i wdrożeniowych.
  2. Proces wydawniczy jest oparty na założeniach etycznych.
  3. Stosowane są procedury zapewniające wysoką jakość merytoryczną i edytorską publikowanych dzieł.
  4. Redakcja ocenia przedłożone manuskrypty wyłącznie na podstawie ich wartości merytorycznej i spójności tematycznej z serią wydawniczą lub czasopismem, bez względu na rasę, płeć, orientację seksualną, pochodzenie etniczne, obywatelstwo, przekonania religijne i polityczne oraz afiliację autorów.
  5. Decyzja o przyjęciu dzieła do druku jest podejmowana przez Kolegium Redakcyjne Wydawnictwa. Zasady kwalifikowania tekstów do druku są zawarte w regulaminie opublikowanym na stronie internetowej Wydawnictwa. Ciałem wspierającym Kolegium Redakcyjne jest Rada Naukowa.
  6. Wydawnictwo dba, aby publikowane prace były opracowane na właściwym poziomie pod względem czytelności przekazu.
  7. Wydawnictwo stosuje wszelkie dostępne środki w celu zapobiegania plagiatom, innym nadużyciom i publikacji fałszywych danych.
  8. Wydawnictwo eliminuje wszelkie konflikty interesów pomiędzy członkami redakcji, autorami i recenzentami.
  9. Wydawca zapewnia poufność i bezpieczeństwo danych osobowych autorów i wszelkich współpracowników, zgodnie z RODO.


  3. Powinności autorów

  1. Autor jest obowiązany do zachowania standardów rzetelności naukowej oraz przestrzegania zasad etyki wydawniczej.
  2. Autor może zgłaszać do publikacji wyłącznie oryginalne prace własnego autorstwa. Wszelkie odniesienia do prac i badań innych autorów powinny być opatrzone stosownymi przypisami oraz powinny być ujawnione w bibliografii.
  3. Autor jest obowiązany do współpracy z Redakcją w ramach procesu recenzyjnego. W szczególności na prośbę Redakcji powinien dostarczyć dane, na których opiera wyniki swoich badań, oraz przedłożyć stosowne wyjaśnienia, w zależności od potrzeb.
  4. Autor powinien ujawnić wszelkie konflikty interesów, które mogą mieć wpływ na rezultaty badań lub na ich interpretację.
  5. W przypadku tekstów wieloautorskich autorzy mają obowiązek ujawnienia wkładów poszczególnych autorów ze wskazaniem na czym dokładnie polegał wkład danego autora w całokształt pracy (autorstwo koncepcji, przeprowadzenie badań empirycznych, redakcja określonej partii tekstu itp.).
  6. Autor powiadamia Redakcję w przypadku dostrzeżenia istotnych nieścisłości lub błędów w publikowanej pracy swojego autorstwa. Redakcja, w zależności od okoliczności, podejmuje działania w formie wyjaśnienia, korekty lub innej stosownej przy kolejnym wydaniu albo wydruku.
  7. Redaktor naukowy pracy zbiorowej zapewnia rzetelność naukową publikowanych w niej prac. Może w tym celu wprowadzać stosowne poprawki. W przypadku podejrzeń o postępowanie niezgodne z zasadami etyki wydawniczej, sygnalizuje tę kwestię wydawcy oraz podejmuje decyzję o wycofaniu tekstu z publikacji.
  8. Redaktor naukowy pracy zbiorowej ma obowiązek upewnienia się, że autorzy poszczególnych publikacji akceptują ich kształt po wniesieniu poprawek na etapie redakcji naukowej.
  9. Dzieła oddane do druku powinny stanowić zapis wkładu własnego autora w daną dziedzinę wiedzy oraz stanowisko autora w odniesieniu do poruszanych problemów, z uwzględnieniem dotychczasowego dorobku naukowo-badawczego innych specjalistów danej dziedziny.
  10. Autor składa oświadczenie, że przedłożony do publikacji tekst jest utworem oryginalnym, nie narusza praw osób trzecich, nie był nigdzie publikowany i został przygotowany samodzielnie. Wszelkie zapożyczenia, cytaty, tabele i komentarze do nich użyte w tekście powinny być opatrzone odpowiednimi przypisami (przedmiotowe zapisy uwzględnione zostały w zawieranej umowie wydawniczej oraz w oświadczeniu autora).
  11. Wydawnictwo przeciwdziała zjawiskom ghostwriting i guest authorship, co uwzględnione jest w umowie wydawniczej.
  12. Autor odpowiada za to, że wszystkie dane w przedłożonym dziele są prawdziwe i nie stanowią plagiatu. W przypadku błędów jest zobowiązany do odwołania nieprawdziwych danych oraz korekty błędów.
  13. Prawa autorskie są zgodnie z ustawą – O prawie autorskim i prawach pokrewnych. Autor składa oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich na Wydawcę i udzieleniu Wydawcy licencji na rozpowszechnianie artykułu oraz zawiera umowę wydawniczą).
  14. Autorzy są zobowiązani do uczestnictwa w procesie wzajemnego recenzowania prac naukowych.
  15. Wydawnictwo zamieszcza na swojej stronie internetowej wytyczne dla autorów oraz zasady kwalifikacji dzieł do publikacji.


