Ośrodek Informatyki

Ośrodek Informatyki (OI) jest międzywydziałową jednostką organizacyjną realizującą zadania w zakresie planowania, organizacji i koordynowania procesu informatyzacji oraz wykorzystania nowoczesnych technologii nauczania w Uczelni.

Ośrodek powołany został do realizacji zadań z zakresu:

 • prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu technologii informacyjnych, informatyki i bezpieczeństwa cybernetycznego
 • wdrażania do procesu dydaktycznego nowoczesnych technologii kształcenia
 • planowania, kierowania i wspomagania procesu dydaktycznego metodami e-learningu
 • współpracy z innymi ośrodkami krajowymi i zagranicznymi w zakresie informatyzacji oraz nowoczesnych technologii nauczania
 • prowadzenia badań nad metodyką szkoleń zdalnych
 • prowadzenia szkoleń dla nauczycieli akademickich Uczelni z zakresu technik nauczania na odległość
 • administrowania i rozbudowy sieci teleinformatycznej Uczelni oraz zapewnienia jej prawidłowego funkcjonowania
 • stałego nadzoru nad centralnie administrowanymi jawnymi i niejawnymi systemami informatycznymi wspomagającymi pracę administracji uczelni, obsługę procesu kształcenia oraz przyspieszającymi przepływ informacji pomiędzy pracownikami dydaktycznymi, pracownikami dziekanatu i studentami
 • koordynowania działań nad wdrożeniem jednolitego systemu dostępu do Internetu na terenie kampusu Lotniczej Akademii Wojskowej
 • modernizacji i aktualizacji oprogramowania, przypisywania uprawnień do publikacji oraz redagowania portali i witryn internetowych Uczelni
 • organizowania i prowadzenia szkoleń z eksploatacji nadzorowanych systemów informatycznych
 • doradztwa dotyczącego zakupu licencji na oprogramowanie specjalistyczne, które może być wykorzystane w więcej niż w jednej jednostce Uczelni, a szczególnie oprogramowanie zwiększające bezpieczeństwo danych