Sprawy studenckie

 • Informacje ogólne

  ZASADY SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ NA ROK AKADEMICKI 2021/2022

   

  W roku akademickim 2021/2022 wnioski o przyznanie świadczeń pomocy materialnej można składać w następujący sposób:

   

  1. Wysyłając wniosek listem poleconym, korzystając z usług Poczty Polskiej lub firm kurierskich na adres:

   

  Lotnicza Akademia Wojskowa
  Biuro Obsługi Studentów
  ul. Dywizjonu 303 Nr 35
  08-521 Dęblin

   

  Dokumenty zostaną sprawdzone i w przypadku braków w dokumentacji bądź jakichkolwiek niejasności, student otrzyma wezwanie (e-mailowo bądź pisemnie pocztą tradycyjną ) do uzupełnienia wniosku.

   

  2. Osobiście w Biurze Obsługi Studentów bud D3 pok.112

   

  Termin składania wniosków o przyznanie świadczeń pomocy materialnej (stypendium socjalne, stypendium rektora, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomoga) na rok akademicki 2021/2022 upływa z dniem 15 października 2021 r.

   

  W miarę posiadanych środków, wnioski o stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi mogą być składane po upływie powyższego terminu. Jeżeli kompletny wniosek złożony będzie do 15. danego miesiąca, stypendium przysługiwało będzie od tego miesiąca. Wnioski złożone po tym terminie – świadczenie przyznawane będzie od miesiąca następującego po miesiącu, w którym został złożony wniosek.

   

  Wnioski i załączniki do wypełnienia przez studentów znajdują się na stronie  internetowej uczelni w zakładce Student / sprawy studenckie/ pomoc materialna / załączniki do regulaminu świadczeń dla studentów LAW.

   

  Pozostałe dokumenty, które są wymagane należy uzyskać z odpowiednich urzędów np. Urzędu Skarbowego, ZUS, MOPS, szkoły, itp.

   

  Dochód obowiązujący przy ubieganiu się o stypendium o socjalne w roku 2021/2022 wynosi 1.051,70 zł na osobę w rodzinie studenta.

   

  Zaświadczenia o wysokości dochodu za 2020 rok należy pobrać z Urzędu Skarbowego.

   

  Studenci ubiegający się o stypendium Rektora-Komendanta winni samodzielnie wpisać na wniosku średnią ocen za poprzedni rok studiów. Wpisana średnia ocen przez studenta będzie później weryfikowana przez Biuro Obsługi Studentów.

   

  Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych stypendiów, zasad ich przyznawania oraz  wymaganych dokumentach określone są w Regulaminie pomocy materialnej - w zakładce: Student/sprawy studenckie/repozytorium dokumentów-link/repozytorium dokumentów dla studentów/świadczenia dla studentów

 • Stypendium socjalne, rektora, dla osób niepełnosprawnych, zapomoga

  ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ  

   

   

  I. Adresaci pomocy materialnej dla studentów

   

  1. Prawo do pomocy materialnej przysługuje studentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, niezależnie od wieku, kształcącym się na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat.

  2. Prawo do pomocy materialnej nie przysługuje studentom będącym kandydatami na żołnierzy zawodowych lub żołnierzami zawodowymi, którzy podjęli studia na podstawie skierowania przez właściwy organ wojskowy i otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.

  3. Prawo do pomocy materialnej nie przysługuje również studentom będącym funkcjonariuszami służb państwowych w służbie kandydackiej albo będących funkcjonariuszami służb państwowych, którzy podjęli studia na podstawie skierowania lub zgody właściwego przełożonego i otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie.

   

  II. Rodzaje świadczeń pomocy materialnej dla studentów

  W ramach systemu pomocy materialnej student może ubiegać się o świadczenia w formie:

       1. stypendium socjalnego;

       2. stypendium dla osób niepełnosprawnych;

       3. stypendium rektora;

       4. zapomogi

       oraz stypendium Ministra.

