Sprawy studenckie

 • Informacje ogólne
  Pomoc materialna dla studentów
   
  ZASADY SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ NA ROK AKADEMICKI 2020/2021
   
   
  STYPENDIA
  Z uwagi na zagrożenie związane z rozpowszechnianiem się wirusa SARS-CoV-2, w celu uniknięcia kolejek i gromadzenia się interesantów w holu Biura Obsługi Studentów, umożliwia się składanie dokumentów w następujący sposób (zalecając korzystanie z formy pierwszej):
   
   
  1. Wysyłając wniosek listem poleconym, korzystając z usług Poczty Polskiej lub firm kurierskich na adres:
   
   
  Lotnicza Akademia Wojskowa
   
  Biuro Obsługi Studentów
   
  ul. Dywizjonu 303 Nr 35 08-521 Dęblin
   
  Dokumenty zostaną sprawdzone i w przypadku braków w dokumentacji bądź jakichkolwiek niejasności, student otrzyma wezwanie do uzupełnienia wniosku.
   
   
  2. W wyjątkowych i bardzo skomplikowanych sytuacjach będzie możliwość złożenia wniosku osobiście po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu z pracownikiem Biura Obsługi Studentów.
   
   
  Składając wniosek w Biurze Obsługi Studentów pok.112 (Wydział Lotnictwa) każdy student przychodzący do Biura musi mieć zasłonięte usta i nos maską oraz zdezynfekowane ręce płynem znajdującym się przy wejściu do budynku.
   
   
  Termin składania wniosków o przyznanie świadczeń pomocy materialnej (stypendium socjalne, stypendium rektora, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomoga) na rok akademicki 2020/2021 upływa z dniem 15 października 2020 r.
   
   
  Od miesiąca listopada wnioski o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych i zapomogi można składać w terminie do 15- każdego miesiąca.
   
  Jednocześnie informujemy, że wszystkie zasady ubiegania się o świadczenia oraz wymagane dokumenty będą takie same, jak rok temu (oczywiście aktualne w roku bieżącym), w związku z czym mogą Państwo już teraz występować do właściwych Urzędów Skarbowych o wydanie zaświadczeń o dochodach swoich i wszystkich pełnoletnich członków Państwa rodziny za rok kalendarzowy 2019.
   
  USTAWA z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) wprowadza, w zakresie pomocy materialnej, między innymi następujące zmiany w stosunku do regulacji dotychczasowych:
   
  Art. 93 ust. 2. pkt 1
   
  Świadczenia, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1–4 i art. 359 ust. 1 (tj.: stypendium socjalne; stypendium dla osób niepełnosprawnych; zapomoga; stypendium rektora i stypendium ministra) przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat;
   
  „Doprecyzowano kwestię okresu, w jakim przysługują studentowi uczelniane świadczenia pomocy materialnej oraz stypendium Ministra za znaczące osiągnięcia. Przede wszystkim, przysługują one na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat. Oznacza to, że łączny okres, w którym dana osoba może otrzymywać świadczenia w ramach studiów – niezależnie od ich rodzaju i długości trwania, jak też uczelni, na których są odbywane – nie może przekroczyć 6 lat. Termin ten biegnie również wówczas, gdy osoba znajduje się na urlopie od zajęć, ale pozostaje na studiach. W przypadku przerwania studiów i ponownego ich podjęcia, liczenie wskazanego okresu jest kontynuowane, a nie rozpoczyna się od nowa. Pozwoli to przeciwdziałać zjawisku wielokrotnego rekrutowania się na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia tylko w celu uzyskania świadczeń pomocy materialnej.
   
  Kolejno, uczelniane świadczenia pomocy materialnej oraz stypendium Ministra za znaczące osiągnięcia nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny – niezależnie, kiedy został on uzyskany i na jakim kierunku. Prawa do tych świadczeń pozbawiona jest także osoba posiadająca tytuł zawodowy licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia. Wskazane obostrzenia dotyczą także tytułów zawodowych uzyskanych za granicą.” [Przewodnik po systemie szkolnictwa wyższego i nauki Warszawa 2019 Część I]
   
  Art. 88 ust. 4
   
  Rektor albo komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna odmawia przyznania stypendium socjalnego studentowi, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 usta-wy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (obecnie jest to kwota 528 zł), jeżeli nie dołączy do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny.
   
  Należy zwrócić uwagę na treść ewentualnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej (OPS, MOPS). Zaświadczenie ma dotyczyć sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny studenta. Tym samym informacja z OPS zawierająca tylko stwierdzenie, że student/rodzina studenta korzysta lub nie korzysta z pomocy OPS nie jest informacją wystarczającą.
   
  Art. 88 ust. 5.
   
  Rektor albo komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna może przyznać studentowi stypendium socjalne w przypadku, o którym mowa w ust. 4, jeżeli przyczyny niedołączenia do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny studenta były uzasadnione oraz student udokumentował źródła utrzymania rodziny.
   
  Przepisy regulujące przyznawanie pomocy materialnej dla studentów finansowanej z budżetu państwa
   
  Adresaci pomocy materialnej dla studentów
   
  Prawo do pomocy materialnej przysługuje studentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, niezależnie od wieku, kształcącym się na studiach pierwszego, drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat.
   
  Prawo do pomocy materialnej nie przysługuje studentom będącym kandydatami na żołnierzy zawodowych lub żołnierzami zawodowymi, którzy podjęli studia na podstawie skierowania przez właściwy organ wojskowy i otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.
   
