Studia cywilne II stopnia

Jak co roku przygotowalismy dla kandydatów na studia ofertę praktycznych kierunków studiów, w specjalnościach dostosowanych do potrzeb rynku pracy związanych z lotnictwem i rynkiem lotniczym i nie tylko. Studia prowadzone są w systemie stacjonarnym (dzienne) i niestacjonarnym (zaoczne).

 • Lotnictwo i Kosmonautyka
  Dla studentów cywilnych, kierunek Lotnictwo i Kosmonautyka oferuje kształcenie w obszarze najbardziej zaawansowanych technologicznie układów konstrukcyjnych wykorzystujących nowatorskie technologie i rozwiązania techniczne oparte o nowoczesne materiały, techniki komputerowe, elektronikę oraz rozbudowane systemy diagnostyczne zapewniające bezpieczeństwo i niezawodność obiektów latających. Studia są ukierunkowane na uzyskanie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie konstruowania, wytwarzania i eksploatacji statków powietrznych oraz obiektów kosmicznych.

  Studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne

  Studia trwają 3 semestry i zaczynają się od semestru letniego. Rekrutacja rozpoczyna się w styczniu. W ramach kierunku Lotnictwo i kosmonautyka studia II stopnia prowadzone są dla specjalności eksploatacja statków powietrznych.

   

  Eksploatacja statków powietrznych 

  Studia są oparte o nowoczesne materiały, techniki komputerowe, elektronikę oraz rozbudowane systemy diagnostyczne zapewniające bezpieczeństwo i niezawodność obiektów latających. Absolwent ma wiedzę i umiejętności praktyczne ukierunkowane na zagadnienia związane z konstruowaniem, wytwarzaniem, eksploatacją i diagnostyką statków powietrznych oraz obiektów kosmicznych.

   

  Możliwości zatrudnienia

  Absolwent specjalności bezzałogowe statki powietrzne będzie przygotowany do sterowania i eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych. Znajdzie on zatrudnienie min. w wojsku, policji, straży pożarnej, przemyśle chemicznym i energetycznym, rolnictwie i leśnictwie oraz w instytucjach samorządowych i komórkach reagowania kryzysowego.
  Absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunku Lotnictwo i kosmonautyka są przygotowani do wykonywania zadań inżynierskich w nowoczesnych zakładach przemysłu lotniczego oraz w zakładach eksploatujących statki powietrzne. Posiadają również umiejętności przenoszenia nowoczesnej technologii lotniczej do innych gałęzi przemysłu, a w szczególności do tych zakładów, które realizują zadania dla lotnictwa i kosmonautyki.
  Wiedza ta, obejmuje zarówno nowoczesne technologie oraz środki informacyjne jak również wymagania międzynarodowych instytucji lotniczych (przepisy JAR FCL-1,2, EASA) określające kwalifikacje i zasady uzyskiwania licencji przez personel latający oraz personel zapewniający nieprzerwaną zdatność do lotu.
  Dzięki zapewnieniu tej zgodności absolwenci są przygotowani zarówno do podjęcia studiów drugiego stopnia jak również mogą się ubiegać o uzyskanie licencji nadawanych przez Urząd Lotnictwa Cywilnego uznawanych na obszarze całej Unii Europejskiej co zwiększa ich atrakcyjność na rynku pracy.
  Absolwent studiów specjalności "Inżynieria lotnicza" będzie przygotowany do eksploatacji statków powietrznych w zakresie dotyczącym płatowca i zespołu napędowego statku powietrznego.
 • Nawigacja
  Studia II stopnia o profilu praktycznych prowadzone są ramach kierunku Nawigacja w trybie stacjonarnym. Czas trwania studiów wynosi 3 semestry. Studia kończą się obroną pracy magisterskiej. 
   
  W ramach cywilnych studiów stacjonarnych II stopnia student ma do wyboru 30% punktów ECTS w ramach modułów zajęć związanych z zarządzaniem ruchem lotniczym lub infrastrukturą nawigacyjną, w szczególności z satelitarnymi systemami nawigacyjnymi.
   
