Studia podyplomowe

1. Studia podyplomowe prowadzone są przez Wydział Bezpieczeństwa Lotniczego.
2. Decyzję o przyjęciu kandydata na studia podejmuje kierownik studiów podyplomowych.
3. Dziekan Wydziału Bezpieczeństwa Lotniczego, jest organizatorem studiów oraz sprawuje nadzór organizacyjny i merytoryczny nad studiami.
4. Przyjęcie na studia następuje z chwilą wpisania na listę uczestników przez kierownika studiów podyplomowych.
5. Wykładowcami są nauczyciele akademiccy Lotniczej Akademii Wojskowej, Akademii Sztuki Wojennej, innych uczelni a także pracownicy instytucji państwowych.
6.  Studia podyplomowe realizowane są w formie niestacjonarnej – ZAJĘCIA PROWADZONE SĄ W FORMIE ZDALNEJ!
7. Program kształcenia obejmuje 208 godzin i jest realizowany w dwóch semestrach.
8. Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie określonych w programie studiów efektów uczenia się i co najmniej 30 punktów ECTS, złożenie wymaganych tokiem studiów zaliczeń i egzaminów oraz złożenie pracy końcowej i egzaminu końcowego.
9. Zajęcia odbywają się zgodnie z rozkładem zajęć, w dni wolne od pracy: soboty i niedziele.
10. Ostatni zjazd w semestrze II przeznaczony jest do przedstawienia pisemnej pracy końcowej i egzaminu końcowego.
11. Każdy przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę.
12. Uczestnicy studiów mają do dyspozycji księgozbiór Biblioteki Głównej Lotniczej Akademii Wojskowej.
13. Studia podyplomowe są płatne. Wysokość czesnego ustala Senat Uczelni i podawany jest w zarządzaniu Rektora - Komendanta LAW.
14. Absolwenci studiów, po spełnieniu wymogów dydaktycznych, po przedstawieniu pisemnej pracy końcowej oraz po pozytywnym zdaniu egzaminu końcowego, uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.