Tryb postępowania rekrutacyjnego

Proces rekrutacji oraz informacje dla kandydatów na cywilne stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia w roku akademickim 2020/2021

 

Rekrutacja na studia cywilne I stopnia krok po kroku

Zgłoszenia kandydatów na studia przyjmowane są wyłącznie w trybie rejestracji internetowej, obsługiwanej przez system internetowej rejestracji kandydatów (IRK).
 Aby zostać przyjętym na studia i stać się studentem Lotniczej Akademii Wojskowej należy spełnić następujące warunki:
KROK 2: wypełnij wszystkie wymagane pola dotyczące danych osobowych (m.in. imię i nazwisko, adres do korespondencji, telefon itd.);
KROK 3: dokonaj wyboru kierunku (lub kierunków) studiów, na które chcesz być przyjęty;
KROK 4: po otrzymaniu wyników matury wprowadź je NIEZWŁOCZNIE na swoim koncie w internetowej rejestracji kandydatów (w przedmiocie do wyboru wprowadź wynik najlepiej zdanego przedmiotu spośród przedmiotów do wyboru), a w przypadku studiów drugiego stopnia wprowadź ocenę z dyplomu oraz średnią z toku ukończonych studiów stanowiących podstawę przyjęcia;
KROK 5: załaduj swoje zdjęcie (bez nakrycia głowy, na jasnym tle), to zdjęcie będzie również zamieszczone w Twojej legitymacji studenckiej;
KROK 6:  dokonaj opłaty rekrutacyjnej
KROK 7: czekaj na informację o wstępnym zakwalifikowaniu na listę kandydatów (otrzymasz ją na swoje konto w internetowej rejestracji kandydatów oraz znajdziesz na stronie internetowej Akademii);
KROK 8: gdy otrzymasz informację o wstępnym zakwalifikowaniu na wybrany kierunek studiów – złóż  komplet wymaganych dokumentów w miejscu i terminie wskazanym przez Akademię. Szczegóły sprawdź na stronie law.mil.pl Podanie o przyjęcie na studia należy pobrać z IRK. Wszystkie dane wpisane przez Ciebie w elektronicznym formularzu, zostaną automatycznie umieszczone w podaniu. Pamiętaj o podpisaniu podania we wszystkich wymaganych miejscach;
KROK 9: po wstępnym zakwalifikowaniu i złożeniu kompletu dokumentów zostaniesz wpisany na listę studentów;
KROK 10: weź udział w uroczystej immatrykulacji i złóż ślubowanie - zostaniesz przyjęty w poczet studentów "Szkoły Orląt"!
Pamiętaj, że data podana jako koniec rekrutacji elektronicznej na studia jest ostatnim dniem, w którym możesz dokonać rejestracji w systemie IRK uzupełniając swoje dane osobowe, wybrać kierunek studiów oraz uzupełnić wyniki matury czy uzupełnić ocenę z dyplomu oraz średnią z toku studiów.
O wynikach postępowania kwalifikacyjnego zawiadamia się kandydatów poprzez umieszczenie listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na stronie internetowej Akademii oraz drogą elektroniczną w systemie internetowej rejestracji kandydatów (IRK).
Osoby, które nie zostały zakwalifikowane na studia z powodu wyczerpania limitu miejsc umieszczane są na liście rezerwowej. W przypadku zwalniania się miejsc na liście osób zakwalifikowanych na studia, osoby z listy rezerwowej zostaną zakwalifikowane na studia, z zachowaniem kolejności wynikającej z listy rankingowej.
 
Jeżeli w wyznaczonym terminie nie możesz dostarczyć dokumentów osobiście, możesz wyznaczyć pełnomocnika, który w Twoim imieniu dokona wszelkich formalności. Żeby złożenie dokumentów przebiegało pomyślnie, pełnomocnik musi mieć ze sobą:
1. Komplet dokumentów;
2. Podpisane przez Ciebie pełnomocnictwo