Studia podyplomowe

Kandydaci zakwalifikowani na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:

  1. podpisany kwestionariusz osobowy wygenerowany z systemu IRK, który stanowi jednocześnie podanie o przyjęcie na studia;
  2. dyplom ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu w chwili składania dokumentów);
  3. dwie aktualne fotografie (35mm x 45mm);
  4. dowód osobisty lub paszport do wglądu w chwili składania dokumentów.

Niezłożenie w wyznaczonym terminie kompletu dokumentów jest równoznaczne z rezygnacją z ubiegania się o przyjęcie na studia. 

 

Opłata za I semestr - 2500 zł

Opłata za II semestr - 2500 zł
Opłata za całość studiów podyplomowych - 5000 zł