  4. Zasady recenzowania tekstów

  1. Procedura recenzowania przeprowadzona zostaje zgodnie z zasadami recenzowania tekstów naukowych. Zasady recenzowania są zamieszczone na stronie internetowej Wydawnictwa wraz z arkuszem recenzyjnym.
  2. Dzieło może zostać opublikowane po uzyskaniu dwóch pozytywnych recenzji niezależnych specjalistów z danej dziedziny wiedzy. Lista recenzentów dostępna jest na stronie Wydawnictwa.
  3. Recenzenci przeprowadzają procedurę recenzowania z zachowaniem zasad sprawiedliwości, obiektywności, rzetelności, zgodne z posiadaną wiedzą, bez komentarzy osobistych, a zwłaszcza obraźliwych.
  4. Recenzenci zwracają uwagę na rzetelność treści oraz oryginalność i przydatność dzieła dla nauki i praktyki.
  5. Recenzenci proszeni są o ujawnianie ew. plagiatów, uchybień, manipulacji, źródła i aktualność powoływanych przepisów prawnych oraz przytoczonych danych.
  6. Autor otrzymuje recenzje do wglądu (po usunięciu informacji o tożsamości recenzentów) i jest zobowiązany do uwzględnienia uwag.
  7. W odniesieniu do każdego tekstu recenzję sporządza niezależnie od siebie dwóch recenzentów zewnętrznych. W przypadku gdy recenzenci przedstawią sprzeczne opinie, istnieje możliwość powołania trzeciego recenzenta.
  8. Recenzje są wykonywane w systemie double-blind review proces, czyli po usunięciu informacji o tożsamości autora. Stosowany jest formularz recenzji.
  9. Wydawnictwo zapewnia ochronę danych recenzentów oraz autorów i poufność materiałów przekazywanych do redakcji w okresie recenzowania. Recenzje mają charakter poufny i są udostępniane wyłącznie osobom zaangażowanym w proces redakcyjny.
  10. Recenzenci oraz inne osoby uczestniczące w procesie wydawniczym nie mogą korzystać z badań zawartych w nieopublikowanych manuskryptach bez wyraźnej zgody ich autora. Informacje uzyskane podczas procesu recenzyjnego są traktowane jako poufne i nie mogą służyć osobistym korzyściom osób w nim uczestniczących.
  11. Recenzent w przypadku stwierdzenia możliwości wystąpienia konfliktu interesów, sygnalizuje ten fakt Redakcji oraz zwraca tekst będący przedmiotem recenzji. Recenzent ma również możliwość rezygnacji z recenzowania tekstu z powodu niewystarczającej wiedzy.


  5. Obowiązki członków Rady Naukowej

  1. Członkami Rady Naukowej są specjaliści (naukowcy lub praktycy) w dziedzinach będących obszarem działalności Wydawnictwa.
  2. Do ich obowiązków należy dbałość o interesy i rozwój Wydawnictwa i w swoich działaniach podejmują starania o promocję wydawanych publikacji, wykazują troskę o wysoką jakość merytoryczną i edytorską.
  3. Członkowie Rady Naukowej zachowują obiektywizm i bezstronność.
  4. Dbają o jakość merytoryczną i edytorską dzieł wydanych w Wydawnictwie.
  5. Do zadań członków Rady Naukowej należy także poszukiwanie najlepszych autorów i recenzentów oraz odpowiedni dobór tematów wydawanych dzieł.
  6. Członkowie Rady Naukowej oceniają wstępnie nadesłane teksty, pomagają Kolegium Redakcyjnemu w wyborze odpowiednich recenzentów, dbają o ich anonimowość, zapewniają poufność materiałów nadesłanych do redakcji w procesie recenzyjnym i edytorskim.
  7. Dokładają wszelkich starań w celu wykrywania plagiatów i wspierają autorów, których prawa autorskie zostały naruszone.
  8. Starają się nie dopuszczać do konfliktu interesów, dbając o wysoką jakość wydawanych dzieł.

