Pion Ogólny

O Pionie

Do zadań Pionu Ogólnego należy:

 • Przygotowanie kompleksowych danych do podejmowania decyzji przez Rektora-Komendanta oraz kierowanie opracowywaniem rozkazów i innych dokumentów zawierających decyzje Rektora-Komendanta i jego przełożonych w zakresie funkcjonowania Uczelni jako jednostki wojskowej;
 • Opracowanie i kierowanie całokształtem przedsięwzięć związanych z przygotowaniem
  i przeprowadzeniem mobilizacyjnego rozwinięcia LAW oraz osiąganiem gotowości do podjęcia działań;
 • Organizacja i utrzymanie sprawności systemu alarmowania i powiadamiania oraz pełnienia służb dyżurnych oraz realizacja przedsięwzięć kontrolnych;
 • Kierowanie całokształtem prac mobilizacyjnych oraz działalnością w zakresie planowania uzupełnienia LAW, a także współdziałanie z wojewódzkimi sztabami wojskowymi (WSzW)
  i z wojskowymi komendami uzupełnień (WKU) w zakresie gromadzenia rezerw osobowych;
 • Planowanie i prowadzenie szkolenia z zakresu gotowości mobilizacyjnej i bojowej;
 • Kierowanie całokształtem przedsięwzięć z zakresu zarządzania kryzysowego w LAW;
 • Planowanie i prowadzenia szkolenia rezerw osobowych na potrzeby mobilizacyjne;
 • Kierowanie działalnością związaną z usprawnieniem dowodzenia i zarządzania LAW, doskonaleniem struktury organizacyjnej, a także realizowaniem ustalonych przedsięwzięć etatowych, kompetencyjnych i ewidencyjnych;
 • Planowanie i organizacja szkolenia uzupełniającego w Uczelni oraz sprawowanie nadzoru nad jego realizacją;
 • Przygotowanie Planu działalności  LAW na … rok oraz pozostałych dokumentów planistycznych wynikających z dokumentów normatywnych przy współudziale osób funkcyjnych LAW;
 • Kierowanie procesem usprawniania pracy i doskonaleniem systemu planowania działalności bieżącej, ewidencji i sprawozdawczości, obiegu informacji, a także sprawowanie nadzoru nad wyposażeniem i właściwym wykorzystaniem technicznych środków pracy;
 • Planowanie, organizowanie i koordynowanie funkcjonowania systemu łączności i informatyki w procesie dowodzenia LAW;
 • Planowanie, organizowanie i realizacja szkolenia ogólnowojskowego oraz przestrzegania zasad dyscypliny i norm współżycia przez kandydatów na żołnierzy zawodowych;
 • Wydział Doskonalenia Zawodowego

  Wydział Doskonalenia Zawodowego jest jednostką organizacyjną Pionu Ogólnego powołaną do:

  1. Planowania i koordynacji kursów systemu doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych SZ RP oraz szkoleń wojskowych kandydatów na oficerów.
  2. Przedstawiania oferty edukacyjnej dotyczącej kursów/szkoleń organizowanych przez Lotniczą Akademię Wojskową.
  3. Współpracy z instytucjami MON oraz Dowództwami RSZ, dotyczącej kreowania oferty edukacyjnej.
  4. Organizacji i koordynacji praktyk zawodowych słuchaczy kursów/szkoleń.
  5. Koordynacji prac związanych z opracowywaniem programów kursów/szkoleń.
  6. Zapewnienia w LAW zakwaterowania i wyżywienia słuchaczom kursów/ szkoleń.
  7. Utrzymania porządku i dyscypliny wśród słuchaczy kursów/szkoleń wojskowych.

   

  W podporządkowaniu Wydziału Doskonalenia Zawodowego funkcjonuje Sekcja Planowania.

   

  Kontakt:
  Tel.: +48 261 517 707 – szef
  Tel.: +48 261 517 787 – specjalista ds. logistycznych
  Tel./fax.: +48 261 517 931 – samodzielny referent ds. logistycznych

   

  Sekcja Planowania jest wewnętrzną komórką administracyjną Wydziału Doskonalenia Zawodowego, przeznaczoną do planowania zajęć dydaktycznych i prowadzenia „dziekanatu” dla słuchaczy kursów systemu doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych SZ RP oraz szkoleń wojskowych kandydatów na oficerów:

  Do zadań Sekcji Planowania należy:

  1. Roczne planowanie kursów/szkoleń.
  2. Planowanie toku nauki dla słuchaczy kursów/szkoleń oraz wydawanie w tym zakresie odpowiednich planów zajęć dydaktycznych.
  3. Obsługa administracyjna toku kursów/szkoleń.
  4. Wydawanie odpowiednich zaświadczeń/świadectw ukończenia kursów/szkoleń.
  5. Wydawanie słuchaczom kursów/szkoleń, odpowiednich dokumentów w zakresie ewidencji toku nauki.
  6. Procedowanie założeń organizacyjno-programowych oraz programów kursów/szkoleń.
  7. Planowanie potrzeb w zakresie zatrudnienia wykładowców/instruktorów na usługę dydaktyczną.
  8. Współpraca z jednostkami wojskowym, realizującymi kursy w zakresie toku nauczania oraz procedowania dokumentacji ewidencyjnej.
  9. Administrowanie stroną internetową w części dotyczącej WDZ oraz słuchaczy kursów/szkoleń.

  Kontakt:
  Tel.: +48 603 984 356 – kierownik
  Tel./fax.: +48 261 517 499 – obsługa administracyjna