Studia cywilne I stopnia

 
SPOSÓB PRZELICZANIA OCEN ZE ŚWIADECTW RÓWNORZĘDNYCH ODPOWIEDNIM POLSKIM DOKUMENTOM 
 
Osoby dysponujące zagranicznym świadectwem równoważnym z polskim świadectwem dojrzałości, rekrutowane na studia pierwszego stopnia podlegają kwalifikacji na podstawie wyników na tym świadectwie. Przeliczenia ocen na punkty dokonuje Komisja Rekrutacyjna.
 
Osoby dysponujące świadectwem ukończenia zagranicznej szkoły równorzędnej polskiej szkole ponadgimnazjalnej, a nie posiadające na świadectwie równoważnym z polskim świadectwem dojrzałości ocen równorzędnych ocenom polskiej matury z przedmiotów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym, kwalifikowane na studia pierwszego stopnia rekrutowane są na podstawie ocen dokumentujących podstawę kwalifikacji. Decyzję o uznaniu ocen w postępowaniu kwalifikacyjnym podejmuje Komisja Rekrutacyjna, która dokonuje przeliczenia na punkty.
 
W przypadku systemów oceniania innych niż wymienione poniżej stosuje się odpowiednio przelicznik procentowy, gdzie najwyższa ocena w danym systemie oceniania odpowiada 100% skali.
Warunkiem uwzględnienia ocen w postępowaniu kwalifikacyjnym jest nostryfikacja odpowiedniego świadectwa, o ile umowy międzynarodowe lub odrębne przepisy nie stanowią inacze