   

  6. Obowiązki członków Kolegium Redakcyjnego

  1. Członkowie Kolegium Redakcyjnego pracują na bazie wysokich norm etycznych i intelektualnych. Wolni są od wpływów i motywacji komercyjnych.
  2. Redaktorzy zapoznają się z nadsyłanymi artykułami i podejmują decyzje w oparciu o swoją najlepszą wiedzę, kierując się bezstronnością, obiektywizmem, chęcią przyczynienia się do publikacji wysokiej jakości materiałów. Dążą do zaspokojenia potrzeb czytelników i autorów, promują wolność wypowiedzi, wykluczają korzyści biznesowe mogące naruszać normy etyczne.
  3. Akceptują artykuły spełniające najważniejsze kryteria profesjonalne, w tym zawierające nowatorskie tezy, obszerne i wiarygodne źródła.
  4. Redaktorzy poszukują najlepszych autorów i recenzentów, dopasowują artykuły do potrzeb czytelników, reagują na zapotrzebowanie odbiorców na określone zagadnienia akademickie.
  5. Redakcja posiada systemy zarządzania w przypadku konfliktów interesów pomiędzy pracownikami, autorami, redaktorami i recenzentami.

   

  7. Etyka wydawnicza i własność intelektualna

  1. Wydawnictwo dba o przestrzeganie etyki wydawniczej, nieustannie monitorując przestrzeganie Kodeksu Etyki Wydawniczej przez autorów, recenzentów i członków Kolegium Redakcyjnego oraz Radę Naukową.
  2. Wydawnictwo kieruje się normami etycznymi i intelektualnymi.
  3. Zachowana jest integralność zapisów naukowych i standardów edytorskich.
  4. W przypadku stwierdzenia nieścisłości lub błędnych stwierdzeń w opublikowanym dziele, Wydawnictwo publikuje wyjaśnienia, sprostowania, przeprosiny, w zależności od potrzeb oraz dokłada wszelkich starań, by wyeliminować dostrzeżone błędy i nieprawidłowości, np. poprzez wycofanie dzieła z druku, opublikowanie wydania drugiego poprawionego zgodnie ze standardami etycznymi i wymaganiami merytorycznymi.
  5. Redakcja nie ujawnia żadnych informacji o nadesłanym manuskrypcie nikomu innemu niż autorowi, recenzentom, redaktorom doradczym i Wydawcy.
  6. Rozpatrując naruszenia praw autorskich, Redakcja skorzysta z pomocy rzetelnego programu antyplagiatowego.

   

  Zarządzenie Rektora-Komendanta
  Lotniczej Akademii Wojskowej
  nr 31 z dnia 6 maja 2019 r.

 • Kontakt

  Wydawnictwo
  Lotniczej Akademii Wojskowej

  ul. Dywizjonu 303 nr 35, 08-521 Dęblin

   

  Dyrektor Wydawnictwa/Redaktor
  Tel. +48 261 517 719
  e-mail: m.szczodrak@law.mil.pl

   

  Poligrafia
  Tel. +48 261 517 715
  e-mail:drukarnia@wsosp.pl

 • Publikacje

  Regulamin Wewnętrzny Szkoły Podchorążych Lotnictwa,

  Grupa Lotnictwa cz. I i II, Dęblin, 1939 r.

  Andrzej Marciniuk

  Dęblin 2022

  ISBN 978-83-66514-24-9

  Seria wydawnicza: Biblioteka lotnicza.

  Dokumenty. Tom I

  czytaj książkę

   

  Początki tworzenia przepisów ruchu lotniczego na przykładzie dokumentów archiwalnych Portu Lotniczego Dęblin, Portu Lotniczego Warszawa-Mokotów, Portu Lotniczego Lwów-Lewandówka, Portu Lotniczego Kraków, Portu Lotniczego Bydgoszcz

  Andrzej Marciniuk, Adam Rurak

  Dęblin 2022

  ISBN 978-83-66514-23-2

  DOI:10.55676/BL.D.0007.2

  Seria wydawnicza: Biblioteka lotnicza.

