side image
Internetowa Rejestracja Kandydatów
zobacz więcej

Rekrutacja na studia wojskowe

Rekrutacja na studia wojskowe w LAW - Etap I

Rekrutacja na studia wojskowe w LAW
I etap rekrutacji
Wniosek o powołanie do służby kandydackiej



Zgłoszenia kandydatów na studia wojskowe są przyjmowane w trybie rejestracji internetowej, obsługiwanej przez system internetowej rejestracji kandydatów (IRK) zgodnie z informacją zawartą w systemie.





W 2020 r. ilość miejsc wynosi 116 z podziałem na specjalności:



Pilot samolotu bojowego naddźwiękowego - 20 miejsc



Pilot samolotu transportowego wielosilnikowego - 20 miejsc



Pilot śmigłowca - 20 miejsc



Pilot - operator bezzałogowych statków powietrznych - 18 miejsc



Nawigator naprowadzania – 8



Ruch lotniczy – 10



Ogólnologistyczna - 20 miejsc

Rekrutacja na studia wojskowe w LAW - Etap II

Rekrutacja na studia wojskowe w LAW
Kolejny etap rekrutacji
szkolenie sprawdzające na urządzeniu symulacji lotu "Selekcjoner"


Zakończyliśmy pierwszy etap rekrutacji tj. etap przyjmowania wniosków o powołanie do służby kandydackiej w Lotniczej Akademii Wojskowej.

Kolejnym etapem postępowania rekrutacyjnego w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunek Lotnictwo i kosmonautyka w grupie osobowej pilotów, jest rozpoczęte z dniem 22.06.2020 roku szkolenie sprawdzające na urządzeniu symulacji lotu "Selekcjoner".

Więcej informacji na temat szkolenia:

 • Szkolenie sprawdzające predyspozycje kandydatów do pełnienia służby w powietrzu na rok akademicki 2020/2021

  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 lipca 2019 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz.U. 2019 poz. 1475) oraz Harmonogramem rekrutacji na studia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w roku akademickim 2020/2021, z dniem 22.06.2020 roku rozpoczęło się szkolenie sprawdzające na urządzeniu symulacji lotu "Selekcjoner".

  Szkolenie obejmuje dwa ćwiczenia - pierwsze to sprawdzenie umiejętności wykonania podstawowych figur pilotażu (lot po prostej, zakręty, wznoszenie, zniżanie) oraz sprawdzenie techniki pilotowania połączonej z testem psychologicznym (prostych działań arytmetycznych, zapamiętywania symboli, rozpoznawaniu kształtów, itp.).

  Loty sprawdzające są poprzedzone lotem zapoznawczym, który nie podlega ocenie. Całkowity czas szkolenia praktycznego na symulatorze wynosi około 1,5 godziny. Reakcja szkolonego w trakcie testów psychologicznych oraz utrzymanie nakazanych warunków lotu są uwzględnione w procesie automatycznej oceny kandydata. W oparciu o wprowadzoną do systemu skalę ocen wygenerowywany jest wynik końcowy w formie oceny ogólnej.

  Warunkiem niezbędnym do przystąpienia do egzaminów wstępnych jest uzyskanie oceny co najmniej  ogólnej dostatecznej ze szkolenia sprawdzającego.

  Informacje organizacyjne:

  Biuro obsługi studenta LAW  informuje kandydatów o zbliżającym się terminie szkolenia sprawdzającego.

  Kandydaci są zobligowani do przybycia do LAW w dniu poprzedzającym szkolenie sprawdzające. Podczas szkolenia otrzymają bezpłatne zakwaterowanie oraz wyżywienie.

  Spotkanie informacyjne z kandydatami jest prowadzone każdorazowo w dniu badań o godz. 7.40 w sali nr B-6 (półpiętro) Akademickiego Centrum Szkolenia Lotniczego, gdzie zostają zapoznani z zasadami BHP, wyposażeniem kabiny symulatora lotu, scenariuszami lotów oraz metodyką oceny lotów.

  Uwaga:

  Niniejsze wymagania dotyczą kandydatów ubiegających się o specjalność studiów: pilotaż statku powietrznego.

Rekrutacja na studia wojskowe w LAW - Etap III

Rekrutacja na studia wojskowe w LAW
Kolejny etap rekrutacji
egzaminy ze sprawności fizycznej oraz rozmowy kwalifikacyjne

Jednym z etapów postępowania rekrutacyjnego do Lotniczej Akademii Wojskowej są egzaminy ze sprawności fizycznej oraz rozmowy kwalifikacyjne. Od 16 sierpnia br. kandydaci na studia wojskowe walczą o miejsce w murach „Szkoły Orląt”. Ze względu na stan zagrożenia epidemiologicznego, rekrutacja odbywa się z zachowaniem szczególnych zasad reżimu sanitarnego.

Kandydaci musieli zmierzyć się z 4 testami sprawnościowymi, które obejmowały następujące konkurencje: kobiety - uginanie ramion na ławeczce, bieg zygzakiem „koperta”, skłony tułowia w przód w czasie 2 minut, pływanie 50 m stylem dowolnym; mężczyźni - podciąganie na drążku wysokim, bieg zygzakiem „koperta”, słony tułowia w przód w czasie 2 minut, pływanie 50 m stylem dowolnym.

Ostatnim etapem ubiegania się o miejsce w Alma Mater są rozmowy kwalifikacyjne, podczas których oceniana będzie ogólna wiedza lotnicza, motywacja do służby oraz dodatkowe osiągnięcia przydatne w służbie wojskowej.

Wszystkim kandydatom życzymy powodzenia!

Opłaty z tytułu egzaminów wstępnych (rekrutacyjnej) w wysokości 100 zł należy dokonać na rachunek:

Lotnicza Akademia Wojskowa, ul. Dywizjonu 303 nr 35,
08-521 Dęblin.
Nr rachunku:
12 1020 3147 0000 8402 0085 9934
z dopiskiem – rekrutacja na studia wojskowe