Sprawy studenckie

 • Informacje ogólne

  ZASADY SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ NA ROK AKADEMICKI 2022/2023

   

  W roku akademickim 2022/2023 wnioski o przyznanie świadczeń pomocy materialnej można składać w następujący sposób:

  1. Wysyłając wniosek listem poleconym, korzystając z usług Poczty Polskiej lub firm kurierskich na adres:

  Lotnicza Akademia Wojskowa
  Biuro Obsługi Studentów
  ul. Dywizjonu 303 Nr 35
  08-521 Dęblin

  Dokumenty zostaną sprawdzone i w przypadku braków w dokumentacji bądź jakichkolwiek niejasności, student otrzyma wezwanie (e-mailowo bądź pisemnie pocztą tradycyjną ) do uzupełnienia wniosku.

  2. Osobiście w Biurze Obsługi Studentów bud D3 pok.112

  Termin składania wniosków o przyznanie świadczeń pomocy materialnej (stypendium socjalne, stypendium rektora, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomoga) na rok akademicki 2022/2023 należy składać:

             od dnia 01 października 2022 r. do dnia 31 października 2022 r.

  W miarę posiadanych środków, wnioski o stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi mogą być składane po upływie powyższego terminu. Jeżeli kompletny wniosek złożony będzie do 15. danego miesiąca, stypendium przysługiwało będzie od tego miesiąca. Wnioski złożone po tym terminie – świadczenie przyznawane będzie od miesiąca następującego po miesiącu, w którym został złożony wniosek.

  Wnioski i załączniki do wypełnienia przez studentów znajdują się na stronie  internetowej uczelni w zakładce Student / sprawy studenckie/ pomoc materialna / załączniki do regulaminu świadczeń dla studentów LAW.

  Pozostałe dokumenty, które są wymagane należy uzyskać z odpowiednich urzędów np. Urzędu Skarbowego, ZUS, MOPS/OPS, szkoły, itp.

  Zaświadczenia o wysokości dochodu za 2021 rok dla wszystkich pełnoletnich członków rodziny należy pobrać z Urzędu Skarbowego (dotyczy to też członków rodziny, którzy na dzień złożenia wniosku osiągnęli pełnoletność oraz nie posiadali dochodu w roku 2021)

  Zaświadczenie o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny z Ośrodka Pomocy Społecznej należy pobrać, w przypadku gdy miesięczny dochód na osobę w rodzinie studenta nie przekracza kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do ubiegania się o świadczenia z pomocy społecznej tj. 600,00 zł netto. Niedołączenie takiego zaświadczenia skutkuje odmową przyznania stypendium socjalnego.

   

  Dochód obowiązujący przy ubieganiu się o stypendium o socjalne w roku 2022/2023 wynosi 1.051,70 zł na osobę w rodzinie studenta. Student o dochodzie na osobę w rodzinie powyżej 1051,70 zł nie może otrzymać stypendium socjalnego. Jest to ustawowa maksymalna wysokość i nawet w szczególnych przypadkach Uczelnia nie może przyznać stypendium socjalnego przy wyższym dochodzie na osobę w rodzinie studenta.

  Studenci ubiegający się o stypendium Rektora-Komendanta winni samodzielnie wpisać na wniosku średnią ocen za poprzedni rok studiów. Wpisana średnia ocen przez studenta będzie później weryfikowana przez Biuro Obsługi Studentów.

   

  Prosimy nie wysyłać wniosków e-mailowo, gdyż nie będą podlegały rozpatrzeniu.

   

  Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych stypendiów, zasad ich przyznawania oraz  wymaganych dokumentach określone są w Regulaminie pomocy materialnej - w zakładce: Student/sprawy studenckie/repozytorium dokumentów-link/repozytorium dokumentów dla studentów/świadczenia dla studentów

 • Stypendium socjalne, rektora, dla osób niepełnosprawnych, zapomoga, stypendium ministra

  ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ  

   

  I. Adresaci pomocy materialnej dla studentów

   

  1. Prawo do pomocy materialnej przysługuje studentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, niezależnie od wieku, kształcących się na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz na jednolitych studiach magisterskich przez łączny okres 12 semestrów, bez względu na ich pobieranie przez  studenta.