  Dokumenty. Tom VII

  czytaj książkę

   

  Wybrane aspekty bezpieczeństwa

  Redakcja naukowa: Adam Radomyski, Joanna Łozińska, Janusz Karpowicz, Daniel Michalski

  Dęblin 2021

  ISBN 978-83-66514-34-8

  ISSN 2720-5568

  DOI:10.55676/PNSLAW.0001

  Seria wydawnicza: Prace Naukowe Studentów Lotniczej Akademii Wojskowej, numer 1

  czytaj książkę

   

  Symulatory i trenażery lotnicze w szkoleniu pilotów wojskowych w Polsce

  Dariusz Bogusz

  Dęblin 2022

  ISBN 978-83-66514-36-2

  czytaj książkę

   

  Siły powietrzne i lotnictwo Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

  Dariusz Bogusz

  Dęblin 2021

  ISBN 978-83-66514-30-0

  czytaj książkę

   

  Doskonalenie polskiego personelu latającego eskadr towarzyszących w latach 1929–1935

  Andrzej Marciniuk

  Dęblin 2021

  ISBN 978-83-66514-25-6

  Seria wydawnicza: Biblioteka lotnicza

  Dokumenty: Tom VI

  czytaj książkę

   

  Wykorzystanie technik nawigacyjnych w lotnictwie. Część I

  Redakcja naukowa: Marek Grzegorzewski

  Dęblin 2021

  ISBN 978-83-66514-18-8
  Seria wydawnicza: Współczesna nawigacja, Tom III

  czytaj książkę

   

  Wybrane zagadnienia wykorzystania fizyki w lotnictwie

  Redakcja naukowa: Justyna Tomaszewska, Anna Toruń, Magdalena Barańska, Jan Barański

  Dęblin 2021

  ISBN 978-83-66514-27-0

  Seria wydawnicza: Fizyka w lotnictwie, tom 1.

  czytaj książkę

   

  Practising Reading Skills. Level 2 STANAG 6001. Part One – Military Texts

  Marta Peria, Marta Mrozik

  Dęblin 2021

  ISBN 978-83-66514-21-8

  czytaj książkę

   

  Bezpieczeństwo i porządek publiczny w Dęblinie. Analiza rozwiązań prawno-organizacyjnych w latach 1990–2004

  Robert Czerski, Krzysztof Goniewicz

  Dęblin 2021

  ISBN 978-83-66514-39-3

  czytaj książkę

   

  SELEKCJA I SZKOLENIE LOTNICZE PILOTÓW WOJSKOWYCH W SIŁACH ZBROJNYCH RP

  Dariusz Bogusz 

  Dęblin 2021

  ISBN 978-83-66514-38-6

  czytaj książkę

   

  Mechanika lotu. Osiągi samolotów 

  Grzegorz Kowaleczko

  Dęblin 2021

  ISBN 978-83-66514-33-1

  czytaj książkę

   

  Wybrane aspekty zastosowania bojowego lotnictwa. Tom IV

  Redakcja naukowa: Adam Wetoszka, Andrzej Truskowski, Tomasz Kulik

  Dęblin 2021

  ISBN 978-83-66514-26-3

  czytaj książkę

   

  Formacje inżynieryjne w systemie zarządzania kryzysowego Rzeczypospolitej Polskiej

  Waldemar Kawka, Stanisław Kowalkowski

  Dęblin 2021

  ISBN 978-83-66514-31-7

  czytaj książkę

   

  Obronność RP XXI wieku w teorii i praktyce

  Redakcja naukowa: Adam Radomyski, Tomasz Kulik

  Dęblin 2021

  ISBN 978-83-66514-32-4

  czytaj książkę

   

  FITNESS-PHYSICAL CONDITIONING PREPARATION FOR FLIGHT DUTIES.