   

   STYPENDIUM SOCJALNE:

   

  Stypendium socjalne może otrzymywać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Stypendium przyznawane jest na udokumentowany wniosek studenta, na podstawie miesięcznego dochodu netto przypadającego na jednego członka rodziny studenta z roku podatkowego poprzedzającego rok akademicki, z uwzględnieniem dochodu utraconego bądź uzyskanego, na który stypendium ma być przyznane.

   

  Student studiów stacjonarnych, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej może otrzymać zwiększoną wysokość stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w innym miejscu, zamieszkując z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem. Dodatek przyznawany jest na wniosek studenta.

   

  Przed rozpoczęciem wypełniania wniosku o stypendium socjalne, prosimy o bardzo dokładne przeczytanie załącznika nr 1 do Regulaminu świadczeń dla studentów LAW, zapoznanie się z wykazem podstawowych dokumentów oraz informacją dotyczącą obowiązku dołączenia zaświadczenia z OPS. Zależy nam, aby wniosek został przez Państwa prawidłowo wypełniony i wszystkie wymagane dokumenty zostały załączone do wniosku. 

   

  Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem świadczeń, za kompletność dokumentów odpowiada student.

   

  Przypominamy też, że każdy ma inną sytuację materialną i rodzinną i dlatego tak ważne jest bardzo dokładne zapoznanie się z załącznikiem nr 1, gdyż pozwoli to Państwu na sprawne przygotowanie dokumentacji do wniosku. Potrzebne załączniki, powinni Państwo wydrukować, czytelnie wypełnić i podpisać, a w niektórych przypadkach dać do podpisania członkom najbliższej rodziny.

   

  STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

   

  Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać student z potwierdzonym orzeczeniem o niepełnosprawności.

   

  Przed rozpoczęciem wypełniania wniosku o stypendium dla osób niepełnosprawnych, prosimy o bardzo dokładne przeczytanie § 20 i § 21 Regulaminu świadczeń, a następnie przygotowanie i załączenie do wniosku kserokopii aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności .

   

  ZAPOMOGA:

   

  O przyznanie zapomogi może ubiegać się student , który przejściowo znalazł się w trudnej sytuacji życiowej. Zapomoga jest formą doraźnej bezzwrotnej pomocy materialnej. Wniosek o zapomogę trzeba złożyć niezwłocznie od zaistnienia daty zdarzenia (np. śmierć członka rodziny lub ciężka choroba studenta lub członka rodziny, wypadek, powódź, itp.), nie później niż 3 miesiące od zdarzenia.

   

  Przed rozpoczęciem wypełniania wniosku o przyznanie zapomogi, należy zapoznać się z  § 26  i § 27 Regulaminu świadczeń, a następnie odpowiednio udokumentować wniosek.

   

  STYPENDIUM REKTORA-KOMENDANTA:

   

  Stypendium rektora może otrzymać student, który uzyskał w poprzednim roku akademickim wysoką średnią ocen ze wszystkich przedmiotów objętych planem studiów i programem nauczania lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne, bądź sportowe.

   

  Przed rozpoczęciem wypełniania wniosku o stypendium rektora, prosimy o bardzo dokładne przeczytanie § 22 - § 25 Regulaminu świadczeń, a następnie – w przypadku posiadania dodatkowych osiągnięć (naukowych, sportowych lub artystycznych) – przygotowanie i załączenie do wniosku kserokopii dokumentów, które potwierdzają Państwa osiągnięcia.

   

  STYPENDIUM REKTORA DLA STUDENTÓW PIERWSZEGO ROKU STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA :

   

  Studenci przyjęci na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia, którzy zdali maturę w 2021 roku i są laureatami olimpiady międzynarodowej albo laureatami lub finalistami olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty lub medalistami co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie, mogą otrzymać stypendium rektora. Powinni tylko złożyć stosowny wniosek o przyznanie stypendium rektora na rok akademicki 2021/2022.
  Do wniosku należy dołączyć kserokopię dyplomu lub zaświadczenia potwierdzającego osiągnięcia studenta.