  2. W ramach tego okresu świadczenia przysługują na studiach:

  a) pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów;

  b) drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów.

  3. Prawo do pomocy materialnej nie przysługuje studentom będącym kandydatami na żołnierzy zawodowych lub żołnierzami zawodowymi, którzy podjęli studia na podstawie skierowania przez właściwy organ wojskowy i otrzymali pomoc w związku
  z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.

  4. Prawo do pomocy materialnej nie przysługuje również studentom będącym funkcjonariuszami służb państwowych w służbie kandydackiej albo będących funkcjonariuszami służb państwowych, którzy podjęli studia na podstawie skierowania lub zgody właściwego przełożonego i otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie.

   

  II. Rodzaje świadczeń pomocy materialnej dla studentów

   

   

  W ramach systemu pomocy materialnej student może ubiegać się o świadczenia w formie:

       1. stypendium socjalnego;

       2. stypendium dla osób niepełnosprawnych;

       3. stypendium rektora;

       4. zapomogi

       oraz stypendium Ministra.

   

   STYPENDIUM SOCJALNE:

  Stypendium socjalne może otrzymywać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Stypendium przyznawane jest na udokumentowany wniosek studenta, na podstawie miesięcznego dochodu netto przypadającego na jednego członka rodziny studenta z roku podatkowego poprzedzającego rok akademicki, z uwzględnieniem dochodu utraconego bądź uzyskanego, na który stypendium ma być przyznane.

  Student studiów stacjonarnych, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej może otrzymać zwiększoną wysokość stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w innym miejscu, zamieszkując z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem. Dodatek przyznawany jest na wniosek studenta.

  Przed rozpoczęciem wypełnienia wniosku o przyznanie stypendium socjalnego prosimy o bardzo dokładne przeczytanie załącznika nr 1 do Regulaminu świadczeń dla studentów LAW, zapoznanie się z wykazem podstawowych dokumentów oraz informacją dotyczącą obowiązku dołączenia zaświadczenia z Ośrodka pomocy Społecznej.

  Przypominamy, że każdy ma inną sytuację materialną i rodzinną i dlatego tak ważne jest bardzo dokładne zapoznanie się z załącznikiem nr 1, gdyż pozwoli to Państwu na sprawne przygotowanie dokumentacji do wniosku. Potrzebne załączniki, powinni Państwo wydrukować, czytelnie wypełnić i podpisać, a w niektórych przypadkach dać do podpisania członkom najbliższej rodziny.

  Przypominamy także, że zgodnie z Regulaminem świadczeń, za kompletność wniosku odpowiada student.

   

  STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

  Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać student z potwierdzonym orzeczeniem o niepełnosprawności.

  Przed rozpoczęciem wypełniania wniosku o stypendium dla osób niepełnosprawnych, prosimy o bardzo dokładne zapoznanie się z  § 20 i § 21 Regulaminu świadczeń, a następnie przygotowanie i załączenie do wniosku kserokopii aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

   

  ZAPOMOGA:

  O przyznanie zapomogi może ubiegać się student , który przejściowo znalazł się w trudnej sytuacji życiowej. Zapomoga jest formą doraźnej bezzwrotnej pomocy materialnej. Wniosek
   o zapomogę trzeba złożyć niezwłocznie od zaistnienia daty zdarzenia (np. śmierć członka rodziny lub ciężka choroba studenta lub członka rodziny, wypadek, powódź, itp.), nie później niż 3 miesiące od zdarzenia.

  Przed rozpoczęciem wypełniania wniosku o przyznanie zapomogi, należy zapoznać się z § 26  i § 27 Regulaminu świadczeń, a następnie odpowiednio udokumentować wniosek.