  Kierunek Nawigacja oferuje kształcenie w obszarze nowoczesnych metod nawigacji z wykorzystaniem systemów i technik nawigacji satelitarnej, zarządzania przestrzenią powietrzną i ruchem lotniczym oraz eksploatacji infrastruktury nawigacyjnej portów lotniczych. Należy podkreślić, że nawigacja stanowi specjalność w dyscyplinie naukowej Inżynierii Lądowej i Transportu, i jest ściśle z nią powiązana. Ma to swoje odzwierciedlenie w efektach uczenia się oraz problematyce działalności naukowo-badawczej prowadzonej w Instytucie Nawigacji.
  Zakładane cele kształcenia oraz kompetencje ogólne i specjalistyczne, które uzyskają absolwenci, odnoszą się do umiejętności ogólnych, podstawowych umiejętności inżynierskich oraz kompetencji społecznych. 
   
  Sylwetka absolwenta kierunku Nawigacja studiów II stopnia
  Absolwent studiów II stopnia kierunku Nawigacja, uzyskuje wykształcenie wyższe magisterskie i kwalifikacje zawodowe do pełnienia funkcji w instytucjach związanych z transportem lotniczym oraz jego obsługą. Posiada niezbędne przygotowanie teoretyczne do pracy w zespołach naukowych związanych z nawigacją lotniczą, w szczególności obsługą ruchu lotniczego. Absolwent studiów kierunku nawigacja otrzymuje tytuł zawodowy „magister inżynier”. 
  Absolwent nabędzie umiejętność współpracy z ludźmi i kierowania zespołami oraz będzie przygotowany do podejmowania badań naukowych. Uczelnia stwarza studentom także dogodne warunki umożliwiające zrozumienie spraw obronności kraju oraz znaczenia sektora transportowego, zwłaszcza transportu lotniczego,  dla rozwoju państwa.
   
  Studia II stopnia na kierunku Nawigacja przygotowują wysokiej klasy specjalistów do pracy w:
  - organizacjach zarządzających ruchem lotniczym (PAŻP);
  - portach lotniczych cywilnych i wojskowych;
  - przedsiębiorstwach eksploatujących i serwisujących infrastrukturę nawigacyjną, w szczególności GNSS;
  - wydziałach bezpieczeństwa administracji właściwej dla procesów komunikacyjnych i transportowych;
  - w komórkach technicznych Polskiej Agencji Kosmicznej; 
  - komórkach organizacyjnych przedsiębiorstw komunikacyjnych i transportowych.
  - zespołach badawczych i wdrożeniowych związanych z rozwojem systemów nawigacyjnych; 
  - przedsiębiorstwach projektujących, produkujących, i serwisujących funkcjonowanie infrastruktury nawigacyjnej. 
   
   
   
 • Bezpieczeństwo Narodowe
  Studia drugiego stopnia w Wydziale Bezpieczeństwa Lotniczego na kierunku studiów Bezpieczeństwo lotnicze jest kolejnym etapem kształcenia. Studia te trwają dwa lata – cztery semestry – i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra oraz dają możliwość dalszego kształcenia w celu uzyskania stopnia naukowego doktora, m.in. w Wydziale Bezpieczeństwa Lotniczego Lotniczej Akademii Wojskowej lub na studiach podyplomowych oferowanych.
  Studia II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe, oferowane przez Lotniczą Akademię Wojskową, łączą tradycję kształcenia w zakresie bezpieczeństwa, obronności państwa oraz zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie, z nowoczesnością i potrzebami współczesnego rynku pracy. Pozwalają na uzyskanie rzetelnej pogłębionej wiedzy o istocie bezpieczeństwa, instytucjach państwowych odpowiedzialnych za problemy bezpieczeństwa narodowego i ich kompetencjach, środowisku bezpieczeństwa międzynarodowego, zachodzących tam procesach i mechanizmach kształtowania bezpieczeństwa narodowego.
   
