Studia podyplomowe

Wydział Bezpieczeństwa Lotniczego Lotniczej Akademii Wojskowej oferuje kształcenie na studiach podyplomowych w dwóch specjalnościach:

– bezpieczeństwo lotnicze,

– zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej.

 

Kontakt: podyplomowe-wbl@law.mil.pl

 

Kierownik Studiów Podyplomowych: dr Małgorzata Matraszek
tel. 607-959-837 

 

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 -15.30
 

Specjalność bezpieczeństwo lotnicze 

 

Celem kształcenia na studiach podyplomowych w specjalności bezpieczeństwo lotnicze jest pogłębienie wiedzy z zakresu: oceny zagrożeń w występujących w środowisku lotniczym; ochrony lotnictwa i lotnisk; ratownictwa lotniskowego; zarządzania bezpieczeństwem, działalności operacyjnych służb lotniskowych, prawa lotniczego, szeroko rozumianego transportu lotniczego (w tym materiałów niebezpiecznych).

 

Studia pozwalają pogłębić i rozszerzyć wiedzę z zakresu:

− regulacji prawnych dotyczących bezpieczeństwa lotniczego;

− działalności lotniskowych służb bezpieczeństwa i procedur bezpieczeństwa obowiązujących w portach lotniczych;

− oceny zagrożeń bezpieczeństwa i jego monitorowania w portach lotniczych;

− ochrony lotnisk, infrastruktury lotniskowej oraz systemów informacyjnych;

− prowadzenia działań ewakuacyjno-ratowniczych pasażerów statków powietrznych oraz osób znajdujących się w portach lotniczych;

− działalności lotniskowych służb operacyjnych i służb bezpieczeństwa.

 

Absolwenci studiów podyplomowych w specjalności bezpieczeństwo lotnicze cechować się będą:

− profesjonalnym przygotowaniem do rozwiązywania problemów związanych 
   z zapewnieniem bezpieczeństwa w lotnictwie;

− znajomością krajowych i międzynarodowych regulacji prawnych dotyczących procedur bezpieczeństwa i postępowania z osobami naruszającymi prawo;

− zdolnością do oceny zagrożeń występujących w lotnictwie i przeciwdziałania tym zagrożeniom;

− znajomością procedur bezpieczeństwa obowiązujących w lotnictwie;

− umiejętnością rozwiązywania problemów związanych z bezpieczeństwem  na lotniskach;

− umiejętnością organizowania pomocy i koordynowania działań ratowniczych zagrożonych statków powietrznych;

− umiejętnością kierowania zespołami ludzkimi.

 

Osiągnięcie założonych celów uczenia realizowane będzie poprzez:

− tworzenie warunków do zdobywania wiedzy z zakresu prawa, przepisów narodowych i międzynarodowych (w tym UE) dotyczących bezpieczeństwa i ochrony lotnictwa cywilnego;

− prowadzenie analiz procedur bezpieczeństwa obowiązujących w lotnictwie, ze szczególnym uwzględnieniem portów lotniczych;

− rozwiązywanie problemów związanych zagrożeniami występującymi w lotnictwie, ze szczególnym uwzględnieniem portów lotniczych;

− doskonalenie wiedzy z zakresu znajomości procedur bezpieczeństwa obowiązujących w lotnictwie.

 

Specjalność zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej 

 

Głównym celem kształcenia na studiach podyplomowych w specjalności zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej jest przygotowanie słuchaczy w zakresie zarządzania w sytuacjach kryzysowych, które obejmują całokształt zagadnień w sferze przeciwdziałania zdarzeniom kryzysowym (działania prewencyjne), w trakcie ich trwania (zwalczanie, działania ratownicze), a także po ich zaistnieniu (likwidacja skutków) głównie dla organów terenowej administracji państwowej i samorządowej oraz instytucji i podmiotów zajmujących się bezpieczeństwem państwa (m.in. wojska i służb państwowych). Zakres i tematyka kształcenia obejmie wybrane zagadnienia z zasad Zarządzania Kryzysowego wynikające z zadań pełnionych na różnych szczeblach administracji rządowej, samorządowej i ze specyfiki środowiska lokalnego.

 

Studia umożliwiają pogłębienie i rozszerzenie wiedzy z zakresu:

− regulacji prawnych dotyczących zarzadzania kryzysowego i bezpieczeństwa publicznego;

− problematyki zarządzania kryzysowego w systemie bezpieczeństwa państwa;

− oceny zagrożeń kryzysowych i metodologii ich monitorowania i diagnozowania;

− ochrony infrastruktury krytycznej;

− prowadzenia działań ewakuacyjno-ratowniczych ludności i obiektów znajdujących się w rejonie administracyjnym systemu zarządzania kryzysowego;

− działalności służb reagowania kryzysowego i współdziałania w sytuacjach kryzysowych;

− systemów wspomagania informatycznego procesów zarządzania kryzysowego.

 

Absolwenci studiów podyplomowych w specjalności zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej mogą znaleźć zatrudnienie w charakterze kierowników, specjalistów, doradców, ekspertów lub inspektorów w:

- strukturach organizacyjnych Zarządzania Kryzysowego przy urzędach wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz w instytucjach samorządowych różnych szczebli;

- jednostkach i instytucjach wojskowych, jednostkach Państwowej Staży Pożarnej i Policji różnych szczebli;

- formacjach Obrony Cywilnej Kraju i instytucjach związanych z zarządzaniem kryzysowym;

- strukturach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji;

- zakładach i firmach, które realizują zadania z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego;

 

Słuchacze uzyskają umiejętności:

- wdrażania nowoczesnych systemów Zarządzania Kryzysowego, wynikających z rodzaju pełnionej funkcji na zajmowanym stanowisku, w strukturach organizacyjnych na poszczególnych poziomach administracji;

- sprawnej identyfikacji zagrożenia i reakcji na nie w ramach systemu Zarządzania Kryzysowego;

- właściwego postrzegania roli administracji samorządowej nakreślonej Ustawą o zarządzaniu kryzysowym i innych aktach normatywno-prawnych;

- współpracy i współdziałania w zespołach kadry kierowniczej administracji publicznej rządowej i samorządowej (gmin, powiatów, województw), na stanowiskach związanych z szeroko rozumianym pojęciem zarządzania kryzysowego.