Studia podyplomowe

 • Studia podyplomowe prowadzone są przez Wydział Bezpieczeństwa Lotniczego.
 • Decyzję o przyjęciu kandydata na studia podejmuje Dziekan Wydziału, który jest organizatorem studiów oraz sprawuje nadzór organizacyjny i merytoryczny nad studiami.
 • Przyjęcie na studia następuje z chwilą wydania decyzji o przyjęciu przez Dziekana i umieszczenia na liście uczestników studiów.
 • Wykładowcami są nauczyciele akademiccy Lotniczej Akademii Wojskowej, Akademii Sztuki Wojennej, innych uczelni a także pracownicy instytucji państwowych.
 • Program kształcenia obejmuje 203 godziny i jest realizowany w dwóch semestrach.
 • Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie określonych w programie studiów efektów uczenia się i co najmniej 30 punktów ECTS, złożenie wymaganych tokiem studiów zaliczeń i egzaminów oraz złożenie pracy końcowej i egzaminu końcowego.
 • Zajęcia odbywają się zgodnie z rozkładem zajęć, w dni wolne od pracy – w soboty i niedziele.
 • Ostatni zjazd w semestrze II przeznaczony jest do przedstawienia pisemnej pracy końcowej i egzaminu końcowego .
 • Każdy przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę.
 • Uczestnicy studiów mają do dyspozycji księgozbiór Biblioteki Głównej Lotniczej Akademii Wojskowej.
 • Niestacjonarne studia podyplomowe są płatne. Wysokość czesnego ustala Senat Uczelni. Jest ona podawana w zarządzeniu Rektora - Komendanta LAW.
 • Absolwenci studiów, po spełnieniu wymogów dydaktycznych, po przedstawieniu pisemnej pracy końcowej oraz po pozytywnym zdaniu egzaminu końcowego, uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.