Studia podyplomowe

Wydział Bezpieczeństwa Lotniczego Lotniczej Akademii Wojskowej oferuje kształcenie na studiach podyplomowych w dwóch specjalnościach w roku akademickim 2022/2023:\
 • bezpieczeństwo lotnicze,
 • zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej.

Kierownik Studiów Podyplomowych: dr Małgorzata Matraszek
e-mail: podyplomowe-wbl@law.mil.pl
tel.: 607-959-837 
Kontakt od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 -15.30.

1. Specjalność bezpieczeństwo lotnicze 

Studia przeznaczone są dla absolwentów uczelni cywilnych i wojskowych zatrudnionych w branży lotniczej, w tym przede wszystkim zajmujących się szeroko rozumianą problematyką bezpieczeństwa lotniczego. Celem kształcenia na studiach jest pogłębienie wiedzy z zakresu: oceny zagrożeń w występujących w środowisku lotniczym; ochrony lotnictwa i lotnisk; ratownictwa lotniskowego; zarządzania bezpieczeństwem, działalności operacyjnych służb lotniskowych, prawa lotniczego, szeroko rozumianego transportu lotniczego, w tym lotniczego transportu materiałów niebezpiecznych.

Studia pozwalają pogłębić i rozszerzyć wiedzę z zakresu:
 • regulacji prawnych dotyczących bezpieczeństwa lotniczego;
 • działalności lotniskowych służb bezpieczeństwa i procedur bezpieczeństwa obowiązujących w portach lotniczych;
 • oceny zagrożeń bezpieczeństwa i jego monitorowania w portach lotniczych;
 • ochrony lotnisk, infrastruktury lotniskowej oraz systemów informacyjnych;
 • prowadzenia działań ewakuacyjno-ratowniczych pasażerów statków powietrznych oraz osób znajdujących się w portach lotniczych;
 • działalności lotniskowych służb operacyjnych i służb bezpieczeństwa.

Absolwenci studiów podyplomowych w specjalności bezpieczeństwo lotnicze cechować się będą:
 • profesjonalnym przygotowaniem do rozwiązywania problemów związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w lotnictwie;
 • znajomością krajowych i międzynarodowych regulacji prawnych dotyczących procedur bezpieczeństwa i postępowania z osobami naruszającymi prawo;
 • zdolnością do oceny zagrożeń występujących w lotnictwie i przeciwdziałania tym zagrożeniom;
 • znajomością procedur bezpieczeństwa obowiązujących w lotnictwie;
 • umiejętnością rozwiązywania problemów związanych z bezpieczeństwem
 • na lotniskach;
 • umiejętnością organizowania pomocy i koordynowania działań ratowniczych zagrożonych statków powietrznych;
 • umiejętnością kierowania zespołami ludzkimi.

Osiągnięcie założonych celów uczenia realizowane będzie poprzez:
 • tworzenie warunków do zdobywania wiedzy z zakresu prawa, przepisów narodowych i międzynarodowych (w tym UE) dotyczących bezpieczeństwa i ochrony lotnictwa cywilnego;
 • prowadzenie analiz procedur bezpieczeństwa obowiązujących w lotnictwie, ze szczególnym uwzględnieniem portów lotniczych;
 • doskonalenie wiedzy z zakresu znajomości procedur bezpieczeństwa obowiązujących w lotnictwie;
 • rozwiązywanie problemów związanych zagrożeniami występującymi w lotnictwie, ze szczególnym uwzględnieniem portów lotniczych.
 
2.   Specjalność zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej 
 
Studia są skierowane do przedstawicieli takich grup zawodowych jak Policja, Straż Miejska, Straż Pożarna, wojsko, służba zdrowia, pracownicy obrony cywilnej, kadra kierownicza przedsiębiorstw przemysłowych, a także wszystkich zainteresowanych problemami bezpieczeństwa społecznego w sytuacjach zagrożeń dla życia, zdrowia, mienia obywateli oraz zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego, na poszczególnych szczeblach administracji państwowej i samorządowej. Studia przeznaczone są dla absolwentów uczelni cywilnych i wojskowych. Zakres i tematyka kształcenia obejmie zagadnienia z zasad zarządzania kryzysowego wynikające z zadań pełnionych na różnych szczeblach administracji rządowej, samorządowej i ze specyfiki środowiska lokalnego.
 
Studia umożliwiają pogłębienie i rozszerzenie wiedzy z zakresu:
 • regulacji prawnych dotyczących zarzadzania kryzysowego i bezpieczeństwa publicznego;
 • problematyki zarządzania kryzysowego w systemie bezpieczeństwa państwa;
 • oceny zagrożeń kryzysowych i metodologii ich monitorowania i diagnozowania;
 • ochrony infrastruktury krytycznej;
 • prowadzenia działań ewakuacyjno-ratowniczych ludności i obiektów znajdujących się w rejonie administracyjnym systemu zarządzania kryzysowego;
 • działalności służb reagowania kryzysowego i współdziałania w sytuacjach kryzysowych;
 • systemów wspomagania informatycznego procesów zarządzania kryzysowego.
 
Absolwenci studiów podyplomowych Zarządzanie Kryzysowe w Administracji Publicznej mogą znaleźć zatrudnienie w charakterze kierowników, specjalistów, doradców, ekspertów lub inspektorów w:
 • strukturach organizacyjnych Zarządzania Kryzysowego przy urzędach wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz w instytucjach samorządowych różnych szczebli;
 • jednostkach i instytucjach wojskowych, jednostkach Państwowej Staży Pożarnej i Policji różnych szczebli;
 • formacjach Obrony Cywilnej Kraju i instytucjach związanych z zarządzaniem kryzysowym;
 • strukturach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji;
 • zakładach i firmach, które realizują zadania z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego.
 
Uczestnicy uzyskają umiejętności:
 • wdrażania nowoczesnych systemów Zarządzania Kryzysowego, wynikających z rodzaju pełnionej funkcji na zajmowanym stanowisku, w strukturach organizacyjnych na poszczególnych poziomach administracji;
 • sprawnej identyfikacji zagrożenia i reakcji na nie w ramach systemu Zarządzania Kryzysowego;
 • właściwego postrzegania roli administracji samorządowej nakreślonej Ustawą o zarządzaniu kryzysowym i innych aktach normatywno-prawnych;
 • współpracy i współdziałania w zespołach kadry kierowniczej administracji publicznej rządowej i samorządowej (gmin, powiatów, województw), na stanowiskach związanych z szeroko rozumianym pojęciem zarządzania kryzysowego.