  W ramach stacjonarnych i niestacjonarnych studiów II stopnia na kierunku studiów Bezpieczeństwo lotnicze realizowane jest kształcenie w następujących specjalnościach:
   
  Bezpieczeństwo i ochrona lotnisk 
  Studenci, którzy wybiorą specjalność bezpieczeństwo i ochrona lotnisk uzyskają wiedzę umiejętności i kwalifikacje pozwalające na podjęcie aktywności zawodowej głównie w portach lotniczych, w służbach ochrony lotnisk (security), w jednostkach organizacyjnych Sił Zbrojnych, głównie w Siłach Powietrznych oraz w cywilnych instytucjach lotniczych. Poznają procedury i instrumenty kontroli oraz zapewniania bezpieczeństwa i ochrony lotnisk, a także zasady reagowania i usuwania powstających zagrożeń na lotniskach oraz w obszarze narodowej przestrzeni powietrznej. Kształcenie obejmuje m.in. następujące przedmioty: funkcjonowanie lotniska w sytuacjach; metodyka badania zdarzeń lotniczych; bezzałogowe systemy powietrzne w ochronie obiektów; zapobieganie terroryzmowi lotniczemu; ratownictwo lotnicze i lotniskowe; krajowy system cyberbezpieczeństwa - wyzwania i zagrożenia.
   
  Zarządzanie bezpieczeństwem w organizacjach lotniczych 
   Studenci, którzy wybiorą specjalność zarządzanie bezpieczeństwem w organizacjach lotniczych uzyskają kwalifikacje zarządzania bezpieczeństwem lotniczym, w tym planowania i wdrażania nowoczesnych metod zarządzania bezpieczeństwem, stosowania nowoczesnych metod w działaniach profilaktycznych związanych z zapewnieniem pożądanego poziomu bezpieczeństwa lotniczego w organizacjach lotniczych oraz zarządzania ryzykiem operacyjnym. Kształcenie obejmuje m.in. następujące przedmioty: zarządzanie ryzykiem w organizacjach lotniczych; zarządzanie organizacja lotniczą; organizacje lotnicze świadczące usługi zarządzania ruchem lotniczym; system zarządzania bezpieczeństwem (SMS) w organizacjach lotniczych; bezpieczeństwo przewozów i prac lotniczych; administracja publiczna w systemie zarządzania bezpieczeństwem.
   
  Zarządzanie kryzysowe w organizacjach lotniczych 
  Studenci, którzy wybiorą specjalność zarządzanie kryzysowe w organizacjach lotniczych uzyskają wiedzę, umiejętności z zakresu współczesnych aspektów zarządzania w organizacjach lotniczych w sytuacjach kryzysowych. Będą potrafili diagnozować i analizować sytuacje kryzysowe, oceniać zagrożenia kryzysowe, podejmować odpowiednie decyzje i prowadzić właściwą politykę informacyjną w obszarze zarządzania kryzysowego w organizacjach lotniczych. Kształcenie obejmuje m.in. następujące przedmioty: obrona cywilna w systemie zarządzania; zarządzanie kryzysowe w lotnictwie; organizacja działań w aspekcie potencjalnych sytuacji kryzysowych; mediacje i negocjacje w sytuacjach kryzysowych; służby i instytucje publiczne w systemie zarządzania kryzysowego; współdziałanie podmiotów ratowniczych w systemie reagowania kryzysowego.
   
   
  MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA
  Studia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe przygotowują specjalistów do pracy w resorcie obrony narodowej, spraw wewnętrznych i administracji, w przemyśle obronnym, służbach i organach bezpieczeństwa państwa oraz w organizacjach lotniczych, przede wszystkim portach lotniczych. Absolwent potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce, prognozuje i analizuje procesy zapewniające bezpieczeństwo. W pracy zawodowej wykorzystuje przepisy i procedury związane z podejmowaniem decyzji zwłaszcza w obszarze bezpieczeństwa lotniczego państwa. Uwzględniając specjalności studiów absolwenci są przygotowani do pracy na stanowiskach specjalistów, w szczególności z zakresu bezpieczeństwa lotniczego. Mogą podjąć zatrudnienie w portach lotniczych oraz w cywilnych instytucjach lotniczych na stanowiskach administracyjnych, jak i specjalistycznych.
   