  Robert Jędrys, Michał Breszka, Krzysztof Kowalczuk

  Dęblin 2021

  ISBN 978-83-66514-29-4

  czytaj książkę

   

   

  Współczesne aspekty organizacji i funkcjonowania transportu lotniczego

  Redakcja naukowa: Adam Radomyski, Jacek Nowak, Paulina Mendrek

  Dęblin 2020

  ISBN 978-83-66514-13-3

  czytaj książkę

   

  Efektywność obrony przeciwlotniczej. Kontekst teoretyczny i praktyczny

  Redakcja naukowa: Adam Radomyski, Daniel Michalski

  Dęblin 2020

  ISBN 978-83-66514-19-5

  czytaj książkę

   

  Obwód (powiat) zamojski 1815–1866. Aspekty polityczne, społeczne, gospodarcze i militarne historii Królestwa Polskiego

  Tomasz Osiński

  Dęblin 2020

  ISBN 978-83-66514-20-1

  czytaj książkę

   

  Społeczeństwo w wojsku, wojsko w społeczeństwie w XIX i XX wieku

  Relacje i procesy w ujęciu interdyscyplinarnym

  Redakcja naukowa: Marcin Kruszyński, Tomasz Osiński, Marek Kornat

  Dęblin 2020

  ISBN 978-83-66514-15-7

  czytaj książkę

   

  Asy polskiego lotnictwa wojskowego w 100-lecie pierwszego zestrzelenia

  Redakcja naukowa: Marek Grzegorzewski

  Dęblin 2020

  ISBN 978-83-64636-98-1

  czytaj książkę

   

  Bezpieczeństwo powietrzne.

  Siły zbrojne w sytuacjach kryzysowych

  Krzysztof Radwan, Adam Rurak

  Dęblin 2020

  ISBN 978-83-66514-02-7

  Seria wydawnicza: Bezpieczeństwo powietrzne, cz. 3

  czytaj książkę

   

  Bezpieczeństwo powietrzne.

  Proces zarządzania komponentem sił zbrojnych w sytuacjach kryzysowych w kontekście współczesnych zagrożeń niemilitarnych

  Krzysztof Radwan, Adam Rurak

  Dęblin 2020

  ISBN 978-83-66514-03-4

  Seria wydawnicza: Bezpieczeństwo powietrzne, cz. 4

  czytaj książkę

   

   

  Szkice z historii lotnictwa polskiego.

  Tom I. Polska myśl techniczna w okresie międzywojennym

  Redakcja naukowa: Adam Radomyski, Krzysztof Ogonowski, Andrzej Olejko

  Dęblin 2017

  ISBN 978-83-64636-68-4

  czytaj książkę

   

  Szkice z historii lotnictwa polskiego.

  Tom II. Udział lotnictwa w walkach o niepodległość na frontach II Wojny Światowej oraz wybrane aspekty funkcjonowania współczesnych sił powietrznych

  Redakcja naukowa: Adam Radomyski, Krzysztof Ogonowski, Andrzej Olejko

  Dęblin 2017

  ISBN 978-83-64636-70-7

  czytaj książkę

   

  Wypadki i incydenty lotnicze. Przyczyny - Badanie – Profilaktyka

  Tadeusz Compa, Jan Rajchel

  Dęblin 2018

  ISBN 978-83-64636-67-7

  czytaj książkę

   

  Lotnictwo Nowej Generacji.
  Strategie, technologie, rozwiązania
  Redakcja naukowa: 
  Adam Radomyski, Piotr Malinowski
  Dęblin 2019

  ISBN 978-83-64636-93-6

  czytaj książkę

   

  Bezpieczeństwo powietrzne.

  Wybrane aspekty

  Redakcja naukowa: Adam Rurak

  Dęblin 2018

  ISBN 978-83-64636-76-9

  Seria wydawnicza: Bezpieczeństwo powietrzne, cz. 1

  czytaj książkę

   

  Wykorzystanie samolotów szkolenia zaawansowanego w warunkach kryzysu militarnego

  Janusz Karpowicz, Adam Rurak

  Dęblin 2019

  ISBN 978-83-64636-87-5

  Seria wydawnicza: Bezpieczeństwo powietrzne, cz. 2

  czytaj książkę

   

  Pułkownik pilot Szczepan Ścibior przedstawiciel pokolenia II Rzeczypospolitej. 

  Wybór materiałów źródłowych: rozpracowanie, śledztwo i proces przed Najwyższym Sądem Wojskowym (1950–1952)

  Wybór, wstęp i opracowanie: 
  Marcin Kruszyński, Tomasz Osiński

  Dęblin 2019

  ISBN 978-83-64636-96-7

   
  Informacyjne przygotowanie pola walki w wojskach obrony przeciwlotniczej

  Redakcja naukowa: Adam Radomyski, Tomasz Kulik, Daniel Michalski

  Dęblin 2019

  ISBN 978-83-66514-05-8

  czytaj książkę

   

  Dziennik 31 VIII 1939 r.–23 II 1944 r.

