Studia cywilne II stopnia

Sposób przeliczania ocen z dyplomów studiów wyższych wydanych poza granicami RP kandydatom na studia drugiego stopnia
W przypadku systemów oceniania innych niż wymienione poniżej stosuje się odpowiedni przelicznik, gdzie najwyższa ocena w danym systemie oceniania odpowiada ocenie bardzo dobry (5,0). Przeliczenia ocen dokonuje Komisja Rekrutacyjna.
Warunkiem uwzględnienia ocen w postępowaniu kwalifikacyjnym jest równorzędność dyplomu z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów wyższych uznanym na podstawie umowy międzynarodowej lub w drodze nostryfikacji.