   

  STYPENDIUM REKTORA-KOMENDANTA:

  Stypendium rektora może otrzymać student, który uzyskał w poprzednim roku akademickim wysoką średnią ocen ze wszystkich przedmiotów objętych planem studiów i programem nauczania lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne, bądź sportowe.

  Przed rozpoczęciem wypełniania wniosku o stypendium rektora, prosimy o bardzo dokładne przeczytanie § 22 - § 25 Regulaminu świadczeń, a następnie – w przypadku posiadania dodatkowych osiągnięć (naukowych, sportowych lub artystycznych) – przygotowanie i załączenie do wniosku kserokopii dokumentów, które potwierdzają Państwa osiągnięcia.

   

  STYPENDIUM REKTORA DLA STUDENTÓW PIERWSZEGO ROKU STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA :

  Studenci przyjęci na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia, którzy zdali maturę w 2022 roku i są laureatami olimpiady międzynarodowej albo laureatami lub finalistami olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty lub medalistami co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie, mogą otrzymać stypendium rektora. Powinni tylko złożyć stosowny wniosek o przyznanie stypendium rektora na rok akademicki 2022/2023.
  Do wniosku należy dołączyć kserokopię dyplomu lub zaświadczenia potwierdzającego osiągnięcia studenta.

   

  STYPENDIUM MINISTRA

  Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia naukowe może być przyznane studentowi posiadającemu wysoką średnią ocen lub wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne, bądź sportowe związane ze studiami (np. za udział w projektach badawczych, publikacje naukowe, nagrody w konkursach międzynarodowych, osiągnięcia za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym).

  Zasady przyznawania stypendium określa Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie stypendiów ministra przyznawanych studentom za znaczące osiągniecia naukowe lub sportowe.

  Rozporządzenie dostępne jest pod linkiem: 

  http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001382/O/D20191382.pdf

   

  Otrzymanie powyższych świadczeń nie wyklucza również prawa studenta do otrzymywania stypendium finansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, stypendium za wyniki w nauce finansowanego przez osobę fizyczną lub prawną niebędącą państwową ani samorządową osobą prawną, a także pochodzącego ze środków własnych uczelni.

   

  II. Zasady przyznawania świadczeń

  • Stypendia socjalne, stypendia dla osób niepełnosprawnych oraz stypendia rektora przyznawane są na semestr lub rok akademicki, a stypendium ministra na rok akademicki.
  • Stypendia przyznawane w Uczelni student może otrzymywać w danym roku akademickim przez okres 9 miesięcy, a gdy ostatni rok studiów, zgodnie z planem studiów, trwa jeden semestr – do 5 miesięcy.
  • Stypendia wypłacane są co miesiąc, z wyjątkiem stypendium ministra wypłacanego jednorazowo.
  • Zapomoga jest świadczeniem jednorazowym i można ją otrzymać dwa razy w roku akademickim.
  • Student kształcący się na kilku kierunkach studiów równocześnie może otrzymywać świadczenie danego rodzaju tylko na jednym wskazanym przez siebie kierunku studiów.

   

  WAŻNE !!!

   

  Decyzja o przyznaniu świadczeń pomocy materialnej wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym student utracił prawo do świadczenia z powodu:

  - uzyskania tytułu zawodowego- magistra, magistra inżyniera albo równorzędnego, licencjata, inżyniera albo równorzędnego, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia;

  - został skreślony z listy studentów na kierunku studiów, na którym otrzymywał świadczenie;

  - upłynął okres, w którym świadczenie mógł pobierać tj. przez łączny okres 12 semestrów, bez względu na ich pobieranie przez studenta.

   

  Przepisy powyższe stosuje także się do studentów, którzy kształcili się i uzyskali  tytuły zawodowe za granicą.

   

  Student ubiegający się o świadczenie  albo otrzymujący takie świadczenie jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić na piśmie Uczelnię o wystąpieniu okoliczności powodujących utratę prawa do świadczenia.