  Stanisław Szablowski 

  Opracowanie i komentarz: Regina Szablowska-Lutyńska

  Dęblin 2018

  ISBN 978-83-64636-59-2

  Seria wydawnicza: Biblioteczka Podchorążego

  czytaj książkę

   

  Pułkownik pilot Szczepan Ścibior komendant dęblińskiej Szkoły Orląt w latach 1947–1951

  Dęblin 2019

  ISBN 978-83-66514-00-3

  Seria wydawnicza: Biblioteczka Podchorążego

  czytaj książkę

   

  Techniki pilotażu w lotach próbnych.
  Stateczność statyczna i dynamiczna samolotu

  Paweł Adamczuk Michał Burek 

  Dęblin 2019

  ISBN 978-83-64636-97-4

  czytaj książkę

   

  Organizacja transportu lotniczego

  Anna Kwasiborska, Małgorzata Żmigrodzka
  Dęblin 2018
  ISBN 978-83-64636-61-5

  czytaj książkę

   

  Szkolenie strzeleckie osób zajmujących się ochroną mienia i osób

  Krzysztof Ogonowski, Sebastian Mikusek
  Dęblin 2018

  ISBN 978-83-64636-83-7

  czytaj książkę

   

  Możliwości bazy lotniczej w ograniczaniu skutków ataków terrorystycznych z użyciem czynników masowego rażenia

  Daniel Kucharek

  Dęblin 2019
  ISBN 978-83-64636-85-1

  czytaj książkę

   

  STANAG 6001 Exam Practice Level 1 Speaking Skills
  Eliza Wielosz, Magdalena Krzemińska-Kuryzna
  Dęblin 2018
  ISBN 978-83-64636-86-8

  czytaj książkę

   

  STANAG 6001 Exam Practice Level 1 Reading and Writing Skills

  Eliza Wielosz, Magdalena Krzemińska-Kuryzna

  Dęblin 2018

  ISBN 978-83-64636-94-3

  czytaj książkę

   

  Bezpieczeństwo portów lotniczych i morskich.

  Problemy, trendy, przyszłe wyzwania

  Redakcja naukowa: Jacek Nowak, Adam Radomyski, Krzysztof Ogonowski, Marek Kustra

  Dęblin 2018

  ISBN 978-83-64636-91-2

  czytaj książkę

   

  Wybrane aspekty zastosowania bojowego lotnictwa. Tom III
  Redakcja naukowa: Adam Wetoszka, Andrzej Truskowski, Tomasz Kulik
  Dęblin 2019ISBN 978-83-64636-92-9

  ISBN 978-83-64636-92-9

  czytaj książkę

   

  Doskonalenie polskiego personelu latającego eskadr liniowych w latach 1921–1937. Analiza dokumentów szkolenia
  Andrzej Marciniuk

  Dęblin 2018

  ISBN 978-83-64636-89-9

  Seria wydawnicza: Biblioteka lotnicza. 

  Dokumenty. Tom II

  czytaj książkę

   

  Doskonalenie polskiego personelu lotnictwa bombowego w latach 1931–1937. Analiza dokumentów archiwalnych
  Andrzej Marciniuk

  Dęblin 2018
  ISBN 978-83-64636-90-5

  Seria wydawnicza: Biblioteka lotnicza. 

  Dokumenty. Tom III

  czytaj książkę

   

  Szkolenie lotnicze w 1937 roku. Instrukcja pilotażu

  Andrzej Marciniuk, Adam Rurak
  Dęblin 2018
  ISBN 978-83-64636-84-4

  Seria wydawnicza: Biblioteka lotnicza. 

  Dokumenty. Tom IV

  czytaj książkę

   

  Doskonalenie polskiego personelu lotnictwa myśliwskiego w latach 1921–1935
  Andrzej Marciniuk

  Dęblin 2019
  ISBN 978-83-66514-07-2

  Seria wydawnicza: Biblioteka lotnicza. 