   

  STYPENDIUM MINISTRA

   

  Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia naukowe może być przyznane studentowi posiadającemu wysoką średnią ocen lub wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne, bądź sportowe związane ze studiami (np. za udział w projektach badawczych, publikacje naukowe, nagrody w konkursach międzynarodowych, osiągnięcia za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym).

   

  Zasady przyznawania stypendium określa Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie stypendiów ministra przyznawanych studentom za znaczące osiągniecia naukowe lub sportowe.

   

  Rozporządzenie dostępne jest pod linkiem:  http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001382/O/D20191382.pdf

   

  Prosimy nie wysyłać wniosków e-mailowo, gdyż nie będą podlegały rozpatrzeniu.

   

  Otrzymanie powyższych świadczeń nie wyklucza również prawa studenta do otrzymywania stypendium finansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, stypendium za wyniki w nauce finansowanego przez osobę fizyczną lub prawną niebędącą państwową ani samorządową osobą prawną, a także pochodzącego ze środków własnych uczelni.

   

  III.  Zasady przyznawania świadczeń

  • Stypendia socjalne, stypendia dla osób niepełnosprawnych oraz stypendia rektora przyznawane są na semestr lub rok akademicki, a stypendium ministra na rok akademicki.
  • Stypendia przyznawane w uczelni student może otrzymywać w danym roku akademickim przez okres 9 miesięcy, a gdy ostatni rok studiów, zgodnie z planem studiów, trwa jeden semestr – do 5 miesięcy.
  • Stypendia wypłacane są co miesiąc, z wyjątkiem stypendium ministra wypłacanego jednorazowo.
  • Zapomoga jest świadczeniem jednorazowym i można ją otrzymać dwa razy w roku akademickim.
  • Student kształcący się na kilku kierunkach studiów równocześnie może otrzymywać świadczenie danego rodzaju tylko na jednym wskazanym przez siebie kierunku studiów.

  Decyzja o przyznaniu świadczenia pomocy materialnej wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym student utracił prawo do świadczenia z powodu: uzyskania tytułu zawodowego; został skreślony z listy studentów na kierunku studiów, na którym otrzymywał świadczenie albo upłynął okres, w którym świadczenie mógł pobierać.

   

   WAŻNE !!!

   

  1. Rektor albo komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna odmawia przyznania stypendium socjalnego studentowi, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (obecnie jest to kwota 528 zł), jeżeli nie dołączy do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny.

   

   Należy zwrócić uwagę na treść ewentualnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej (OPS, MOPS). Zaświadczenie ma dotyczyć sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny studenta. Tym samym informacja z OPS zawierająca tylko stwierdzenie, że student/rodzina studenta korzysta lub nie korzysta z pomocy OPS/MOPS nie jest informacją wystarczającą.

   

  2. Rektor albo komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna może przyznać studentowi stypendium socjalne w przypadku nie dostarczenia zaświadczenia z OPS-u jeżeli przyczyny niedołączenia do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny studenta były uzasadnione oraz student udokumentował źródła utrzymania rodziny.

   

  3. do dnia 31 października 2021 r. obowiązuje zmodyfikowana definicja dochodu utraconego – uwzględniająca spadek dochodów wywołany COVID-19. Zgodnie z art.15oa ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (wprowadzonym na mocy art. 73 pkt 24 Ustawy) obniżenie wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub obniżenie dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych z powodu przeciwdziałania COVID-19, stanowi utratę dochodu w rozumieniu tej ustawy. Obniżenie musi mieć trwały skutek, nie czasowy.

   

   

  Przepisy regulujące przyznawanie pomocy materialnej dla studentów finansowanej z budżetu państwa

   

DOM STUDENCKI - DRUK DO POBRANIA