  Swoje obowiązki mogą pełnić w instytucjach związanych z obroną narodową oraz w innych organizacjach zajmujących się bezpieczeństwem państwa.
   
  Absolwent może znaleźć zatrudnienie jako:
  – wykwalifikowany pracownik szeroko pojętego sektora bezpieczeństwa narodowego i obronności państwa;
  –  specjalista do spraw bezpieczeństwa i ochrony lotnictwa;
  –  ekspert do spraw bezpieczeństwa, a po zdobyciu dodatkowych kwalifikacji także zarządzania bezpieczeństwem, zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej.
   
   
 • Logistyka

  Logistyka to kierunek łączący dotychczasowy dorobek i tradycję kształcenia w zakresie logistycznego zabezpieczenia działań, z obecnymi wymaganiami i potrzebami zakresie kształcenia specjalistów branży logistycznej na potrzeby wymagającego i szybko zmieniającego się rynku pracy środowiska wojskowego i cywilnego.
  Studia na kierunku Logistyka są przeznaczone dla osób, które zamierzają uzyskać wiedzę, umiejętności i kwalifikacje wymagane do podjęcia pracy w różnych obszarach logistyki.
  W swoim założeniu, studia te rozwijają u studenta nie tylko umiejętności inżynierskie, ale także pozwalają nabyć mu wymagane kompetencje społeczne, przydatne do rozpoczęcia pracy zawodowej w strukturach Sił Zbrojnych, organizacjach komercyjnych, instytucjach publicznych i społecznych.
  Kierunek ten daje możliwość uzyskania rzetelnej wiedzy o funkcjonowaniu współczesnych systemów logistycznych, ich technice i technologii oraz głównych obszarach ich praktycznych zastosowań i perspektywicznych tendencjach rozwojowych.
  Logistyka to kierunek przyporządkowany, poprzez efekty kształcenia, do obszaru nauk technicznych. W ramach Logistyki prowadzone są studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia (inżynierskie) i II stopnia (magisterskie). Absolwenci uzyskują dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku „Logistyka” w zakresie wybranej specjalności i tytuł inżyniera (po studiach I stopnia) i magistra (po studiach II stopnia). Ponadto studia stacjonarne I i II stopnia prowadzone są również dla kandydatów na żołnierzy zawodowych, którzy po zakończeniu studiów uzyskują dodatkowo stopień wojskowy podporucznika (po zdaniu egzaminu oficerskiego).

   

  Studia drugiego stopnia trwają 3 semestry.

   

  SPECJALNOŚCI W RAMACH KIERUNKU

  Absolwenci studiów na kierunku Logistyka - pierwszego stopnia z tytułem inżyniera i drugiego stopnia z tytułem magistra - będą przygotowani do zatrudnienia przede wszystkim w profesjach związanych z szeroko rozumianą branżą lotniczą, a także w sektorze przedsiębiorstw i w instytucjach resortu Obrony Narodowej, Spraw Wewnętrznych i Administracji, w przemyśle obronnym oraz instytucjach, służbach i organach państwa, wykorzystujących technikę lotniczą. Absolwenci uzyskują wykształcenia w ramach specjalności:

  • Logistyka lotnictwa,
  • Zarządzanie obsługą na lotnisku,
  • Logistyka wojskowa – ogólnologistyczna.

