Ocena nauczycieli akademickich

 • Udział w konferencjach

  Zasady realizowania wyjazdów konferencyjnych reguluje Zarządzenie Rektora - Komendanta nr 6 z dn. 5 stycznia 2018 r. odnośnik do pliku.

  Postępowanie:

  1. Planowanie wyjazdów konferencyjnych powinno być oparte na planie wyjazdów krajowych (odnośnik do pliku) oraz zagranicznych (odnośnik do pliku) sporządzonych w pionie Prorektora ds. naukowych. Plan opracowywany jest na podstawie danych przesłanych przez kierowników jednostek organizacyjnych Uczelni, w drugiej połowie roku kalendarzowego poprzedzającego rok, którego plan dotyczy. Do planu zgłaszane są konferencje, które mają być finansowane nie tylko ze środków Akademii, ale również z innych środków, np. projektowych.
  2. Konferencja oraz zgłaszane na nią wystąpienia muszą być tematycznie zgodne z prowadzonymi w LAW badaniami naukowymi, strategią rozwoju naukowego LAW, a także zgodne deklarowaną dyscypliną naukową osoby wyjeżdżającej.
  3. Wyjazd na konferencję powinien wiązać się z publikacją naukową w czasopiśmie lub wydawnictwie znajdującym się na liście MNiSW.
  4. Całkowity, rzeczywisty koszt wyjazdu konferencyjnego, liczony na podstawie rzetelnie sprawdzonych danych, nie powinien przekroczyć:
    • 12 000 zł w przypadku wyjazdu konferencyjnego zagranicznego,
    • 4 000 zł w przypadku wyjazdu konferencyjnego krajowego.
  5. Wnioski na konferencję, przygotowane wg. Wzoru (odnośnik do dokumentu), należy składać do Biura ds. nauki i rozwoju co najmniej 14 dni przed planowanym terminem wniesienia opłaty konferencyjnej.
  6. Ostateczną decyzję o realizacji wyjazdu na konferencję podejmuje Rektor - Komendant na podstawie złożonego wniosku.

   

  Załączniki do wniosku:

  1. Zaproszenie na konferencję lub wydruk ze strony internetowej konferencji zawierający: dane organizatorów, nazwę konferencji, miejsce i datę konferencji, opłaty konferencyjne, możliwości opublikowania artykułu oraz inne informacje dotyczące konferencji mające wpływ na merytoryczną ocenę wniosku.
  2. Za każdą osobę wskazaną we wniosku: potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia z zaznaczeniem czy prezentowanie prac naukowych ma charakter wystąpienia publicznego czy inną formę, streszczenie artykułu (z podaniem wszystkich współautorów wraz z ich afiliacją).
  3. Inny artykuł równolegle zgłaszany do wydruku w czasopiśmie naukowym poprzez bezpośrednie zgłoszenie do redakcji ze wskazaniem danych kontaktowych do wybranego czasopisma (w przypadku wyjazdu na konferencję zagraniczną wskazane czasopismo powinno mieć punktację co najmniej 10 pkt na liście MNiSW).
   

   

 • Opłaty publikacyjne i tłumaczenia

  Przed wniesieniem opłaty publikacyjnej lub zgłoszeniem artykułu naukowego do tłumaczenia należy za pośrednictwem Biura ds. nauki i rozwoju złożyć wniosek (odnośnik do dokumentu) do Rektora - Komendanta.

   

  We wniosku należy ująć następujące informacje dotyczące artykułu naukowego: wskazać autorów artykułu wraz z ich afiliacjami, tytuł artykułu naukowego, nazwę czasopisma wraz z numerem ISSN lub nazwę wydawnictwa (wg. listy MNiSW), liczbę punktów za publikację.

   

  We wniosku należy wskazać także źródło finansowania (grant zewnętrzny lub badania własne LAW) oraz szacowane koszty tłumaczenia lub wydania publikacji.

   

  Schemat postępowania wniosek o tłumaczenie publikacj

 • Biuro ds. nauki i rozwoju

  Biuro ds. nauki i rozwoju realizuje i koordynuje zadania związane z obsługą administracyjną działalności naukowej w tym upowszechnianiem nauki i komercjalizacją wyników działalności naukowej, pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych oraz współpracą z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

  Kontakt do biura: 

  e-mail: biuro_ds.nauki@law.mil.pl

  tel.: 261 518 185

   

   

  Pracownicy biura:

   

  Agata Bartosik

  • procedowanie wniosków dotyczących badań własnych oraz zakupu aparatury i oprogramowania,
  • procedowanie wniosków o udział w konferencjach naukowych,
  • procedowanie wniosków o tłumaczenie i publikowanie artykułów naukowych, 
  • wsparcie w pozyskiwaniu finansowania i dofinansowania z funduszy UE i innych organów i instytucji przeznaczonych dla uczelni i jednostek naukowych,

  tel.: 261 518 234

  a.bartosik@law.mil.pl

    

  Wioletta Kasperska

  • koordynowanie procesu działalności naukowej w ramach dyscyplin naukowych oraz przygotowywanie danych do procesu ewaluacji,
  • prowadzenie ewidencji dorobku naukowego i dydaktycznego pracowników,
  • udział w przygotowywaniu i sprawdzanie merytorycznej poprawności rankingów działalności naukowej na potrzeby zarządzania Uczelni,

  tel.: 261 518 234

  w.kasperska@law.mil.pl

   

  Paulina Bargiel

  • prowadzenie dokumentacji związanej z postępowaniem w sprawie nadania stopnia doktora,
  • koordynacja procesu zgłaszania autorskich praw do własności intelektualnej oraz ich komercjalizacji,
  • koordynacja procesu organizacji konferencji w LAW,
  • koordynacja rozwoju infrastruktury laboratoryjnej związanej z rozwojem naukowym Uczelni,

  tel.: 261 518 232

  p.bargiel@law.mil.pl

   

  Małgorzata Pisarska

  • procedowanie wniosków o udział w konferencjach naukowych,
  • przygotowywanie rocznych planów wyjazdów na konferencje,
  • obsługa projektów Ministra Obrony Narodowej w Uczelni,
  • procedowanie wniosków o nagrody Ministra Obrony Narodowej dla nauczycieli akademickich oraz Rektora-Komendanta,
  • uczelniany koordynator systemu POL-on,

  tel.: 261 518 185

  m.pisarska@law.mil.pl