  Prawo do pomocy materialnej nie przysługuje również studentom będącym funkcjonariuszami służb państwowych w służbie kandydackiej albo będących funkcjonariuszami służb państwowych, którzy podjęli studia na podstawie skierowania lub zgody właściwego przełożonego i otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie.
   
  Rodzaje świadczeń pomocy materialnej dla studentów
   
  W ramach systemu pomocy materialnej student może ubiegać się o świadczenia w formie:
   
  1. stypendium socjalnego;
  2. stypendium dla osób niepełnosprawnych;
  3. stypendium rektora;
  4. zapomogi.
   
  Student wykazujący się znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami, lub znaczącymi osiągnięciami sportowymi może otrzymać stypendium ministra. Szczegółowe kryteria i tryb przyznawania oraz sposób wypłaty określone są odrębnym przepisami.
   
  Natomiast poszczególne (różne) rodzaje stypendiów oraz zapomogę student może otrzymywać niezależnie (także stypendium rektora jednocześnie ze stypendium ministra), o ile spełnia kryteria określone dla każdego ze świadczeń.
   
  Łączna miesięczna wysokość stypendium socjalnego oraz stypendium rektora nie może być wyższa niż 38% wynagrodzenia profesora.
   
  Otrzymanie powyższych świadczeń nie wyklucza również prawa studenta do otrzymywania stypendium finansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, stypendium za wyniki w nauce finansowanego przez osobę fizyczną lub prawną niebędącą państwową ani samorządową osobą prawną, a także pochodzącego ze środków własnych uczelni.
   
   
  Zasady przyznawania świadczeń
   
  • Stypendia socjalne, stypendia dla osób niepełnosprawnych oraz stypendia rektora przyznawane są na semestr lub rok akademicki, a stypendium ministra na rok akademicki.
  • Stypendia przyznawane w uczelni student może otrzymywać w danym roku akademickim przez okres do dziesięciu miesięcy, a gdy ostatni rok studiów, zgodnie z planem studiów, trwa jeden semestr – do pięciu miesięcy.
  • Stypendia wypłacane są co miesiąc, z wyjątkiem stypendium ministra wypłacanego jednorazowo. Zapomoga jest świadczeniem jednorazowym i można ją otrzymać dwa razy w roku akademickim.
  • Stypendia i zapomogi student może otrzymywać przez okres studiów pierwszego i drugiego stopnia jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat, natomiast stypendium ministra za znaczące osiągnięcia student może otrzymać wówczas, gdy w poprzednim roku akademickim (2019/2020) zaliczył rok studiów oraz uzyskał wpis na kolejny rok studiów w danym roku akademickim (2020/2021). Ww. wymogów nie stosuje się do studenta, który w roku złożenia wniosku o przyznanie stypendium (2020) został przyjęty na studia drugiego stopnia (nie obowiązuje już przepis, zgodnie z którym od momentu ukończenia studiów pierwszego stopnia do czasu rozpoczęcia studiów drugiego stopnia nie może upłynąć więcej niż 2 lata)
  • Student kształcący się na kilku kierunkach studiów równocześnie może otrzymywać świadczenie danego rodzaju tylko na jednym wskazanym przez siebie kierunku studiów.
  • Student ubiegający się o przyznanie świadczenia jest obowiązany do złożenia oświadczenia o niepobieraniu świadczenia pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku.
  Decyzja o przyznaniu świadczenia pomocy materialnej wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym student utracił prawo do świadczenia z powodu uzyskania tytułu zawodowego; został skreślony z listy studentów na kierunku studiów, na którym otrzymywał świadczenie albo upłynął okres, w którym świadczenie mógł pobierać.
   
   
   
 • Stypendium socjalne, dla osób niepełnosprawnych, zapomoga
  ZMIANY W OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISACH
  Zmiany dotyczące zasad ubiegania się i przyznawania ww. świadczeń wynikają z wejścia w życie ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2 (Dz.U poz. 695), zwanej dalej „Ustawą”. Ustawa wprowadziła następujące zmiany, które mają także zastosowanie do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia Ustawy w życie (tj. 18 kwietnia 2020 r.):
   
  • zawiesiła do dnia 30 września 2020 r. obowiązek przedstawiania zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej, jeśli dochód na osobę w rodzinie jest niższy niż 528 zł (zob. art. 79 ust. 4 Ustawy) – tym samym osoby ubiegające się o przyznanie stypendium socjalnego nie muszą dostarczać zaświadczenia o sytuacji majątkowej i dochodowej (niezależnie od wysokości dochodu na osobę w rodzinie) oraz dokumentować źródeł utrzymania rodziny na podstawie art. 88 ust. 5 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
  • zawiesiła do dnia 30 września 2020 r. stosowanie przepisu ograniczającego prawo do otrzymywania stypendium studentom, którzy studiują dłużej niż 6 lat (zob. art. 79 ust. 5 Ustawy) – tym samym studenci, którzy posiadają status studenta dłużej niż 12 semestrów, mogą otrzymać stypendium socjalne;
  • zmodyfikowała definicję dochodu utraconego – uwzględniając spadek dochodów wywołany COVID-19. Zgodnie z art.15oa ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (wprowadzonym na mocy art. 73 pkt 24 Ustawy) obniżenie wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub obniżenie dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych z powodu przeciwdziałania COVID-19, stanowi utratę dochodu w rozumieniu tej ustawy do dnia 31 października 2021 r. Obniżenie musi mieć trwały skutek, nie czasowy.