  Cele kształcenia na stacjonarnych studiach na kierunku Logistyka w specjalnościach Logistyka lotnictwa, Zarządzanie obsługą na lotnisku oraz Logistyka wojskowa - ogólnologistyczna zakładają wyposażenie absolwentów w wiedzę z zakresu zagadnień logistyki oraz obsługi towarowej i pasażerskiej w portach lotniczych i przedsiębiorstwach związanych z lotnictwem i opartą na podstawach nauk technicznych, społecznych i nauk o zarządzaniu, dotyczących:

  • Znajomości teoretycznych podstaw funkcjonowania terminali pasażerskich, współczesnych systemów logistycznych, ich techniki i technologii oraz głównych obszarów ich praktycznych zastosowań i perspektywicznych tendencji rozwojowych.
  • Zasad i metodologii projektowania, budowy, wdrażania i użytkowania współczesnych systemów obsługi pasażera oraz obsługi logistycznej lotnictwa w różnych dziedzinach jego zastosowania.
  • Nowoczesnych dziedzinach naukowych i dyscyplinach praktycznych związanych z logistyką, handlingiem, jak też funkcjonowaniem lotnictwa państwowego i prywatnego oraz organizacją rynku usług lotniczych.
  • Procedur związanych z procesem decyzyjnym, realizowanym na terenie portów lotniczych oraz przez organa kierowania logistyką, organizowania i prowadzenia szeroko rozumianej współpracy biznesowej w zakresie działań lotnictwa.
  • Znajomości języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, w tym terminologii z zakresu obsługi pasażerskiej, logistyki i zabezpieczenia działań lotnictwa.

  MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

  Ukończenie studiów na kierunku Logistyka daje absolwentowi teoretyczne i praktyczne podstawy do:

  • pracy na stanowiskach specjalistów logistyki w przedsiębiorstwach branży lotniczej oraz w przedsiębiorstwach współdziałających z lotnictwem i świadczących usługi na jego korzyść;
  • pracy w organizacjach i instytucjach resortów Obrony Narodowej, MSWiA oraz innych strukturach państwowych i prywatnych związanych z zabezpieczeniem działań lotnictwa.

  Absolwenci posiadają szeroką wiedzę oraz zdolności i umiejętności analizowania złożonych, dynamicznych sytuacji biznesowych oceny warunków działania logistyki i racjonalnego reagowania na wpływ różnorakich czynników zewnętrznych oraz umiejętność przystosowywania się do nowych warunków środowiska prawno-biznesowego. Dysponują nowoczesną wiedzą i podstawami teoretycznymi z zakresu logistyki, w tym dotyczącymi wykorzystania w pracy najnowocześniejszych narzędzi informatycznych wykorzystywanych w działalności logistycznej.
  W trakcie kształcenia duża waga przykładana jest do integrowania w praktycznej działalności zagadnień z dziedziny nauk technicznych z wiedzą i umiejętnościami właściwymi dla dziedziny nauk ekonomicznych (ekonomia, nauki o zarządzaniu) w celu uzyskania interdyscyplinarnych kwalifikacji niezbędnych współczesnemu logistykowi.

  Absolwenci studiów na kierunku Logistyka są przygotowani do zatrudnienia w logistyce, przede wszystkim w profesjach związanych z szeroko rozumianą branżą lotniczą, a także w sektorze przedsiębiorstw i w instytucjach resortu Obrony Narodowej, Spraw Wewnętrznych i Administracji, w przemyśle obronnym oraz instytucjach, służbach i organach państwa, wykorzystujących technikę lotniczą.
  Potencjalnym rynkiem zatrudnienia dla absolwentów o najwyższych kwalifikacjach są: przedsiębiorstwa branży lotniczej, podmioty zarządzające lotniskami, centra logistyczne, firmy transportowe, Bazy Lotnictwa i Wojskowe Oddziały Gospodarcze w strukturze resortu Obrony Narodowej, Straż Graniczna, podmioty lotnictwa cywilnego, administracja rządowa oraz samorządowa. Inną sferą zatrudnienia absolwentów są instytucje naukowo-badawcze, ośrodki wdrożeniowe, szkolnictwo wyższe, sektory przemysłu lotniczego i obronnego oraz dynamicznie rozwijany sektor transportu międzynarodowego.