  Dokumenty. Tom V

  czytaj książkę

   

  Systemy bezzałogowych statków powietrznych w przestrzeni powietrznej kontrolowanej

  Tomasz Gugała, Józef Żurek

  Dęblin 2019
  ISBN 978-83-66514-01-0

  czytaj książkę

   

  Obrona przeciwlotnicza w działaniach stabilizacyjnych

  Adam Radomyski

  Dęblin 2019
  ISBN 978-83-64636-99-8

  czytaj książkę

   

  Procedury operacyjne przewoźnika lotniczego

  Tadeusz Compa, Katarzyna Kostur-Balcerzak, Tomasz Balcerzak 

  Dęblin 2020
  ISBN 978-83-66514-06-5

  czytaj książkę

   

  Wybrane aspekty zabezpieczenia nawigacji lotniczej
  Redakcja naukowa: Janusz Ćwiklak
  Dęblin 2019
  ISBN 978-83-66514-04-1
  Seria wydawnicza: Współczesna nawigacja. Tom I

  czytaj książkę

   

  Wybrane aspekty zabezpieczenia nawigacji lotniczej. Część 2
  Redakcja naukowa: Janusz Ćwiklak
  Dęblin 2020
  ISBN 978-83-66514-09-6
  Seria wydawnicza: Współczesna nawigacja. Tom II

  czytaj książkę

   

  Sylwetki zawodowe wojskowego kontrolera i nawigatora oraz 

  instruktora przygotowującego kandydatów na te stanowiska pracy
  Janusz Ślusarski, Wioleta Tomczyk
  Dęblin 2018
  ISBN 978-83-64636-50-9

  czytaj ksiażkę

   

  Bezpieczeństwo w transporcie. Międzynarodowy i krajowy system transportowy
  Redakcja naukowa: Adam Radomyski, Roksana Konstanty

  Dęblin 2018
  ISBN 978-83-64636-62-2

  czytaj książkę

   

  Modele biznesowe linii lotniczych

  Adam Radomyski

  Dęblin 2018

  ISBN 978-83-64636-81-3

  czytaj książkę

   

  Wyzwania i rozwój obrony powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej. 

  Obronność RP XXI wieku
  Redakcja naukowa: Adam Radomyski Piotr Malinowski Daniel Michalski

  Dęblin 2018
  ISBN 978-83-64636-88-2

  czytaj książkę

   

  Metodyka przygotowania akademickich prac dyplomowych 

  z elementami teorii poznania i metodologii nauk
  Janusz Karpowicz
  Dęblin 2018
  ISBN 978-83-64636-82-0

  czytaj książkę

   

  Lotnictwo cywilne w polityce Federacji Rosyjskiej w latach 1991–2012

  Małgorzata Żmigrodzka

  Dęblin 2018

  ISBN 978-83-64636-58-5

  czytaj książkę

   

  Estimation process analysis of identification effectiveness of small turbojet engine with intelligent control

  scientific edition Marek Grzegorzewski; translation Maciej Maciejowski

  Dęblin 2018

  ISBN 978-83-64636-80-6

  czytaj książkę

   

  Lotnictwo cywilne. Klasyfikacja, podstawy prawne, operacje, bezpieczeństwo

  Jacek Nowak, Eugeniusz Zabłocki

  Dęblin 2018

  ISBN 978-83-64636-63-9

  czytaj książkę

   

  Lotnictwo w konfliktach krótkotrwałych i o małej intensywności

  Adam Wetoszka

  Dęblin 2019

  ISBN 978-83-64636-64-6

  czytaj książkę

   

  Wybrane problemy teorii bezpieczeństwa ekonomicznego państwa
  Janusz Płaczek
  Dęblin 2020
  ISBN 978-83-66514-08-9

  czytaj książkę

   

  Szkolenie selekcyjne kandydatów na pilotów wojskowych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

  Dariusz Bogusz

  Dęblin 2020

  ISBN 978-83-66514-11-9

  czytaj książkę 

   

  95 lat Szkoły Orląt na tle rozwoju lotnictwa polskiego
  Redakcja naukowa: 
  Marcin Kruszyński, Tomasz Osiński, Marcin Paluch
  Dęblin 2020

  ISBN 978-83-66514-12-6

  czytaj książkę

   

  Selekcja i szkolenie lotnicze pilotów wojskowych w Wielkiej Brytanii

  Dariusz Bogusz

  Dęblin 2021

  ISBN 978-83-66514-22-5

  czytaj książkę

   

  Kondycyjno-sprawnościowe przygotowanie do lotów

  Robert Jędrys, Michał Breszka, Krzysztof Kowalczuk

  Dęblin 2020

  ISBN 978-83-66514-10-2

  czytaj książkę